[luni, 22 februarie] „Iată Robul Meu”

 

 

3. Care este rolul și cum este caracterul Robului lui Dumnezeu care nu are nume, dar pe care Dumnezeu Îl alege și peste care pune Duhul Lui?

 

Isaia 42:1-7

„„Iată Robul Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata. 2 El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul şi nu-l va face să se audă pe uliţe. 3 Trestia frântă n-o va zdrobi şi mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. 4 El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va aşeza dreptatea pe pământ, şi ostroavele vor nădăjdui în Legea Lui.” 5 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile şi le-a întins, care a întins pământul şi cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc şi suflet celor ce merg pe el: 6 „Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire şi Te voi lua de mână, Te voi păzi şi Te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii Lumina neamurilor, 7 să deschizi ochii orbilor, să scoţi din temniţă pe cei legaţi şi din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric”.

 

Alege răspunsul cel mai potrivit sau o combinație de răspunsuri: (1) El face dreptate neamurilor. (2) El își aduce la îndeplinire planurile în liniște și cu blândețe, dar cu succes. (3) El este un învățător. (4) El servește drept legământ între Dumnezeu și popor. (5) El dă lumină și speranță, îi vindecă pe orbi și îi eliberează pe prizonieri. (6) Toate răspunsurile de mai sus.

 

4. În ce se aseamănă rolul și caracterul acestui rob cu cele ale „Odraslei din tulpina lui Isai”, asupra căruia Duhul Domnului Se odihnește deopotrivă?

 

Isaia 11

„Apoi, o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui. 2 Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul. 3 Plăcerea Lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după cele auzite, 4 ci va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării; va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău. 5 Neprihănirea va fi brâul coapselor Sale şi credincioşia, brâul mijlocului Său. 6 Atunci, lupul va locui împreună cu mielul şi pardosul se va culca împreună cu iedul; viţelul, puiul de leu şi vitele îngrăşate vor fi împreună şi le va mâna un copilaş; 7 vaca şi ursoaica vor paşte la un loc şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, 8 pruncul de ţâţă se va juca la gura bortei năpârcii şi copilul înţărcat va băga mâna în vizuina basilicului. 9 Nu se va face niciun rău şi nicio pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acopăr. 10 În ziua aceea, Vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare; neamurile se vor întoarce la El şi slava va fi locuinţa Lui. 11 În acelaşi timp, Domnul Îşi va întinde mâna a doua oară, ca să răscumpere rămăşiţa poporului Său risipit în Asiria şi în Egipt, în Patros şi în Etiopia, la Elam, la Şinear şi la Hamat, şi în ostroavele mării. 12 El va înălţa un steag pentru neamuri, va strânge pe surghiuniţii lui Israel şi va aduna pe cei risipiţi ai lui Iuda, de la cele patru capete ale pământului. 13 Pizma lui Efraim va înceta şi vrăjmaşii lui Iuda vor fi nimiciţi; Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda, şi Iuda nu va mai fi vrăjmaş lui Efraim, 14 ci vor zbura pe umărul filistenilor la apus şi vor jefui împreună pe fiii Răsăritului. Edom şi Moab vor fi prada mâinilor lor, şi fiii lui Amon le vor fi supuşi. 15 Domnul va seca limba mării Egiptului, Îşi va ridica mâna asupra Râului în mânia Lui, îl va împărţi în şapte pârâuri, aşa că îl vor putea trece încălţaţi. 16 Şi va fi un drum pentru rămăşiţa poporului Său, care va mai rămâne în Asiria, cum a fost pentru Israel, în ziua când a ieşit din ţara Egiptului”.

 

La fel ca în Isaia 42, conducătorul din dinastia lui David împlinește voia lui Dumnezeu, face dreptate și aduce eliberare celor apăsați, precum și înțelepciune și cunoștință de Dumnezeu. Această „Odraslă” și acest „Vlăstar” al lui Isai este Mesia, Copilul divin din Isaia 9:6,7, care va da „o pace fără sfârșit scaunului de domnie al lui David și împărăției lui”, împreună cu „judecată și neprihănire”. În mod evident, Robul din Isaia 42 este Mesia.

 

5. Cum Îl identifică Noul Testament pe Robul din Isaia 42:1-7?

 

Matei 12:15-21

„15 Dar Isus, ca unul care ştia lucrul acesta, a plecat de acolo. După El au mers multe noroade. El a tămăduit pe toţi bolnavii 16 şi le-a poruncit cu tot dinadinsul să nu-L facă cunoscut, 17 ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: 18 „Iată Robul Meu, pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu îşi găseşte plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El şi va vesti neamurilor judecata. 19 El nu Se va lua la ceartă, nici nu va striga. Şi nimeni nu-I va auzi glasul pe uliţe. 20 Nu va frânge o trestie ruptă şi nici nu va stinge un fitil care fumegă, până va face să biruie judecata. 21 Şi neamurile vor nădăjdui în Numele Lui.””

 

Matei 12 citează din Isaia 42 și aplică pasajul la lucrarea de împăcare și vindecare făcută de Isus, Fiul preaiubit al lui Dumnezeu în care El Își găsește plăcerea (Isaia 42:1; Matei 3:16,17; 17:5). El reface legământul lui Dumnezeu cu poporul Său (Isaia 42:6; Daniel 9:27). Isus și ucenicii Lui au făcut dreptate pentru popor prin faptul că i-au eliberat pe oameni de suferințe, de lipsa de cunoaștere a lui Dumnezeu și de robia duhurilor rele, de asuprirea lui Satana (Luca 10:19). Isus a murit ca să întărească „noul legământ” (Matei 26:28) și să facă dreptate, aruncându-l afară pe Satana, intrusul care și-a asumat poziția de „stăpânitor al acestei lumi” (Ioan 12:31-33).

 

Citește Isaia 42:1-4 și meditează asupra vieții lui Isus. Ce aspecte ale slujirii Lui au împlinit această profeție? Cum putem să le slujim și noi altora?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO