Sfinţiţi pe deplin (1 Tesaloniceni 5:23-28)

Studiul 10

Joi , 6 septembrie 2012

 

5. Ce înseamnă expresiile „să vă sfinţească … pe deplin” şi „să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului”? Nu ar trebui să avem parte de lucrurile acestea chiar acum? 1 Tesaloniceni 5:23,24

1 Tesaloniceni 5

23. Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.
24. Cel ce v-a chemat este credincios şi va face lucrul acesta.

În pasajul de astăzi, Pavel se întoarce la limbajul rugăciunii. Stilul din acest pasaj este asemănător cu cel folosit în 1 Tesaloniceni 3:11-13. Chiar şi tema principală este asemănătoare: să fim găsiţi fără prihană în sfinţenie la revenirea lui Isus. Aici, Pavel face tranziţia de la ceea ce trebuie să facă omul (vers. 12-22) la ceea ce face Dumnezeu în noi (sfinţirea) şi pentru noi (a doua venire a lui Isus).

1 Tesaloniceni 3

11. Însuşi Dumnezeu, Tatăl nostru, şi Domnul nostru Isus Hristos să ne netezească drumul la voi!
12. Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi,
13. ca să vi se întărească inimile şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi.

1 Tesaloniceni 5

12. Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul şi care vă sfătuiesc.
13. Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiţi în pace între voi.
14. Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătaţi pe cei deznădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi.
15. Luaţi seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutaţi totdeauna să faceţi ce este bine atât între voi, cât şi faţă de toţi.
16. Bucuraţi-vă întotdeauna.
17. Rugaţi-vă neîncetat.
18. Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.
19. Nu stingeţi Duhul.
20. Nu dispreţuiţi prorociile.
21. Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.
22. Feriţi-vă de orice se pare rău.

Opiniile cu privire la ceea ce ne spune textul acesta despre natura omului şi despre caracterul pe care se poate aştepta să îl aibă la revenirea lui Isus sunt împărţite. Vom semnala în cele ce urmează câteva idei clare pe care le putem desprinde din acest pasaj.

Pavel afirmă că lucrarea pe care Dumnezeu o realizează în cei credincioşi trebuie să cuprindă toate dimensiunile fiinţei noastre. Fiecare aspect al vieţii credinciosului trebuie să fie supus sfinţirii pe măsură ce se apropie revenirea lui Isus. Când spune „duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru”, Pavel nu prezintă diferitele componente ale fiinţei umane din perspectivă ştiinţifică (în gândirea biblică, mintea şi trupul sunt un tot unitar şi nu părţi care există separat). Dorinţa sa este să arate că fiecare parte a fiinţei noastre trebuie supusă lui Dumnezeu. Este necesar ca Dumnezeu să ia pe deplin în stăpânire gândurile, sentimentele şi acţiunile noastre.

Rugăciunea lui Pavel acoperă toată perioada de timp dintre vremea sa şi a doua venire a Domnului Hristos. Credincioşii vor fi păziţi sau păstraţi fără prihană până la venirea Domnului. Apostolul se roagă ca ei să rămână complet consacraţi lui Dumnezeu până la sfârşit. Din epistola aceasta înţelegem că, deşi erau departe de a fi desăvârşiţi, tesalonicenii trebuiau să păstreze până la venirea lui Isus lucrurile bune pe care le aveau. De aceea, mai presus de toate, Pavel se roagă ca ei să crească mereu în har prin relaţia cu Domnul Isus. (Vezi şi Ioan 15:4-6.)

Ioan 15

4. Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi rod, dacă nu rămâneţi în Mine.
5. Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.
6. Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc, şi ard.

Ce poţi face pentru a te pregăti zilnic pentru revenirea Domnului?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO