Sfinții Celui Preaînalt

6. Conform versetelor de mai jos, ce se întâmplă cu poporul lui Dumnezeu?

Daniel 7:18,21,22,25,27
18. Dar sfinţii Celui Preaînalt vor primi împărăţia şi vor stăpâni împărăţia în veci, din veşnicie în veşnicie.’
21. Am văzut, de asemenea, cum cornul acesta a făcut război sfinţilor şi i-a biruit,
22. până când a venit Cel Îmbătrânit de zile şi a făcut dreptate sfinţilor Celui Preaînalt, şi a venit vremea când sfinţii au luat în stăpânire împărăţia.
25. El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt, va asupri pe sfinţii Celui Preaînalt şi se va încumeta să schimbe vremurile şi legea, şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme.
27. Dar domnia, stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinţilor Celui Preaînalt. Împărăţia Lui este o împărăţie veşnică şi toate puterile Îi vor sluji şi-L vor asculta!’

„Sfinții Celui Preaînalt” sunt o reprezentare a poporului lui Dumnezeu. Ei sunt atacați de puterea reprezentată prin cornul cel mic. Deoarece se încăpățânează să rămână credincioși Cuvântului lui Dumnezeu, ei sunt persecutați în timpul domniei papale. Creștinii au fost persecutați și în vremea Imperiului Roman păgân (a patra fiară), dar persecuția menționată în Daniel 7:25 este o persecutare a sfinților de către cornul cel mic, care apare doar după ce se încheie faza păgână a Romei.

Totuși poporul lui Dumnezeu nu va fi asuprit de puterea lumească pentru totdeauna. Împărăția lui Dumnezeu va înlocui împărățiile lumii. Este interesant că, în viziune, Fiului omului „I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească” (vers. 14). Dar în interpretarea oferită de înger, „sfinții” sunt cei care primesc împărăția (vers. 18). Nu există nicio contradicție aici. Deoarece Fiul omului este legat de Dumnezeu și de omenire, biruința Lui este biruința celor pe care El îi reprezintă.

Când marele-preot L-a întrebat pe Isus dacă El este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul a făcut trimitere la Psalmii 110:1 și Daniel 7:13,14 și a spus: „Da, sunt. Și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului” (Marcu 14:62). Astfel, Isus este Cel care ne reprezintă în tribunalul ceresc. El a învins deja puterile întunericului și Își împarte biruința cu cei care se apropie de El. De aceea, nu avem niciun motiv să ne temem.
Apostolul Pavel ne spune: „Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nicio altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 8:37-39).

Privește cu câtă acuratețe prezintă viziunea lui Daniel istoria, cu mii de ani înainte. Cum ar putea să ne ajute acest lucru să ne încredem în toate făgăduințele lui Dumnezeu în viitor?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO