Credinţa în Domnul Isus şi în biruinţă (1 Ioan 5,1-5)

Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu, şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El.” (1 Ioan 5,1)

După ce am analizat ce spune Ioan despre dragostea frăţească, să ne îndreptăm acum spre tema credinţei în Isus ca Hristos/Mesia, Fiul lui Dumnezeu. De fapt, cele două teme, credinţa şi dragostea, sunt abordate concomitent în primele versete din capitolul 5.

Dorinţa lui Ioan este ca ascultătorii lui să creadă că Isus este Hristosul. Cei care cred, spune el, sunt născuţi din Dumnezeu. Ei Îl iubesc pe Dumnezeu, se iubesc unul pe altul şi păzesc poruncile. De asemenea, cei care cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu biruiesc lumea (1 Ioan 5,1-5).

1 Ioan, 5
1 Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut, iubeşte şi pe cel născut din El.
2 Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui.
3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele;
4 pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră.
5 Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?

De-a lungul istoriei, unii au socotit că lupta pe care trebuie să o poarte creştinii pentru a birui lumea este o bătălie literală, un conflict armat. Interpretarea aceasta este greşită. Scriptura nu spune nicăieri că noi suntem chemaţi să purtăm cruciade şi să-i convertim pe alţii cu forţa. Nicăieri în Noul Testament nu se pune semnul egal între o naţiune şi Împărăţia lui Dumnezeu şi nici nu se spune că ea ar trebui apărată sau că hotarele ei ar trebui extinse prin violenţă. Lupta creştinului este de ordin spiritual. În scrierile lui Ioan, ni se arată că biruinţa nu se obţine prin recurgerea la violenţă sau forţă fizică. Biruinţa se dobândeşte prin credinţă, iar credinţa se manifestă în modul în care ne trăim viaţa.

1. Ce spune apostolul despre biruinţă? Ce putem învăţa din făgăduinţele acestea?

Ioan, 16
33 V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

1 Ioan, 4
4 Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume.

Apocalipsa, 2
7 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.”
11 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Cel ce va birui, nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.”

Apocalipsa, 3
5 Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii, şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.”
21 Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.

Apocalipsa, 12
11 Ei l-au biruit, prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.

Cel dintâi biruitor este Isus Hristos. El a câştigat biruinţa şi de aceea urmaşii Lui pot să biruiască la rândul lor. Într-o anumită măsură, ei sunt deja biruitori, pentru că El a biruit în numele lor. Biruitorii primesc făgăduinţe minunate de la Dumnezeu: noi nu mai suntem robi ai păcatului (Rom. 6,1-6), ci, fiindcă suntem ai Domnului şi avem o viaţă nouă, Îi slujim Lui şi nu lui Satana, vechiul nostru stăpân.

Romani, 6
1 Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul?
2 Nicidecum! Noi, care am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?
3 Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?
4 Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.
5 În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
6 Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;

În ce domenii din viaţă ai experimentat făgăduinţa biruinţei? În ce domenii nu ai reuşit să fii biruitor şi de ce? Cum poţi avea parte de biruinţa care ţi-a fost promisă? Ce te împiedică?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO