Viaţa lui Isus pe pământ a fost o viaţă de slujire. Din primele zile ale lucrării Sale şi până la încheierea ei, El a slujit omenirii. De fapt, potrivit Bibliei, El încă mai slujeşte omenirii şi astăzi (Evr. 2,17.18).

Evrei 2

17 Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului.
18 Şi prin faptul că El însuş a fost ispitit în ceeace a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sînt ispitiţi.

6. Fiecare dintre noi a fost înzestrat cu anumite daruri spirituale cu scopul de a le sluji altora. Ce daruri spirituale sunt amintite în textele următoare?

Rom. 12

4 Căci, dupăcum într’un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n’au toate aceeaş slujbă,
5 tot aşa, şi noi, cari sîntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, sîntem mădulare unii altora.
6 Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne -a fost dat: cine are darul proorociei, să -l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.
7 Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii, să se ţină de învăţătură.
8 Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cîrmuieşte, să cîrmuiască cu rîvnă. Cine face milostenie, s’o facă cu bucurie.

1 Cor. 12

1 În ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă.
2 Cînd eraţi păgîni, ştiţi că vă duceaţi la idolii cei muţi, după cum eraţi călăuziţi.
3 De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: ,,Isus să fie anatema!„ Şi nimeni nu poate zice: ,,Isus este Domnul„, decît prin Duhul Sfînt.
4 Sînt felurite daruri, dar este acelaş Duh;
5 sînt felurite slujbe, dar este acelaş Domn;

Efes. 4

8 De aceea este zis: ,,S’a suit sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri oamenilor.„
9 Şi acest: ,,S’a suit„, ce însemnează decît că înainte Se pogorîse în părţile mai de jos ale pămîntului?
10 Cel ce S’a pogorît, este acelaş cu cel ce s’a suit mai pe sus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile.
11 Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,

După cum am observat, am fost creaţi să îi iubim pe ceilalţi, la fel cum a iubit Domnul nostru. Când facem aşa, le facem bine nu numai lor, ci şi nouă înşine.

Gândeşte-te cât de bine te simţi atunci când eşti preocupat de alţii şi când îi ajuţi, când renunţi la tine, fără să te gândeşti că vei fi răsplătit cândva. Se întâmplă ceva în sufletul nostru. Avem o stare de bine şi simţim o satisfacţie pe care nimic nu o poate egala. Aceasta se datorează faptului că, atunci când ne dăruim altora, trăim aşa cum am fost creaţi să trăim şi împlinim scopul pentru care am fost aduşi la existenţă.

Am văzut că perspectiva pozitivă asupra vieţii poate avea un impact pozitiv asupra organismului nostru. Corpul nostru reacţionează mai bine atunci când avem o atitudine pozitivă, veselă şi plină de mulţumire. De aceea, nu este de mirare că studiile ştiinţifice scot la iveală beneficiile medicale pozitive care decurg din binele pe care îl facem altora. Este numai normal: când îi ajutăm pe ceilalţi, ne simţim mai bine, iar când ne simţim mai bine, sănătatea noastră se îmbunătăţeşte. Ce combinaţie perfectă!

7. Ce îndemn dă Pavel în Gal. 5,13? Ce înseamnă „a sluji altora în dragoste”? Cum poţi aplica acest îndemn în mod concret în viaţa ta?

Galateni 5

13 Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai, nu faceţi din slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pămîntească, ci slujiţi-vă unii altora în dragoste.

Gândeşte-te la o persoană căreia îi poţi sluji „în dragoste” şi treci la fapte, chiar dacă este nevoie de sacrificiu de sine. Fără îndoială că sunt multe persoane care au nevoie de tine.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO