Studiul XIII – Trimestrul I

Marți, 24 martie 2015

Cine este ,,femeia cinstită” din Proverbele 31:10? Câteva indicii sugerează că scriitorul nu are în minte aici doar femeia evlavioasă sau soția ideală. Dacă urmăm indiciile oferite de mai multe pasaje ale cărții (Proverbele 1:20-33; 3:13-20; 4:5-9; cap.8), avem motive întemeiate să credem că ,,femeia cinstită” reprezintă înțelepciunea. Această personificare a înțelepciunii sub forma unei femei nu este justificată doar de faptul că în ebraică substanticul ,,înțelepciune” (chokmah) este de genul feminin, ci de faptul că el îi permite scriitorului să desprindă de aici o sumedenie de lecții practice pentru viața de zi cu zi. Înțelepciunea nu este înfățișată ca fiind un ideal înalt și de neatins, ci ca o femeie foarte practică și accesibilă care ar putea deveni partenera de viață.

Proverbele 31

10 Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele.

Proverbele 1

20 Înţelepciunea strigă pe uliţe, îşi înalţă glasul în pieţe;
21 strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei:
22 „Până când veţi iubi prostia, proştilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura şi vor urî nebunii ştiinţa?
23 Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele! Iată, voi turna duhul meu peste voi, vă voi face cunoscut cuvintele mele…
24 Fiindcă eu chem, şi voi vă împotriviţi, fiindcă îmi întind mâna, şi nimeni nu ia seama,
25 fiindcă lepădaţi toate sfaturile mele şi nu vă plac mustrările mele,
26 de aceea şi eu voi râde când veţi fi în vreo nenorocire;nîmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza,
27 când vă va apuca groaza ca o furtună şi când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când vor da peste voi necazul şi strâmtorarea.
28 Atunci mă vor chema, şi nu voi răspunde; mă vor căuta, şi nu mă vor găsi.
29 Pentru că au urât ştiinţa şi n-au ales frica Domnului;
30 pentru că n-au iubit sfaturile mele şi au nesocotit toate mustrările mele.
31 De aceea, se vor hrăni cu roada umbletelor lor şi se vor sătura cu sfaturile lor.
32 Căci împotrivirea proştilor îi ucide şi liniştea nebunilor îi pierde,
33 dar cel ce m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit şi fără să se teamă de vreun rău.”

Proverbele 3

13 Ferice de omul care găseşte înţelepciunea şi de omul care capătă pricepere!
14 Căci câştigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului, şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul;
15 ea este mai de preţ decât mărgăritarele şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea.
16 În dreapta ei este o viaţă lungă; în stânga ei, bogăţie şi slavă.
17 Căile ei sunt nişte căi plăcute
şi toate cărările ei sunt nişte cărări paşnice.
18 Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sunt fericiţi.
19 Prin înţelepciune a întemeiat Domnul pământul şi prin pricepere a întărit El cerurile;
20 prin ştiinţa Lui s-au deschis adâncurile şi strecoară norii roua.

Proverbele 4

5 Dobândeşte înţelepciune, dobândeşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele şi nu te abate de la ele.
6 N-o părăsi, şi ea te va păzi; iubeşte-o, şi te va ocroti!
7 Iată începutul înţelepciunii: dobândeşte înţelepciunea şi, cu tot ce ai, dobândeşte priceperea.
8 Înalţă-o, şi ea te va înălţa; ea va fi slava ta dacă o vei îmbrăţişa.
9 Ea îţi va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească.

Proverbele 8

1 Nu strigă înţelepciunea şi nu-şi înalţă priceperea glasul?
2 Ea se aşază sus pe înălţimi, afară pe drum, la răspântii,
3 şi strigă lângă porţi, la intrarea cetăţii, la intrarea porţilor:
4 „Oamenilor, către voi strig şi spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu.
5 Învăţaţi-vă minte, proştilor, şi înţelepţiţi-vă, nebunilor!
6 Ascultaţi, căci am lucruri mari de spus şi buzele mi se deschid ca să înveţe pe alţii ce este drept.
7 Căci gura mea vesteşte adevărul şi buzele mele urăsc minciuna!
8 Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele.
9 Toate sunt lămurite pentru cel priceput şi drepte pentru cei ce au găsit ştiinţa.
10 Primiţi mai degrabă învăţăturile mele decât argintul şi mai degrabă ştiinţa decât aurul scump.
11 Căci înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele şi niciun lucru de preţ nu se poate asemui cu ea.
12 Eu, înţelepciunea, am ca locuinţă mintea şi pot născoci cele mai chibzuite planuri.
13 Frica de Domnul este urârea răului; trufia şi mândria, purtarea rea şi gura mincinoasă – iată ce urăsc eu.
14 De la mine vin sfatul şi izbânda, eu sunt priceperea, a mea este puterea.
15 Prin mine împărăţesc împăraţii şi dau voievozii porunci drepte.
16 Prin mine cârmuiesc dregătorii şi mai-marii, toţi judecătorii pământului.
17 Eu iubesc pe cei ce mă iubesc, şi cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc.
18 Cu mine sunt bogăţia şi slava, avuţiile trainice şi dreptatea.
19 Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat şi venitul meu întrece argintul cel mai ales.
20 Eu umblu pe calea nevinovăţiei, pe mijlocul cărărilor neprihănirii,
21 ca să dau o adevărată moştenire celor ce mă iubesc şi să le umplu vistieriile.

22 Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui.
23 Eu am fost aşezată din veşnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul.
24 Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape;
25 am fost născută înainte de întărirea munţilor, înainte de a fi dealurile,
26 când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea dintâi fărâmă din pulberea lumii.
27 Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de faţă; când a tras o zare pe faţa adâncului,
28 când a pironit norii sus şi când au ţâşnit cu putere izvoarele adâncului,
29 când a pus un hotar mării, ca apele să nu treacă peste porunca Lui, când a pus temeliile pământului,
30 eu eram meşterul Lui, la lucru lângă El, şi în toate zilele eram desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui,
31 jucând pe rotocolul pământului Său şi găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor.
32 Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele!
33 Ascultaţi învăţătura, ca să vă faceţi înţelepţi, şi nu lepădaţi sfatul meu!
34 Ferice de omul care m-ascultă, care veghează zilnic la porţile mele şi păzeşte pragul uşii mele!
35 Căci cel ce mă găseşte, găseşte viaţa şi capătă bunăvoinţa Domnului.
36 Dar cel ce păcătuieşte împotriva mea îşi vatămă sufletul său; toţi cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea.”

Această ultimă învățătură despre înțelepciune este oferită prin intermediul unui frumos acrostih: fiecare vers începe cu o literă din alfabetul ebraic, în ordine alfabetică (poeme similare găsim în cartea Plângerile și în mulți psalmi).

3. Compară textul despre înțelepciune din Proverbele 8 cu pasajul despre ,,femeia cinstită” din capitolul 31. Notează trăsăturile comune femeii cinstite și înțelepciunii.

a. 31:10; 8:35

Proverbele 31

10 Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele.

Proverbele 8

35 Căci cel ce mă găseşte, găseşte viaţa şi capătă bunăvoinţa Domnului.

b. 31:10; 8:10,11,18,19

Proverbele 31

10 Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele.

Proverbele 8

10 Primiţi mai degrabă învăţăturile mele decât argintul şi mai degrabă ştiinţa decât aurul scump.
11 Căci înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele şi niciun lucru de preţ nu se poate asemui cu ea.
18 Cu mine sunt bogăţia şi slava, avuţiile trainice şi dreptatea.
19 Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat şi venitul meu întrece argintul cel mai ales.

c. 31:14; 8:19

Proverbele 31

14 Ea este ca o corabie de negoţ; de departe îşi aduce pâinea.

Proverbele 8

19 Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat şi venitul meu întrece argintul cel mai ales.

d. 31:17,25; 8:14

Proverbele 31

17 Ea îşi încinge mijlocul cu putere şi îşi oţeleşte braţele.
25 Ea este îmbrăcată cu tărie şi slavă şi râde de ziua de mâine.

Proverbele 8

14 De la mine vin sfatul şi izbânda, eu sunt priceperea, a mea este puterea

e. 31:26; 8:1

Proverbele 31

26 Ea deschide gura cu înţelepciune şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă.

Proverbele 8

1 Nu strigă înţelepciunea şi nu-şi înalţă priceperea glasul?

f. 31:28; 8:34

Proverbele 31

28 Fiii ei se scoală şi o numesc fericită; bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând:

Proverbele 8

34 Ferice de omul care m-ascultă, care veghează zilnic la porţile mele şi păzeşte pragul uşii mele!

Deși trăim în așa-numita ,,eră a informației” și deși am dobândit mult mai multe cunoștințe decât generațiile anterioare, generația noastră nu prea dă semne că ar fi în vreun fel mai înțeleaptă. Martin Luther King Jr. afirma pe bună dreptate: ,,Noi avem proiectile teleghidate și oameni fără judecată.” (N. tr.: În engl., joc de cuvinte: ,,We have guides missiles and misguided men.”)

Citește 1Corinteni 1:21. Ce îți spune personal acest text și cum te ajută această idee să trăiești prin credință?

1 Corinteni 1

21 Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii.

************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

1Corinteni 10

Pildele din Vechiul Testament

1 Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost sub nor, toţi au trecut prin mare,
2 toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise;
3 toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească
4 şi toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, şi stânca era Hristos.
5 Totuşi cei mai mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie.
6 Şi aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei.
7 Să nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: „Poporul a şezut să mănânce şi să bea şi s-au sculat să joace”.
8 Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, aşa că într-o singură zi au căzut douăzeci şi trei de mii.
9 Să nu ispitim pe Domnul, cum L-au ispitit unii din ei, care au pierit prin şerpi.
10 Să nu cârtiţi, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciţi de Nimicitorul.
11 Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor.
12 Astfel dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă.
13 Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.

Despre cina Domnului

14 De aceea, preaiubiţii mei, fugiţi de închinarea la idoli.
15 Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată: judecaţi voi singuri ce spun.
16 Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtăşirea cu trupul lui Hristos?
17 Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulţi, suntem un trup, căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine.
18 Uitaţi-vă la Israelul după trup: cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtăşire cu altarul?
19 Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva?
20 Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor, şi nu lui Dumnezeu. Şi eu nu vreau ca voi să fiţi în împărtăşire cu dracii.
21 Nu puteţi bea paharul Domnului şi paharul dracilor; nu puteţi lua parte la masa Domnului şi la masa dracilor.
22 Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El?

Cugetul nostru şi al altuia

23 Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc.
24 Nimeni să nu-şi caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia.
25 Să mâncaţi din tot ce se vinde pe piaţă, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului.
26 Căci „al Domnului este pământul şi tot ce cuprinde el”.
27 Dacă vă pofteşte un necredincios la o masă şi voiţi să vă duceţi, să mâncaţi din tot ce vă pune înainte, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului.
28 Dar, dacă vă spune cineva: „Lucrul acesta a fost jertfit idolilor”, să nu mâncaţi, din pricina celui ce v-a înştiinţat şi din pricina cugetului, căci „al Domnului este pământul şi tot ce cuprinde el”.
29 Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia?
30 Dacă mănânc aducând mulţumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulţumesc?
31 Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.
32 Să nu fiţi pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu.
33 După cum mă silesc şi eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulţi, ca să fie mântuiţi.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO