Sigiliul lui Dumnezeu

Sigiliul, la fel ca semnătura, este utilizat pentru validarea unui document. În trecut, el era ca o ştampilă aplicată pe o bucată de ceară sau de lut moale, făcând dovada autenticităţii unui act sau a faptului că un obiect aparţinea cuiva, era semnul proprietarului.

4. Ce spun următoarele texte despre sigiliul lui Dumnezeu şi aplicarea lui?

Efeseni 1:13,14
13. Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit
14. şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Efeseni 4:30
Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.

2 Timotei 2:19
Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui” şi „Oricine rosteşte Numele Domnului să se depărteze de fărădelege!”

Apocalipsa 7:1-4; 14:1
1. După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac.
2. Şi am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea,
3. zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!”
4. Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patruzeci şi patru de mii din toate seminţiile fiilor lui Israel.

Sigiliul lui Dumnezeu este un semn al faptului că El este proprietarul şi protectorul poporului Său. Pavel vorbeşte despre pecetluire, legând-o de convertire şi de primirea darului Duhului Sfânt, pe care îl numeşte „o arvună”, un acont oferit tuturor credincioşilor ca o garanţie a răscumpărării depline şi a moştenirii viitoare, pe care o vor primi la venirea lui Isus.

Apocalipsa descrie o altă sigilare care are loc imediat înainte de revenirea Domnului. Acest sigiliu le este aplicat celor o sută patruzeci și patru de mii prin revărsarea Duhului Sfânt în ploaia târzie. Ei „poartă pe frunte” Numele lui Dumnezeu, adică reflectă caracterul Lui, graţie lucrării Duhului Sfânt în viaţa lor.

5. Compară sigiliul lui Dumnezeu cu semnul fiarei. Ce deosebiri sunt menţionate?

Apocalipsa 7:3
zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!”

Apocalipsa 14:9
Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,

Sigiliul le este aplicat adevăraţilor închinători ai lui Dumnezeu, pe când semnul le este aplicat închinătorilor fiarei. Sigiliul este pus doar pe frunte, indiciu al deciziei raţionale de a I se închina lui 
Dumnezeu aşa cum a poruncit El. Semnul fiarei este pus fie pe frunte, fie pe mână. Aceasta înseamnă că oamenii i se închină fiarei fie pentru că încuviinţează la nivel mintal acest lucru, crezând că se închină de fapt lui Dumnezeu, fie fără să încuviințeze, doar de teama repercusiunilor – imposibilitatea de a cumpăra şi de a vinde şi, în final, pedeapsa cu moartea (Apocalipsa 13:17,15).

„Cei care se unesc cu lumea sunt modelaţi după tiparul lumesc şi se pregătesc pentru semnul fiarei. Cei care nu se încred în ei înşişi, ci se umilesc înaintea lui Dumnezeu şi îşi curăţesc sufletul prin păzirea adevărului, sunt modelaţi după tiparul ceresc şi se pregătesc să primească pe frunte sigiliul lui Dumnezeu.” (Ellen G. White, Mărturii, vol. 5, ed. 2016, p. 182)

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO