Împărăţia – acum şi atunci

Când Îl primim pe Isus Hristos ca Mântuitor personal, intrăm într-o existenţă nouă. Deşi suntem încă supuşi consecinţelor păcatului – îmbătrânirea, boala şi „somnul” temporar al morţii – am primit deja viaţa veşnică, într-un sens foarte real. Este important să nu pierdem niciodată din vedere acest aspect esenţial. Am fost născuţi din nou şi avem o viaţă nouă „în Hristos”. Cei care şi-au exprimat consacrarea faţă de Hristos sunt „copiii” lui Dumnezeu (1 Ioan 3,2). Ei au „trecut din moarte la viaţă”, declară Isus (Ioan 5,24). Ei au devenit cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu din momentul în care şi-au însuşit valorile ei. Acum au un alt Domn şi privirea lor nu mai este aţintită spre lucrurile din lumea aceasta, ci spre cetatea veşnică.

1 Ioan, 3
2 Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.

Ioan, 5
24 Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.

4. Ce a spus Isus despre realitatea calităţii de cetăţeni ai Împărăţiei, pe care o primesc urmaşii Săi încă din lumea aceasta? Luca 17,21; Ioan 14,27

Luca, 17
21 Nu se va zice: ,Uite-o aici’, sau: ,Uite-o acolo!’ Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.”

Ioan, 14
27 Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.

__________________________________________________________________________________________________

5. Cum ne confirmă Pavel acest fapt? Rom. 14,17; Col. 1,10-14

Romani, 14
17 Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.

Coloseni, 1
10 pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune, şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu:
11 întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie,
12 mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în lumină.
13 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui,
14 în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.

Însă nu aceasta este totul. Ceea ce experimentăm din realitatea Împărăţiei cerului aici pe pământ este doar o pregustare a „moştenirii” viitoare, care ne determină să o dorim mai mult. Când Isus va reveni în slavă, „toate neamurile” vor fi adunate înaintea Sa (Mat. 25,32). „Atunci, Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: ’Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii’” (v. 34). Acesta este momentul mult aşteptat de copiii lui Dumnezeu: În sfârşit, au ajuns acasă!

„Mai de preţ decât prietenia lumii este prietenia cu cei răscumpăraţi de Hristos. Mai de preţ decât moştenirea celui mai nobil palat de pe pământ este moştenirea locaşurilor pe care ni le pregăteşte Domnul nostru. Şi mai de preţ decât toate cuvintele de laudă de pe pământ vor fi cuvintele Mântuitorului adresate slujitorilor Săi credincioşi: ’Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi împărăţia, care va fost pregătită de la întemeierea lumii!’ (Matei 25,34).” – Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, pag. 374

Reciteşte textele biblice din studiul de astăzi. Ai experimentat realitatea celor promise în ele? Ce alegeri personale te împiedică să te bucuri acum de ceea îţi oferă Hristos?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO