Poporul lui Dumnezeu, sigilat

2. Care e numărul celor pecetluiţi? Ce semnificaţie are acest număr?

Apocalipsa 7:4-8
4. Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patruzeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel.
5. Din seminţia lui Iuda, douăsprezece mii erau pecetluiţi; din seminţia lui Ruben, douăsprezece mii; din seminţia lui Gad, douăsprezece mii;
6. din seminţia lui Aşer, douăsprezece mii; din seminţia lui Neftali, douăsprezece mii; din seminţia lui Manase, douăsprezece mii;
7. din seminţia lui Simeon, douăsprezece mii; din seminţia lui Levi, douăsprezece mii; din seminţia lui Isahar, douăsprezece mii;
8. din seminţia lui Zabulon, douăsprezece mii; din seminţia lui Iosif, douăsprezece mii; din seminţia lui Beniamin, douăsprezece mii au fost pecetluiţi.

Anunţarea numărului celor sigilaţi marchează încheierea activităţii de sigilare. Ioan aude că numărul lor este de 144 000 din toate seminţiile fiilor lui Israel. Numărul nu are înţeles propriu, ci figurat. Este pătratul lui 12 (12×12) înmulţit cu 1 000. Cifra 12 este simbolul poporului lui Dumnezeu: seminţiile lui Israel şi biserica creştină ridicată pe temelia celor 12 apostoli (Efeseni 2:20). Prin urmare, numărul 144 000 semnifică totalitatea poporului lui Dumnezeu din timpul sfârşitului, o manifestare modernă a Israelului de odinioară.

Cele 12 seminţii enumerate în Apocalipsa 7 sunt tot un simbol, o referire la Israelul din vechime, fiindcă ele nu mai există în prezent. Poporul evreu de astăzi nu mai este format din 12 seminţii (zece dintre ele au fost duse în robie când au fost cucerite de asirieni – vezi 2 Împăraţi 17:6-23 – şi s-au contopit cu alte popoare).

De asemenea, lista aceasta iese din tiparele obişnuite. Prima este numită seminţia lui Iuda, în locul celei a lui Ruben. Seminţiile lui Dan şi Efraim sunt omise şi sunt înlocuite cu cele ale lui Iosif şi Levi. Motivul omiterii lor este apostazia şi căderea în idolatrie (Judecătorii 18:27-31; Osea 4:17).

Lista aceasta nu este faptică, ci spirituală. Ea reprezintă poporul lui Dumnezeu în totalitatea lui, şi evrei, şi neamuri.

Cei 144 000 sunt înfăţişaţi ca o oaste din vechime organizată pentru război. În vechiul Israel, o unitate militară de bază era alcătuită din 1 000 de ostaşi (Numeri 31:3-6). De remarcat diferenţa numerică – 144 000, faţă de „oastea duşmană” – 200 de milioane de călăreţi (Apocalipsa 9:16).

Ce ar trebui să reținem despre acest grup special?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO