Isus, Cel în care credem noi (1 Ioan 5,6-8)

După ce a subliniat că este important să crezi că Isus este Mesia şi Fiul lui Dumnezeu, Ioan arată cine este Fiul lui Dumnezeu.

2. Ce declaraţie face Ioan? 1 Ioan 5,6. Ce înseamnă aceasta?

1 Ioan, 5
6 El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă şi cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sânge; şi Duhul este Cel ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul.

_______________________________________________________________________________________________

În 1 Ioan, apa este amintită numai în aceste versete, pe care le studiem azi. Totuşi ea apare destul de frecvent în Evanghelia sa şi în Apocalipsa. Apa despre care se aminteşte în 1 Ioan 5,6-8 trebuie să aibă legătură cu Domnul Isus şi cu prima Sa venire şi să fie unul dintre elementele care mărturisesc că Isus Hristos este Mesia şi Fiul lui Dumnezeu.

1 Ioan, 5
6 El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă şi cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sânge; şi Duhul este Cel ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul.
7 (Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei una sunt.)
8 Şi trei sunt care mărturisesc (pe pământ): Duhul, apa şi sângele, şi aceşti trei sunt una în mărturisirea lor

3. Cu ce ocazie mai vorbeşte Ioan despre sânge şi apă? Ioan 19,34

Ioan, 19
34 ci unul din ostaşi I-a străpuns coasta cu o suliţă; şi îndată a ieşit din ea sânge şi apă.

Se pare că nu este vorba despre acelaşi lucru ca în 1 Ioan 5,6-8. În Ioan 1,26.31.33; 3,5.23, apa este asociată cu botezul. Aceasta pare a fi interpretarea corectă pentru pasajul din 1 Ioan. Isus a venit, S-a întrupat şi Şi-a început lucrarea publică prin botezul cu apă. El Şi-a încheiat lucrarea pe cruce când Şi-a vărsat sângele. Putem deduce că apa trimite la botezul Său, iar sângele la moartea Sa pe cruce (1 Ioan 1,7).

Ioan, 1
26 Drept răspuns, Ioan le-a zis: „Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru stă Unul, pe care voi nu-L cunoaşteţi.
31 Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă: ca El să fie făcut cunoscut lui Israel.”
33 Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a zis: ,Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi oprindu-Se, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.’

Ioan, 3
5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
23 Ioan boteza şi el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape; şi oamenii veneau ca să fie botezaţi.

1 Ioan, 1
7 Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.

Botezul şi răstignirea ne spun cine a fost Isus Hristos şi ce urma să facă El pentru noi. În ambele cazuri, manifestările divine şi reacţiile oamenilor au arătat că într-adevăr El era Fiul lui Dumnezeu (Mat. 3,17; 27,50-54).

Matei, 3
17 Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.”

Matei, 27
50 Isus a strigat iarăşi cu glas tare, şi Şi-a dat duhul.
51 Şi îndată perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat,
52 mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră, au înviat.
53 Ei au ieşit din morminte, după învierea lui, au intrat în sfânta cetate, şi s-au arătat multora.
54 Sutaşul, şi cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte tare, şi au zis: „Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!”

În aceste versete, Ioan continuă să abordeze problema învăţăturii greşite a antihriştilor. Ideile lor aveau o mare influenţă asupra gândirii credincioşilor. Dacă susţineau că Isus nu a fost nici Mesia, nici Fiul lui Dumnezeu, mesajul lor era următorul: Moartea ispăşitoare a Fiului lui Dumnezeu nu este necesară pentru mântuirea noastră. Fiul lui Dumnezeu nu a murit pe cruce în locul nostru, ca să ne mântuiască. Acest raţionament avea ca rezultat o înţelegere cu totul diferită a mântuirii şi a Dumnezeirii. Răscumpărarea putea avea loc prin cunoaştere (gnosis), şi nu prin cruce. Prin urmare, Ioan dorea ca toţi să ştie cu exactitate cine a fost şi este Isus şi ce a făcut El pentru ei prin viaţa şi moartea Sa. El nu dorea ca oamenii să fie amăgiţi de aceste învăţături mincinoase.

Ce ne spun apa şi sângele despreMântuitorul? Cum trebuie să aplicăm semnificaţia lor în viaţa noastră? Ce a însemnat botezul pentru tine? Ce îţi spune el despre tine şi ce schimbări au avut loc în viaţa ta? Ce înseamnă jertfa lui Isus pentru tine? Vezi Mat. 16,24.25; Evr. 12,4.

Matei, 16
24 Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea, şi să Mă urmeze.
25 Pentru că oricine va vrea să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va câştiga.

Evrei, 12
4 Voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO