Studiul XIII – Trimestrul I

Joi, 26 martie 2015

6. Citește Proverbele 31:26-31. Ce alte calități are femeia cinstită? De ce sunt calitățile acestea importante pentru noi toți, oricine am fi?

Proverbele 31

26 Ea deschide gura cu înţelepciune şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă.
27 Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei şi nu mănâncă pâinea lenevirii.
28 Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând:
29 „Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate.”
30 Dezmierdările sunt înşelătoare şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.
31 Răsplătiţi-o cu rodul muncii ei şi faptele ei s-o laude la porţile cetăţii.

După cum am observat trimestrul acesta, cartea Proverbele pune un mare accent pe cuvinte, pe ceea ce spunem. Femeia cinstită este cunoscută pentru înțelepciunea cu care vorbește și pentru ,,învățăturile plăcute” care îi sunt pe limbă sau, cum redau alte versiuni (ESV,KJV,NKJV), pentru ,,învățătură” sau ,,legea bunătății”. Însă înțelepciunea și bunătatea sunt două însușiri înrudite. Am putea spune că bunătatea este o formă de înțelepciune, deoarece ea nu înseamnă doar ,,ce știm”, ci ,,ce spunem și facem”!

Obsevăm, de asemenea, că modul acesta de manifestare al femeii cinstite nu este ocazional, trecător, ci este un mod de a fi, un principiu călăuzitor al vieții ei.

Remarcăm și expresia ,,învățături plăcute îi sunt pe limbă” (vers.26). Alte versiune redau această expresie prin ,,legea bunăvoinței este pe limba ei”. Adică, bunăvoința nu este doar o vorbă trecătoare, care îi scapă uneori din gură, ci este o lege, un principiu al existenței ei. Ce influență am avea, dacă ,,legea bunăvoinței” ar controla tot ce ne iese din gură!

7. Citește Proverbele 31:30. Ce idee valoroasă și atât de des uitată ne este descoperită aici?

Proverbele 31

30 Dezmierdările sunt înşelătoare şi frumuseţea este deşartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată.

Cel mai adesea, femeile sunt evaluate doar după aspectul fizic, dar criteriul acesta este îngust și superficial. Biblia scoate în evidență ,,deșertăciunea” acestei atitudini. Adevărata frumusețe a femeii descrise aici este în caracterul ei și în felul în care se manifestă acest caracter în viața și faptele ei. Frumusețea fizică este trecătoare, însă caracterul va dăinui veșnic. ,,Un nume mare printre oameni este la fel ca literele scrise pe nisip, dar un caracter fără pată va dăinui toată veșnicia.” – Ellen G. White, Harul uimitor al lui Dumnezeu, p.81

În ce privințe ai nevoie să îți dezvolți caracterul? În afară de rugăciune, ce alte lucruri concrete poți face pentru a avea progrese reale?

************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

1Corinteni 12

Darurile duhovniceşti

1 În ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă.
2 Când eraţi păgâni, ştiţi că vă duceaţi la idolii cei muţi, după cum eraţi călăuziţi.
3 De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!” Şi nimeni nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt.
4 Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh;
5 sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn;
6 sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi.
7 Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.
8 De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă datorită aceluiaşi Duh;
9 altuia, credinţa prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor prin acelaşi Duh;
10 altuia, puterea să facă minuni; altuia, prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor.
11 Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte cum voieşte.

Mădularele trupului

12 Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos.
13 Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.
14 Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.
15 Dacă piciorul ar zice: „Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup”, nu este pentru aceasta din trup?
16 Şi dacă urechea ar zice: „Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup”, nu este pentru aceasta din trup?
17 Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?
18 Acum dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El.
19 Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?
20 Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup.
21 Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi”.
22 Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă.
23 Şi părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţe,
24 pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste,
25 pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele.
26 Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.
27 Voi sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare, în parte, mădularele lui.
28 Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică întâi apostoli; al doilea proroci; al treilea învăţători; apoi pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în felurite limbi.
29 Oare toţi sunt apostoli? Toţi sunt proroci? Toţi sunt învăţători? Toţi sunt făcători de minuni?
30 Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmăcesc?
31 Umblaţi dar după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO