Studiul 8

Joi , 18 august 2011


7. Ce deosebiri se văd şi se vor vedea între cei ce Îi slujesc lui Dumnezeu şi cei care nu-I slujesc Lui? Maleahi 3,18

Maleahi 3

18. Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte.

Confruntarea lui Ilie cu cei patru sute cincizeci de profeţi pe Muntele Carmel se poate reduce la întrebarea pe care el a adresat-o poporului: „Până când veţi mai şovăi între două convingeri? Dacă Domnul este Dumnezeu, urmaţi-L pe El, iar dacă Baal este Dumnezeu, urmaţi-l pe acesta!” (1 Împ. 18,21; versiunea NTR) Chiar dacă situaţia noastră de azi este deosebită de cea de atunci, întrebarea este valabilă în dreptul fiecăruia dintre noi: Ne închinăm noi şi ascultăm de Dumnezeul adevărat sau nu? Poate că până acum „am şovăit între două convingeri”, dar a venit timpul să alegem de partea cui vrem să fim.

La sfârşitul timpului, când marea luptă se va fi încheiat, oamenii se vor împărţi în două clase, sau categorii: „cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte” (Mal. 3,18).

8. Cum caracterizează Domnul Isus aceste două clase? Luca 11,23

Luca 11

23. Cine nu este cu Mine este împotriva Mea; şi cine nu adună cu Mine risipeşte.

9. Ţinând cont de relatarea despre Ilie, citeşte Maleahi 3,16-18; 4,1-6. Ce ne spune Domnul aici? Cum înţelegem acest „mesaj al lui Ilie” în legătură cu evenimentele zilelor sfârşitului şi cu închinarea? Apoc. 14,7-12

Maleahi 3

16. Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui.
17. Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care-i slujeşte.
18. Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte.

Maleahi 4

1. Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură.
2. Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd.
3. Şi veţi călca în picioare pe cei răi, căci ei vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre, în ziua pe care o pregătesc Eu, zice Domnul oştirilor.
4. Aduceţi-vă aminte de Legea lui Moise, robul Meu, căruia i-am dat în Horeb rânduieli şi porunci pentru tot Israelul!
5. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.
6. El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!”

Apocalipsa 14

7. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”
8. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!”
9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,
10. va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.
11. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei!
12. Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.”

După cum Ioan Botezătorul, despre care Isus a spus că este „Ilie” (Matei 17,11-13), avea un mesaj de reformă, pocăinţă şi ascultare, Maleahi ne arată (Maleahi 4,1.5) că „Ilie” va veni încă o dată, înainte de sfârşitul păcatului şi al răului. Cartea Apocalipsa îi transmite ultimei generaţii un mesaj de avertizare, o chemare la ascultare şi o chemare de a se închina Dumnezeului Creator. La fel ca pe vremea lui Ilie, oamenii vor trebui să ia o decizie importantă pentru viaţa lor, o decizie care va avea consecinţe veşnice. Vestea bună este că putem alege zilnic să ne închinăm Lui. Lucrul acesta ne va pregăti să rămânem de partea Domnului atunci când se vor dezlănţui evenimentele finale.

Matei 17

11. Drept răspuns, Isus le-a zis: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie şi să aşeze din nou toate lucrurile.
12. Dar vă spun că Ilie a şi venit, şi ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot aşa are să sufere şi Fiul omului din partea lor.”
13. Ucenicii au înţeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul.

Maleahi 4

1. Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură.
5. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.

Gândeşte-te ce decizii ai luat în ultimele zile, chiar şi în lucrurile cele mai mărunte (vezi Luca 16,10). Judecând după aceste decizii (şi după compromisurile pe care le-ai făcut), de partea cui crezi că eşti? Meditează la implicaţiile răspunsului tău.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO