Descoperirea Antihristului (2 Tesaloniceni 2:8-10)

Studiul 12

Miercuri , 19 septembrie 2012

 

5.Citeşte 2 Tesaloniceni 2:8-10. Cum interpretăm acest pasaj? Cum ne ajută în interpretare expresia „n-au primit dragostea adevărului”?

2 Tesaloniceni 2

8. Şi atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.
9. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase
10. şi cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.

Omul fărădelegii este amintit pentru prima dată în 2 Tesaloniceni 2:3,4. Aproape pe tot parcursul istoriei creştine, el s-a străduit să lovească în Legea lui Dumnezeu (în special în Sabat) şi să îşi însuşească puterile care Îi aparţin numai lui Hristos. În pasaje ca Daniel 7:20-25 (cornul mic) şi Apocalipsa 13:1-7 (fiara ieşită din mare), această putere lucrează după căderea Imperiului Roman păgân, unind autoritatea religioasă cu cea seculară pentru a-i persecuta pe sfinţii lui Dumnezeu. Singura putere din istorie care corespunde tuturor criteriilor arătate în profeţii este papalitatea. Mulţi cercetători, din Evul Mediu şi până în vremea noastră, au considerat că această instituţie este Antihristul. (Cei mai mulţi creştini au renunţat la această interpretare abia în ultimele două secole, fapt interesant dacă este privit din perspectiva evenimentelor finale.) Această identificare a papalităţii corespunde criteriilor din 2 Tesaloniceni 2, undeomul fărădelegii” trebuia să fie atât de gen masculin (o persoană), cât şi de gen neutru (o putere mondială sau o instituţie).

2 Tesaloniceni 2

3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării,
4. potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.

Daniel 7

20. şi asupra celor zece coarne pe care le avea în cap, şi asupra celuilalt corn care ieşise şi înaintea căruia căzuseră trei; asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie şi avea o înfăţişare mai mare decât celelalte coarne.
21. Am văzut, de asemenea, cum cornul acesta a făcut război sfinţilor şi i-a biruit,
22. până când a venit Cel Îmbătrânit de zile şi a făcut dreptate sfinţilor Celui Preaînalt, şi a venit vremea când sfinţii au luat în stăpânire împărăţia.
23. El mi-a vorbit aşa: „Fiara a patra este o a patra împărăţie care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâşia tot pământul, îl va călca în picioare şi-l va zdrobi.
24. Cele zece coarne înseamnă că din împărăţia aceasta se vor ridica zece împăraţi. Iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintaşii lui şi va doborî trei împăraţi.
25. El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi se va încumeta să schimbe vremurile şi legea; şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme.

Apocalipsa 13

1. Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă.
2. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe ca de urs şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.
3. Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară.
4. Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicând: „Cine se poate asemăna cu fiara şi cine se poate lupta cu ea?”
5. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni.
6. Ea şi-a deschis gura şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer.
7. I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruie. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam.

În versetul 7, „taina fărădelegii” este o denumire adecvată pentru lucrarea omului fărădelegii. Dar, spre finalul istoriei, sfidarea făţişă a lui Dumnezeu şi a legilor Sale va fi şi mai răspândită pe glob. Continuitatea acestei puteri, amintită atât în acest pasaj, cât şi în Daniel 7 şi Apocalipsa 13, ne arată că papalitatea va avea un rol important şi în timpul sfârşitului.

6.Ce lucrări ale lui Dumnezeu în decursul istoriei vor fi contrafăcute la sfârşit? Compară 2 Tesaloniceni 2:9 cu Faptele 2:22.

2 Tesaloniceni 2

9. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase

Fapte 2

22. Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi;

În spatele Antihristului care a lucrat printre naţiuni în decursul istoriei se află Satana însuşi. El este iniţiatorul şi înfăptuitorul amăgirilor de la sfârşit. La sfârşitul timpului, evenimentele îl vor determina să facă un ultim gest disperat. El va lăsa deoparte orice precauţie şi va apărea în persoană pentru a-L imita pe Isus (vezi secţiunea de vineri). Prin minuni contrafăcute, el va încerca să abată atenţia oamenilor de la Evanghelie (de la viaţa, moartea şi învierea lui Isus) şi chiar de la a doua venire.

Meditează la ideea de „dragoste pentru adevăr”. Cum poţi primi această dragoste? De ce este ea atât de importantă pentru cei care nu vor să cadă pradă niciunei amăgiri spirituale, mai ales în zilele finale? Cum ne putem deprinde să primim dragostea pentru adevăr?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO