4. Cum a ajuns Pavel în cele din urmă la Roma? Ce învăţătură putem să primim cu privire la lucrurile neaşteptate şi nedorite, care apar aşa de adesea în calea noastră? Fapte 28,16

Fapte 28

16 Cînd am ajuns la Roma, sutaşul a dat pe cei întemniţaţi căpitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s’a îngăduit să rămînă într’un loc deosebit cu un ostaş care -l păzea.

Viaţa poate lua întorsături foarte ciudate. Cât de adesea planurile noastre, chiar cele făcute cu intenţiile cele mai bune, nu se împlinesc aşa cum am anticipat şi am sperat! Apostolul Pavel a ajuns într-adevăr la Roma, dar probabil că nu aşa cum se aşteptase.

La sfârşitul celei de a treia călătorii misionare, când a ajuns la Ierusalim cu ajutoarele pentru săraci de la comunităţile din Europa şi Asia Mică, Pavel a întâmpinat evenimente neaşteptate. El a fost arestat şi pus în lanţuri. După ce a fost ţinut în închisoare timp de doi ani în Cezareea, Pavel a apelat la cezar. Aproximativ la trei ani după arestare, el a ajuns la Roma şi putem să presupunem că nu a ajuns aşa cum intenţionase atunci când i-a scris bisericii din Roma, cu ani în urmă, despre planul lui de a o vizita.

5. Ce ne spun textele următoare despre timpul petrecut de Pavel la Roma? Ce lecţie putem învăţa de aici? Fapte 28,17-31

Fapte 28

17 După trei zile, Pavel a chemat pe mai marii Iudeilor; şi, cînd s’au adunat, le -a zis: ,,Fraţilor, fără să fi făcut ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinţilor noştri, am fost băgat la închisoare în Ierusalim, şi de acolo am fost dat în mînile Romanilor.
18 Dupăce m’au supus la cercetare, ei aveau de gînd să-mi dea drumul, pentrucă nu era în mine nici o vină vrednică de moarte.
19 Dar Iudeii s’au împotrivit, şi am fost silit să cer să fiu judecat de Cezar, fără să am dealtfel niciun gînd să pîrăsc neamul meu.
20 De aceea, v’am chemat să vă văd, şi să vorbesc cu voi; căci din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanţ.„
21 Ei i-au răspuns: ,,Noi n’am primit din Iudea nici o scrisoare cu privire la tine, şi n’a venit aici nici un frate, care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine.
22 Dar am vrea să auzim părerea ta, pentrucă ştim că partida aceasta pretutindeni stîrneşte împotrivire.„
23 I-au hotărît o zi, şi au venit mai mulţi la locuinţa lui. Pavel le -a vestit Împărăţia lui Dumnezeu, le -a adus dovezi, şi a căutat să -i încredinţeze, prin Legea lui Moise şi prin Prooroci, despre lucrurile privitoare la Isus. Vorbirea ţinea de dimineaţă pînă seara.
24 Unii au crezut ce le spunea el, iar alţii n’au crezut.
25 Fiindcă ei au plecat acasă în neînţelegere unii cu alţii, Pavel n’a adăugat decît aceste vorbe: ,,Bine a spus Duhul Sfînt prin proorocul Isaia către părinţii voştri,
26 cînd a zis: ,Du-te la poporul acesta, şi zi -i: ,,Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege; cu ochii voştri veţi privi, şi nu veţi vedea.
27 Căci inima acestui norod s’a împietrit; ei aud greu cu urechile, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu, şi să -i vindec.„
28 Să ştiţi dar că mîntuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimeasă Neamurilor, şi o vor asculta.„
29 Cînd a zis aceste vorbe, Iudeii au plecat, vorbind cu aprindere între ei.
30 Pavel a rămas doi ani întregi într’o casă, pe care o luase cu chirie. Primea pe toţi cari veneau să -l vadă,
31 propovăduia Împărăţia lui Dumnezeu, şi învăţa pe oameni, cu toată îndrăzneala şi fără nicio pedică, cele privitoare la Domnul Isus Hristos

Nu prin predicile, ci prin lanţurile lui Pavel a fost atrasă atenţia curţii asupra creştinismului. Ca întemniţat, el a sfărâmat din sufletele multora lanţurile care-i ţineau în robia păcatului. Şi aceasta nu era totul. El declară: ‘Cei mai mulţi din fraţi, îmbărbătaţi de lanţurile mele, au şi mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu’ (Filipeni 1, 14).” – Ellen G. White, Faptelor apostolilor, p. 464

De câte ori ai trecut prin întorsături neaşteptate în viaţa ta, care, în cele din urmă, s-au dovedit a fi spre binele tău? (Vezi Filipeni 1,1.2) Cum pot şi cum ar trebui să te facă experienţele acelea să ai încredere în Dumnezeu pentru lucrurile în care nu pare să se afle niciun bine?

Filipeni 1

1 Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii în Hristos Isus, cari sînt în Filipi, împreună cu episcopii (Sau: priveghetori.) şi diaconii:
2 Har vouă şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus Hristos!
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO