„Primeşte Domnul mii de berbeci?”

Studiul 9

Duminică , 21 august 2011

Spre deosebire de alte religii, religia Bibliei (a Vechiului şi a Noului Testament) ne învaţă că mântuirea este numai prin har. Nimic din ce facem noi nu ne poate face suficient de buni pentru a fi primiţi de Dumnezeu. Faptele noastre bune, oricât de bine intenţionate ar fi ele, oricât de inspirate ar fi de Duhul Sfânt, nu pot acoperi niciodată prăpastia pe care a aşezat-o păcatul între Dumnezeu şi omenire. Dacă faptele bune ne-ar putea mântui, dacă ar putea ispăşi păcatul, dacă ar putea să plătească datoria pe care o avem la Dumnezeu, dacă ar putea să reunească omenirea căzută cu Creatorul ei, atunci Fiul lui Dumnezeu nu ar mai fi trebuit să moară pentru noi, iar Planul de Mântuire ar arăta cu totul altfel.

Păcătosul poate fi mântuit numai prin moartea Domnului Hristos, pusă în dreptul lui prin credinţă, numai prin neprihănirea Sa, pe care a manifestat-o în viaţa Sa pe pământ şi pe care a oferit-o apoi tuturor celor ce o doresc. Păcatul este atât de rău, atât de opus principiilor fundamentale ale guvernării lui Dumnezeu, care se întemeiază pe dragoste şi pe libera alegere, încât problema generată de păcat nu putea fi rezolvată decât prin moartea lui Hristos.

În aceste condiţii, Biblia ne arată clar că tot ce spunem, facem şi gândim contează şi că gândurile şi acţiunile confirmă sau infirmă realitatea experienţei noastre cu Dumnezeu.

1. Ce idee ne transmite profetul Mica, mai ales referitor la jertfe (o parte a serviciului de închinare la poporul Israel), care erau o ilustrare a Planului de Mântuire? Cum se aplică aceste cuvinte la noi? Mica 6,1-8, vezi şi Deut. 10,12.13.

Mica 6

1. Ascultaţi, dar, ce zice Domnul: „Scoală-te, judecă-te înaintea munţilor, şi dealurile să-ţi audă glasul!…
2. Ascultaţi, munţi, pricina Domnului şi luaţi aminte, temelii tari ale pământului! Căci Domnul are o judecată cu poporul Său şi vrea să Se judece cu Israel. –
3. Poporul Meu, ce ţi-am făcut şi cu ce te-am ostenit? Răspunde-Mi!
4. Căci te-am scos din ţara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei şi am trimis înaintea ta pe Moise, Aaron şi Maria!
5. Poporul Meu, adu-ţi aminte ce plănuia Balac, împăratul Moabului, şi ce i-a răspuns Balaam, fiul lui Beor, şi ce s-a întâmplat din Sitim până la Ghilgal, ca să cunoşti binefacerile Domnului!”
6. Cu ce voi întâmpina pe Domnul şi cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viţei de un an?
7. Dar primeşte Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de untdelemn? Să dau eu pentru fărădelegile mele pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? –
8. Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?

Deuteronomul 10

12. Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubeşti şi să slujeşti Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău,
13. să păzeşti poruncile Domnului şi legile Lui pe care ţi le dau astăzi, ca să fii fericit?

Aceia care pretind a fi copiii lui Dumnezeu, dar care nu se poartă cu dreptate şi milă faţă de semenii lor, sunt mânaţi de spiritul lui Satana, chiar dacă îndeplinesc cu multă cucernicie formele închinării. Pe de altă parte, aceia care umblă smeriţi cu Dumnezeul lor, nu vor neglija principiile dreptăţii şi milei şi nici nu vor lua în derâdere formele adecvate de închinare. Dumnezeu caută închinători adevăraţi care sunt dispuşi să îşi manifeste dragostea faţă de El printr-o viaţă de ascultare şi prin smerenia inimii. Ce rost au rugăciunile frumoase, o închinare care respectă toate cerinţele şi o bună cunoaştere a adevărului, dacă suntem răutăcioşi, nepoliticoşi, aroganţi, nedrepţi şi nemiloşi cu ceilalţi?

Ce este mai important: să cunoaştem adevărul sau să facem fapte după voia lui Dumnezeu? Poţi avea o teologie corectă, dar să te porţi urât cu alţii? Dacă te regăseşti în textele studiate azi, care este speranţa ta?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO