Avem toate motivele să credem că, pe noul pământ, vom putea să-i recunoaştem pe cei pe care i-am cunoscut în viaţa aceasta. Trupul pe care îl vom primi la înviere se va asemăna cu trupul Domnului după învierea Sa. Când li S-a arătat, ucenicii Săi, care Îi fuseseră alături înainte de moartea Sa, au putut să-L recunoască. Ce bucurie nemărginită vom avea să îi revedem pe cei dragi care s-au stins din viaţă! Însă momentul cel mai sublim va fi întâlnirea cu Domnul universului. Atunci se va împlini cântarea care zice: „Cu Isus, ah, faţă în faţă!” Ce privilegiu vom avea să stăm în faţa Celui care este Alfa şi Omega universului.

9. Ce asigurare avem că ne vom întâlni cu Domnul domnilor? 1 Tes. 4,16.17; Apoc. 21,22.23

1 Tesaloniceni, 4
16 Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

Apocalipsa, 21
22 În cetate n-am văzut nici un Templu; pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul, sunt Templul ei.
23 Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul.

Nu putem să ne imaginăm cum va fi întâlnirea cu Mântuitorul nostru. Câte întrebări avem să-I punem! Întrebarea „de ce”, pe care ne-am pus-o în atât de multe situaţii, îşi va găsi, în sfârşit, răspunsul definitiv. Vom înţelege, în sfârşit, de ce Dumnezeu a îngăduit să trecem în viaţa aceasta prin anumite încercări şi ispite. Nu vom mai pune niciodată la îndoială înţelepciunea şi bunătatea lui Dumnezeu. Orice urmă de neîncredere se va risipi în clipa când vom afla de ce Dumnezeu a îngăduit anumite evenimente. Abia atunci ne vom da seama pe deplin cum am fost ocrotiţi de tot felul de pericole.

10. Care va fi caracteristica dominantă a vieţii veşnice? Rom. 14,11; 1 Tim. 1,17; Apoc. 5,13

Romani, 14
11 Fiindcă este scris: „Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.”

1 Timotei, 1
17 A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Dumnezeu, să fie cinstea şi slava în vecii vecilor! Amin.

Apocalipsa, 5
13 Şi pe toate făpturile, care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, şi tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: „A Celui ce stă pe scaunul de domnie, şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!”

Viaţa veşnică înseamnă să intonăm imnuri de laudă şi să ne închinăm înaintea Împăratului. De ce? Fiindcă El este vrednic de închinare şi de adorare. „Faptul că Făcătorul tuturor lumilor, Arbitrul tuturor destinelor, a trebuit să părăsească slava şi să Se umilească, din dragoste pentru om, va provoca întotdeauna uimirea şi admiraţia universului. Când cei răscumpăraţi Îl privesc pe Mântuitorul lor şi văd slava veşnică a Tatălui strălucind pe faţa Sa; când privesc tronul Său, care este din veci şi ţine până în veci, şi ştiu că Împărăţia Sa nu va avea sfârşit, izbucnesc în cântarea răpitoare: ’Vrednic, vrednic este Mielul care a fost junghiat şi ne-a răscumpărat pentru Dumnezeu, prin sângele Său preţios!’” – Ellen G. White, Tragedia veacurilor, pag. 651, 652

Cum crezi că va fi întâlnirea ta cu Isus faţă în faţă? Ce Îi vei spune şi de ce? Ce îţi va spune El?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO