Studiul 13

Miercuri , 21 septembrie 2011

Apocalipsa 14 se deschide cu scena în care Ioan îi vede pe cei o sută patruzeci şi patru de mii „care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ” (vers.3). Capitolul începe cu o viziune a viitorului, cu o descriere a momentului în care ei se vor afla înaintea lui Dumnezeu în cer. Deşi textul nu specifică lucrul acesta în mod direct, se pare că avem de-a face cu o descriere a unui serviciu de închinare.

Apocalipsa 14

1. Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său.
2. Şi am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu lăuta, şi cântau din lăutele lor.
3. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe cântarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ.
4. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel.
5. Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.
6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.
7. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”
8. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!”
9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,
10. va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.
11. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei!
12. Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.”
13. Şi am auzit un glas din cer care zicea: „Scrie: Ferice de acum încolo de morţii care mor în Domnul!” „Da”, zice Duhul, „ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!”
14. Apoi m-am uitat şi iată un nor alb; şi pe nor şedea Cineva care semăna cu un fiu al omului; pe cap avea o cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuţită.
15. Şi un alt înger a ieşit din Templu şi striga cu glas tare Celui ce şedea pe nor: „Pune secera Ta şi seceră, pentru că a venit ceasul să seceri, şi secerişul pământului este copt.”
16. Atunci Cel ce şedea pe nor Şi-a aruncat secera pe pământ. Şi pământul a fost secerat.
17. Şi din Templul care este în cer a ieşit un alt înger care avea şi el un cosor ascuţit.
18. Şi un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieşit din altar şi a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuţit: „Pune cosorul tău cel ascuţit şi culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copţi.”
19. Şi îngerul şi-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului şi a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu.
20. Şi teascul a fost călcat în picioare afară din cetate; şi din teasc a ieşit sânge, până la zăbalele cailor, pe o întindere de o mie şase sute de stadii.

Aşadar, Apocalipsa 14 continuă tema închinării din capitolul 13. Oamenii aceştia nu s-au închinat fiarei şi icoanei ei, ci se închină Domnului. După această scenă, se reia şirul evenimentelor prezentate în capitolul 13, în care se arată contrastul dintre cei care se închină fiarei şi icoanei ei şi cei ale căror nume sunt scrise în cartea vieţii.

5. Citeşte Apocalipsa 14,6-12. Care este semnificaţia acestor texte pentru adventiştii de ziua a şaptea? Ce teme studiate în timpul acestui trimestru reapar în acest pasaj? De ce pasajul acesta poartă denumirea de „adevăr prezent”?

Versetele acestea fac referire la foarte multe adevăruri: creaţiunea, răscumpărarea, judecata, mântuirea, Evanghelia, ascultarea, credinţa, Cele Zece Porunci, misiunea. Aici se găseşte şi cea mai teribilă avertizare din Biblie, care se referă tot la tema închinării: „Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea, n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei!” (Apoc.14,11)

Ca adventişti de ziua a şaptea, noi ştim cât de important este adevărul despre ziua de odihnă, care este strâns legată de creaţiune şi de închinare. Noi ne închinăm Domnului, pentru că El este Creatorul, iar Sabatul a fost şi este semnul fundamental al autorităţii Sale de Creator.

Problemele acestea vor fi aduse în curând în atenţia tuturor oamenilor. Cât de important este să fim pregătiţi să rămânem de partea adevărului şi, în acelaşi timp, să fim „totdeauna gata” să răspundem, aşa cum zice Petru, „oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeţe şi cu teamă” (1 Petru 3,15).

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO