Studiul 4

Joi , 25 octombrie 2012

 

Prin experienţa îndreptăţirii, credinciosul are parte de nişte realităţi spirituale care generează schimbarea în viaţa lui. În procesul îndreptăţirii, păcătosul este iertat (Luca 7:47, Efeseni 1:7, Romani 4:7), este achitat de acuzaţiile de păcat şi confirmat ca fiind neprihănit (Romani 5:16,18; Romani 8:1) şi i se oferă darul unei vieţi noi (Efeseni 2:1-5, 2 Corinteni 5:17).

Luca 7

47. De aceea îţi spun: păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin iubeşte puţin.”

Efeseni 1

7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său

Romani 4

7. „Ferice”, zice el, „de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate şi ale căror păcate sunt acoperite!

Romani 5

16. Şi darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit; căci judecata venită de la unul a adus osânda; dar darul fără plată, venit în urma multor greşeli, a adus o hotărâre de iertare.
18. …Astfel, dar, după cum printr-o singură greşeală a venit o osândă care a lovit pe toţi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţa.

Romani 8

1. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.

Efeseni 2

1. Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre
2. în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.
3. Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi.
4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,
5. măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).

2 Corinteni 5

17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

Fundamentul acestei noi experienţe este realitatea că putem sta înaintea lui Dumnezeu iertaţi, spălaţi şi curăţaţi, indiferent de trecutul nostru, de păcatele noastre, indiferent cât de greşiţi şi de răi am fost.

Gândeşte-te ce înseamnă aceasta! Moartea lui Hristos acoperă orice păcat, chiar şi cele mai rele păcate; oricât te-ar condamna inima ta (1 Ioan 3:20), în momentul în care te predai lui Hristos prin credinţă şi primeşti viaţa Sa desăvârşită în locul hainei tale „mânjite” (Isaia 64:6), eşti îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos. Viaţa Sa desăvârşită este pusă în dreptul tău ca şi cum ar fi a ta.

1 Ioan 3

10. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său.

Isaia 64

6. Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toţi suntem ofiliţi ca o frunză, şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.

Se pune întrebarea: Cum e posibil ca persoana care primeşte un astfel de dar să nu se schimbe radical în urma acestei experienţe? Schimbarea (numită şi „naşterea din nou”) face parte integrantă din experienţa mântuirii.

6. Citeşte textele amintite în paragrafele de mai sus şi notează expresiile folosite pentru a prezenta învăţătura despre îndreptăţire şi despre modul în care putem beneficia de această experienţă.

Experienţa iertării îl scapă pe păcătos de condamnarea lui Dumnezeu şi înlătură barierele din calea împăcării şi a părtăşiei dintre Dumnezeu şi oameni. Păcătosul începe o viaţă nouă şi are privilegiul de a trăi în părtăşie cu Hristos sub îndrumarea şi călăuzirea Duhului Sfânt.

Pocăinţa este condiţia necesară pentru intrarea în experienţa iertării şi a îndreptăţirii şi este însoţită de mărturisirea păcatelor şi de botez (Fapte 2:38; 1 Ioan 1:9). Aşa se explică faptul că, deşi iertarea este la dispoziţia tuturor, nu toţi vor fi iertaţi.

Fapte 2

38. „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

1 Ioan 1

9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.

Unde ai fi acum dacă nu ai putea să te încrezi în fiecare clipă din viaţă în făgăduinţa că Dumnezeu te primeşte pe baza a ceea ce a făcut Isus pentru tine şi nu pe performanţele tale sau pe păzirea Legii?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO