Studiul 1

Joi , 5 iulie 2012

 

6. Potrivit cu Faptele apostolilor 17:1-4,12, din ce clase sociale era alcătuită biserica nou-formată în Tesalonic?

Fapte 17

1. Pavel şi Sila au trecut prin Amfipoli şi Apolonia şi au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor.
2. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat a vorbit cu ei din Scripturi,
3. dovedind şi lămurind că Hristosul trebuia să pătimească şi să învie din morţi. „Şi acest Isus pe care vi-L vestesc eu”, zicea el, „este Hristosul.”
4. Unii din ei şi o mare mulţime de greci temători de Dumnezeu şi multe femei de frunte au crezut şi au trecut de partea lui Pavel şi a lui Sila.
12. Mulţi dintre ei şi din femeile cu vază ale grecilor şi mulţi bărbaţi au crezut.

Întotdeauna Pavel mergea mai întâi la iudei şi apoi la greci (Romani 1:16). Pavel le-a acordat prioritate iudeilor, oferindu-le frecvent ocazia de a auzi şi a primi Evanghelia. Potrivit Bibliei, mulţi iudei din vremea lui L-au acceptat pe Isus ca Mesia. Mai târziu, pe măsură ce biserica a căzut în apostazie şi a respins Legea şi în special Sabatul, iudeilor le-a fost tot mai greu să Îl accepte pe Isus al creştinilor ca Mesia, tocmai din cauza bisericii care desfiinţase Legea şi mai ales Sabatul.

Romani 1

16. Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului;

Câţiva iudei din Tesalonic au fost convinşi când Pavel a prezentat textele mesianice şi împlinirea lor în viaţa lui Isus. Unul dintre ei, Aristarh, a făcut mai târziu echipă cu Pavel şi, la un moment dat, i-a fost şi tovarăş de temniţă (vezi Coloseni 4:10,11; Faptele 20:4). Un alt iudeu, pe nume Iason, se pare că era destul de bogat pentru a-i primi pe membrii bisericii în casa lui după ce aceştia nu au mai fost acceptaţi în sinagogă. Tot el a oferit cel puţin o parte din suma necesară pentru ca Pavel să nu fie arestat (Faptele 17:4-9).

Coloseni 4

10. Aristarh, tovarăşul meu de temniţă, vă trimite sănătate; tot aşa şi Marcu, vărul lui Barnaba (cu privire la care aţi primit porunci… dacă vine la voi, să-l primiţi bine),
11. şi Isus, zis Iust: ei sunt din numărul celor tăiaţi împrejur şi singurii care au lucrat împreună cu mine pentru Împărăţia lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere.

Fapte 20

4. Avea ca tovarăşi până în Asia pe: Sopater din Bereea, fiul lui Pir, Aristarh şi Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum şi Tihic şi Trofim, care erau din Asia.

Fapte 17

4. Unii din ei şi o mare mulţime de greci temători de Dumnezeu şi multe femei de frunte au crezut şi au trecut de partea lui Pavel şi a lui Sila.
5. Dar iudeii care nu crezuseră, de pizmă, au luat cu ei nişte oameni fără căpătâi din mulţime, au făcut gloată şi au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason şi căutau pe Pavel şi pe Sila, ca să-i aducă afară la norod.
6. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason şi pe vreo câţiva fraţi înaintea dregătorilor cetăţii şi strigau: „Oamenii aceştia, care au răscolit lumea, au venit şi aici,
7. şi Iason i-a găzduit. Ei toţi lucrează împotriva poruncilor cezarului şi spun că este un alt Împărat: Isus.”
8. Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul şi pe dregătorii cetăţii,
9. care au dat drumul lui Iason şi celorlalţi, numai după ce au căpătat de la ei un zălog.

Dintre „grecii temători de Dumnezeu” (Faptele 17:4) se crede că făceau parte păgânii care ajunseseră să îmbrăţişeze iudaismul şi care mergeau la sinagogă, dar nu erau convertiţi. Fenomenul acesta era răspândit în vremea lui Pavel. Prin aceşti păgâni, Pavel încerca să ajungă la ceilalţi păgâni care nu aveau nicio cunoştinţă despre iudaism sau despre Vechiul Testament.

În Faptele 17 (de exemplu, în vers. 12) se scoate în evidenţă specificul iudaic şi relativ prosper al bisericii nou-înfiinţate în Tesalonic, căreia i se alăturaseră şi câţiva greci „cu vază”, dar, la momentul scrierii primei Epistole către tesaloniceni, o mare parte a membrilor bisericii cărora Pavel li s-a adresat era formată din păgânii (1 Tesaloniceni 1:9) din clasa celor care îşi câştigau existenţa muncind (1 Tesaloniceni 4:11).

1 Tesaloniceni 1

9. Căci ei înşişi istorisesc ce primire ne-aţi făcut şi cum de la idoli v-aţi întors la Dumnezeu, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu şi adevărat

1 Tesaloniceni 4

11. Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi şi să lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit.

Remarcăm aici caracterul universal al Evangheliei – faptul că ea este destinată tuturor oamenilor, tuturor claselor, tuturor raselor; celor bogaţi şi celor săraci, grecilor şi evreilor deopotrivă, întrucât Hristos a murit pentru întreaga omenire. De aceea mesajul nostru, al adventiştilor de ziua a şaptea, este pentru întreaga omenire (Apocalipsa 14:6) – nu se face o selecţie pe baza etniei, a naţionalităţii, a castei sau a statutului economic. Cât de important este să păstrăm mereu înaintea ochilor noştri acest mandat! Cât de important este să nu ne izolăm de oameni, să nu devenim absorbiţi de noi înşine şi mai interesaţi de a întreţine ceea ce avem decât de a păşi dincolo de limitele zonei de confort pe care ni le-am impus poate fără să ne dăm seama!

Apocalipsa 14

6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO