Reacţiile emoţionale ale lui Isus (partea II)

5. De ce a plâns Isus pentru Ierusalim? Luca 19,41-44

El a plâns din cauza tristeţii pe care a simţit-o când a privit în viitor şi a văzut soarta acestei cetăţi. Mai mult chiar, El S-a întristat pentru mulţimea de locuitori ai Ierusalimului care L-au respins. „Lacrimile vărsate de Isus pe munte, în mijlocul strigătelor de bucurie şi ale osanalelor mulţimii, au fost ultimele rugăminţi ale dragostei respinse şi ale milei.” – Ellen G. White, The Spirit of Prophecy, vol. 3, p. 20

Scriitorii evangheliilor consemnează două ocazii în care Domnul a plâns. De regulă, oamenii plâng pentru ei înşişi, însă, în aceste ocazii, El a plâns pentru alţii.

6. Ce emoţii dureroase a trăit Isus în următoarele situaţii? Mat. 26,37.38; Marcu 3,5; 8,12; 11,15.16 şi Ioan 11,32-38. Ce I-a provocat aceste emoţii?

Primele versete din Isaia 53 ne confirmă faptul că Isus a fost un Om al durerii. El a avut multe momente de bucurie, dar a trăit şi o durere sufletească profundă. O mare parte a suferinţei Sale era legată de frustrarea că urmaşii Lui nu Îi înţelegeau mesajul. În ciuda numeroaselor dovezi de dragoste şi în pofida semnelor supranaturale, mulţi nu pricepeau că El era Mesia. În acelaşi timp, suferea foarte mult când venea faţă în faţă cu urmele lăsate de păcat asupra omenirii.

Împrejurările morţii lui Lazăr I-au provocat o mare durere. Ioan ne spune că „Isus S-a înfiorat în duhul Lui” (Ioan 11,33). Această expresie redă un cuvânt grecesc care indică o manifestare foarte puternică a mâhnirii sufleteşti, însoţită de un geamăt scos din gât şi din nas. Dramaturgul grec Eschil (525-456 î.Hr.) foloseşte acest cuvânt pentru a descrie sforăitul cailor. În Noul Testament, cuvântul acesta apare de cinci ori, în patru ocazii, descriind emoţia trăită de Isus.

Studierea modului în care Isus Şi-a manifestat emoţiile ne poate ajuta să înţelegem în ce măsură ne înţelege El trăirile şi simţămintele. În Evr. 4,15, citim: „Căci n-avem un Mare-Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre”. Cum ne ajută versetul acesta să ne apropiem mai mult de El, mai ales atunci când suferim?

_________________________________________________________________________________________________

Luca 19

41. Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru ea
42. şi a zis: „Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi.
43. Vor veni peste tine zile, când vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura şi te vor strânge din toate părţile:
44. te vor face una cu pământul, pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău; şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.”

_________________________________________________________________________________________________

Matei 26

37. A luat cu El pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zebedei şi a început să Se întristeze şi să Se mâhnească foarte tare.
38. Isus le-a zis atunci: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi împreună cu Mine.”

_________________________________________________________________________________________________

Marcu 3

5. Atunci, rotindu-Şi privirile cu mânie peste ei şi mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o, şi mâna i s-a făcut sănătoasă.

_________________________________________________________________________________________________

Marcu 8

12. Isus a suspinat adânc în duhul Său şi a zis: „Pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu i se va da deloc un semn.”

_________________________________________________________________________________________________

Marcu 11

15. Au ajuns în Ierusalim; şi Isus a intrat în Templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau şi cumpărau în Templu; a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce vindeau porumbei.
16. Şi nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin Templu.

_________________________________________________________________________________________________

Ioan 11

32. Maria, când a ajuns unde era Isus şi L-a văzut, s-a aruncat la picioarele Lui şi I-a zis: „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu.”
33. Isus, când a văzut-o plângând, pe ea şi pe iudeii care veniseră cu ea, S-a înfiorat în duhul Lui şi S-a tulburat.
34. Şi a zis: „Unde l-aţi pus?” „Doamne”, I-au răspuns ei, „vino şi vezi.”
35. Isus plângea.
36. Atunci iudeii au zis: „Iată cât îl iubea de mult!”
37. Şi unii din ei au zis: „El, care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară?”
38. Isus S-a înfiorat din nou în Sine şi S-a dus la mormânt. Mormântul era o peşteră la intrarea căreia era aşezată o piatră.

_________________________________________________________________________________________________

Isaia 53

1. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului?
2. El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.
3. Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.
4. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.
5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
6. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
7. Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.
8. El a fost luat prin apăsare şi judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?
9. Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui.
10. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.
11. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.
12. De aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.

_________________________________________________________________________________________________


Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO