Studiul XII – Trimestrul I

Vineri, 20 martie 2015

Soarele apune la ora 18:26

,,Ar trebui să respectăm Cuvântul lui Dumnezeu. Ar trebui să avem respect față de această carte tipărită, să nu o folosim pentru lucruri obișnuite și să nu o mânuim cu nepăsare. Nu ar trebui să cităm niciodată din Scriptură într-o glumă ori să o parafrazăm pentru a sublinia o vorbă cu tâlc. <<Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat>>; <<un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de șapte ori>> (Proverbele 30:5;Psalmii 12:6).” – Ellen G. White, Educație, p.244

,,Primele cuvinte adresate de Hristos oamenilor adunați pe munte au fost cuvinte de binecuvântare. Ferice, a spus El, de cei ce își recunosc sărăcia spirituală și simt că au nevoie de mântuire. Evanghelia trebuie să fie predicată celor săraci. Ea nu le este descoperită celor mândri din punct de vedere spiritual, care pretind că sunt bogați și nu au nevoie de nimic, ci acelora care sunt smeriți și cu inima zdrobită. […] Domnul nu poate face nimic pentru refacerea omului până când acesta nu se supune stăpânirii lui Dumnezeu, convins de propria slăbiciune și dezbrăcat de orice mulțumire de sine. Atunci poate primi darul pe care Dumnezeu așteaptă să i-l dea. Nimic nu este reținut de la sufletul care își simte nevoia. El are acces nerestricționat la Acela în care locuiește toată plinătatea.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p.299,300

Întrebări pentru discuție

1. Meditează la planul de mântuire și la sacrificiul care a fost necesar pentru mântuirea noastră. Noi eram atât de căzuți, de corupți și de răi, încât simpla restaurare nu ar fi fost suficientă pentru răscumpărarea noastră din păcat. Nu contează cât de schimbați și de refăcuți suntem, deoarece regenerarea și restaurarea nu ne pot mântui. Avem nevoie de un înlocuitor, de cineva care să stea în locul nostru și a cărui neprihănire să ne împace cu Dumnezeu. Este clar de ce aroganța și mândria sunt, probabil, unele dintre cele mai rele păcate pentru niște ființe decăzute ca noi?

2. În ce privințe depinde existența noastră de Dumnezeu? Ce lucruri din natură ne vorbesc despre modul în care Dumnezeu ne susține existența?

3. Meditează mai mult asupra rugăciunii din Proverbele 30:7-9. Observă aici echilibrul pe care îl dorește Solomon. Cum putem să fim echilibrați în toate? De ce este important acest lucru?

Proverbele 30

7 Două lucruri Îţi cer; nu mi le opri înainte de moarte!
8 Depărtează de la mine neadevărul şi cuvântul mincinos; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pâinea care-mi trebuie.
9 Ca nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine şi să zic: „Cine este Domnul?” Sau ca nu cumva în sărăcie să fur şi să iau în deşert Numele Dumnezeului meu.

************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

1Corinteni 6

Judecăţile în Biserica din Corint

1 Cum! Când vreunul din voi are vreo neînţelegere cu altul, îndrăzneşte el să se judece cu el la cei nelegiuiţi şi nu la sfinţi?
2 Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea va fi judecată de voi, sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică însemnătate?
3 Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieţii acesteia?
4 Deci, când aveţi neînţelegeri pentru lucrurile vieţii acesteia, voi puneţi judecători pe aceia pe care Biserica nu-i bagă în seamă?
5 Spre ruşinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înţelept, care să fie în stare să judece între frate şi frate?
6 Dar un frate se duce la judecată cu alt frate, şi încă înaintea necredincioşilor!
7 Chiar faptul că aveţi judecăţi între voi este un cusur pe care-l aveţi. Pentru ce nu suferiţi mai bine să fiţi nedreptăţiţi? De ce nu răbdaţi mai bine paguba?
8 Dar voi singuri sunteţi aceia care nedreptăţiţi şi păgubiţi, şi încă pe fraţi!
9 Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii,
10 nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
11 Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.

Despre curvie

12 Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.
13 Mâncărurile sunt pentru pântece şi pântecele este pentru mâncăruri. Şi Dumnezeu va nimici şi pe unul, şi pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie: el este pentru Domnul şi Domnul este pentru trup.
14 Şi Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi cu puterea Sa.
15 Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos şi voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum!
16 Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: „Cei doi se vor face un singur trup”.
17 Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El.
18 Fugiţi de curvie! Orice alt păcat pe care-l face omul este un păcat săvârşit afară din trup, dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său.
19 Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?
20 Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO