Studiul 1

Miercuri , 4 iulie 2012

 

5. La ce concluzie cu privire la suferinţa şi slava lui Mesia au ajuns atât Pavel, cât şi Domnul Isus studiind Scripturile Vechiului Testament? Faptele 17:3; Luca 24:26.

Fapte 17

3. dovedind şi lămurind că Hristosul trebuia să pătimească şi să învie din morţi. „Şi acest Isus pe care vi-L vestesc eu”, zicea el, „este Hristosul.”

Luca 24

26. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri şi să intre în slava Sa?”

Cuvântul „trebuia” din Luca 24:26 se găseşte şi în Faptele 17:3, unde Pavel afirmă că Mesia „trebuia să pătimească”.

Atât Pavel, cât şi Domnul Isus au observat, probabil, că cele mai importante personaje din Vechiul Testament au trecut printr-o perioadă îndelungată de suferinţă înainte de a intra în perioada de slavă din viaţa lor. Iosif a stat cam treisprezece ani în închisoare înainte de a ajunge prim-ministru al Egiptului. Moise a păzit oile patruzeci de ani înainte de a fi conducătorul poporului. David a trăit mulţi ani ca fugar, o vreme chiar în ţări străine, pentru ca abia apoi să urce pe tron. Daniel a fost prizonier de război şi a fost chiar condamnat la moarte înainte de a fi înălţat la poziţia de prim-ministru al Babilonului. În aceste istorii despre slujitorii lui Dumnezeu din Vechiul Testament, există prefigurări ale lui Mesia care avea să sufere şi să fie umilit înainte de a fi înălţat la poziţia de împărat.

Cheia acestei concepţii nou-testamentare se găseşte în pasajul vechi-testamentar cel mai des citat de scriitorii Noului Testament: Isaia 53. Robul suferind din Isaia a fost dispreţuit, respins şi întristat (Is. 53:2-4). La fel ca mielul de la Sanctuar, El a fost înjunghiat din cauza păcatelor noastre (Is. 53:5-7), potrivit cu voinţa Domnului (Is. 53:8-10). Dar, după ce avea să-Şi dea „viaţa ca jertfă pentru păcat” (Is. 53:11), avea să-i îndreptăţească pe mulţi şi avea să primească partea Lui la un loc cu cei mari (Is. 53:12).

Isaia 53

1. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului?
2. El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.
3. Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.
4. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.
5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
6. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
7. Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.
8. El a fost luat prin apăsare şi judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?
9. Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui.
10. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.
11. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.
12. De aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.

Pentru scriitorii Noului Testament, Isaia 53 era cheia care descifra rolul lui Mesia. În mod sigur, Pavel a predicat despre acest pasaj în Tesalonic. Potrivit cu Isaia 53, la prima Sa venire, Mesia nu avea să aibă nimic împărătesc sau puternic. De fapt, El avea să fie respins de mulţi compatrioţi ai Săi. Însă respingerea avea să fie urmată de venirea în glorie aşteptată de iudei. Astfel, Pavel a reuşit să arate că Isus pe care ajunsese să-L cunoască era de fapt Mesia din profeţile Vechiului Testament.

Citeşte cu rugăciune Isaia 53, ştiind că pasajul vorbeşte despre suferinţele pe care le-a îndurat Domnul, Creatorul nostru, pentru ca tu să ai viaţa veşnică. De ce ar trebui ca Hristos să ocupe primul loc în viaţa noastră, dacă avem în vedere ceea ce ne descoperă acest pasaj despre caracterul lui Dumnezeu?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO