Studiul 12

Luni , 12 septembrie 2011

O parte semnificativă a tradiţiei protestante o constituie predicarea Cuvântului. Cel căruia i s-a încredinţat sarcina de a-i hrăni pe membri, de a-i învăţa, de a le predica, de a-i îndemna şi de a-i încuraja are o responsabilitate sacră. Muzica, rugăciunea, Cina Domnului şi spălarea picioarelor îşi au fiecare locul său, dar probabil că nimic nu este mai important decât ceea ce se predică de la amvon în timpul serviciului divin de închinare.

3. Citeşte predica ţinută de Petru în Ziua Cincizecimii. Cum prezintă el subiectele importante (Scriptura, doctrina, profeţia, Hristos, Evanghelia şi mântuirea)? De ce sunt ele atât de esenţiale în predicare? Fapte 2,14-41

Fapte 2

14. Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis: „Bărbaţi iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi cuvintele mele!
15. Oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi.
16. Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel:
17. „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise!
18. Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi vor proroci.
19. Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum;
20. soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită.
21. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.”
22. Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi;
23. pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege.
24. Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea.
25. Căci David zice despre El: „Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu mă clatin.
26. De aceea, mi se bucură inima şi mi se înveseleşte limba; chiar şi trupul mi se va odihni în nădejde:
27. căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor şi nu vei îngădui ca sfântul Tău să vadă putrezirea.
28. Mi-ai făcut cunoscut căile vieţii şi Mă vei umple de bucurie cu starea Ta de faţă.”
29. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că a murit şi a fost îngropat; şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi.
30. Fiindcă David era proroc şi ştia că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmaşii săi pe scaunul lui de domnie,
31. despre învierea lui Hristos a prorocit şi a vorbit el, când a zis că sufletul Lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor şi trupul Lui nu va vedea putrezirea.
32. Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui.
33. Şi acum, odată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.
34. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: „Domnul a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea,
35. până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.”
36. Să ştie bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus pe care L-aţi răstignit voi.”
37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?”
38. „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.
39. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.”
40. Şi, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna şi zicea: „Mântuiţi-vă din mijlocul acestui neam ticălos.”
41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.

Ce experienţă extraordinară trebuie să fi fost aceea de a-l asculta pe pescarul Petru predicând cu atâta putere şi autoritate! Cuvintele lui nu trădează nicio urmă de ezitare sau de îndoială, ci arată că Duhul Sfânt lucra prin el. Petru nu şovăie nicio clipă, ci foloseşte Scriptura (adică Vechiul Testament) şi vesteşte cu putere Evanghelia lui Isus Hristos, Mesia Cel răstignit şi înviat, care „S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu” (Fapte 2,33). Uimitor este faptul că, în doar câteva fraze, el reuşeşte să transmită un număr atât de mare de informaţii – totul, de la revărsarea Duhului Sfânt şi pocăinţă până la a Doua Venire.

4. Care au fost rezultatele predicării lui Petru? Fapte 2,41. Cum putem aplica această învăţătură la viaţa noastră şi la serviciile divine?

Fără îndoială că serviciul divin susţinut de Petru a fost cu totul special. Dar şi noi ne bucurăm de aceleaşi făgăduinţe ca şi ucenicii. Avem aceeaşi Biblie (plus Noul Testament) şi avem acelaşi Domn care ne dăruieşte acelaşi Duh Sfânt. De ce nu au aceleaşi rezultate serviciile noastre divine? Ce ne împiedică?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO