Hristos a făcut pace

1. Cum descrie Pavel unitatea dintre credincioși? Cum a făcut Hristos din „doi” „unul”?

Efeseni 2:11-22
11. De aceea, voi, care altădată eraţi Neamuri din naştere, numiţi netăiaţi împrejur de către aceia care se cheamă tăiaţi împrejur, şi care sunt tăiaţi împrejur în trup de mâna omului:
12. aduceţi-vă aminte că în vremea aceea eraţi fără Hristos, fără drept de cetăţenie în Israel, străini de legămintele făgăduinţei, fără nădejde şi fără Dumnezeu în lume.

Galateni 3:28
Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus.

Crucea lui Hristos îndepărtează barierele care îi despart pe oameni unii de alții. Zidurile îi separau pe închinători la templul iudaic, unde existau „curți” sau zone bine delimitate pentru iudei, neamuri, bărbați, femei. Descriind unitatea dintre iudei și neamuri în Hristos, Pavel folosește un limbaj care li se aplică deopotrivă și altor categorii divizate: națiuni, grupuri de oameni, straturi sociale și sexe. „Ca să facă pe cei doi să fie în El Însuși un singur om nou, făcând astfel pace” (Efeseni 2:15) este vestea bună care poate ajuta orice cuplu căsătorit să cunoască într-adevăr unitatea descrisă prin expresia „un singur trup”. De asemenea, prin credința în Hristos, familii de multă vreme divizate pot găsi reconcilierea.

2. Una este să cităm texte biblice despre unitatea în Hristos și cu totul alta, să trăim această unitate. Ce schimbări practice face Hristos în viața noastră ca să ne facă să ajungem la unitatea promisă?

Romani 6:4-7
4. Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.
5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
6. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;
7. căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.

2 Corinteni 5:17
Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

Efeseni 4:24-32
24. şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.
25. De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul”, pentru că suntem mădulare unii altora.
26. „Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră
27. şi să nu daţi prilej diavolului.
28. Cine fura să nu mai fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.
29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.
30. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.
31. Orice amărăciune, orice iuţeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.
32. Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.

„Imaginați-vă un cerc mare, cu multe linii de la margini spre centru. Cu cât sunt mai aproape aceste linii de centru, cu atât sunt mai aproape unele de altele. … Cu cât suntem mai aproape de Hristos, cu atât vom fi mai aproape unul de altul.” – Ellen G. White, Căminul adventist, p. 179

„Între tată și fiu, între soț și soție … stă Hristos Mijlocitorul, indiferent că ei sunt sau nu capabili să Îl recunoască. Noi nu putem stabili contacte în afara noastră direct, ci doar prin El, prin Cuvântul Său și urmându-L pe El.” – Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship (Prețul uceniciei), p. 108

Cât de aproape este familia ta sau familia bisericii tale de acest „centru”, adică de Hristos?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO