Studiul VIII – Trimestrul I

Vineri, 20 februarie 2015

Soarele apune la ora 17:49

,,Părinții ar trebui să fie modele de onestitate, căci aceasta este lecția zilnică ce ar trebui să fie întipărită în inima copilului. Principiul neabătut ar trebui să îi guverneze pe părinți în toate activitățile vieții și mai ales în educarea și instruirea copiilor lor. […] Părinți, nu ocoliți adevărul niciodată! Nu rostiți niciodată un neadevăr prin învățătură sau prin exemplu! Dacă vă doriți să aveți un copil onest, fiți voi înșivă onești.” – Ellen G. White, Îndrumarea copilului, p. 151

,,Mulți tați și multe mame par a considera că și-au făcut datoria dacă își hrănesc micuții și îi îmbracă și dacă îi educă potrivit standardului lumii. Ei sunt prea ocupați cu afacerile sau plăcerile ca să mai facă din educația copiilor studiul vieții lor. Ei nu se străduiesc să-i instruiască în vederea punerii la lucru a talentelor spre onoarea Răscumpărătorului lor. Solomon nu a scris :<< Spune-i copilului pe ce cale să meargă și, cțnd va îmbătrâni, nu se va abate de la ea>>, ci: <<Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze și, când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.>>” – Ellen G. White, Îndrumarea copilului, p. 38

Întrebări pentru discuție

1. Meditează mai mult asupra ideii exprimate în Proverbele 22:6.

Proverbele 22

6 Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi, când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.

2. De ce trebuie să fim atenți cum aplicăm acest text? Mulți copii cu o educație bună iau decizii greșite când se fac mari. De ce, când dorim să înțelegem acest text, nu trebuie să uităm niciodată realitatea libertății de alegere și a marii controverse?

3. Recitește întrebarea de la finalul secțiunii de miercuri. Ce ne spune despre noi faptul că ne simțim atât de satisfăcuți atunci când îi ajutăm pe alții (mai cu seamă dacă nu primim nimic în schimb)? Ce ne spune acest lucru despre motivul pentru care mulți oameni bogați din lumea aceasta sunt atât de nefericiți.

4. Noi nu suntem egali din punct de vedere al talentelor, al educației, al experienței acumulate etc., dar suntem egali în aspectul cel mai important: cu toții avem nevoie de jertfa Domnului Hristos pentru a fi mântuiți. Ce ne spune aceasta despre egalitatea fundamentală dintre oameni și despre valoarea omului, în general? Cum ar trebui să influențeze acest adevăr modul în care îi tratăm pe oameni?

************************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

Faptele apostolilor 22

Cuvântarea lui Pavel

 1 „Fraţilor şi părinţilor, ascultaţi acum cuvântul meu de apărare faţă de voi!”
2 Când au auzit ei că le vorbeşte în limba evreiască, au ţinut şi mai multă linişte. Şi Pavel a zis:
3 „Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învăţat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu de-amănuntul Legea părinţilor noştri şi am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum sunteţi şi voi toţi azi.
4 Am prigonit până la moarte această Cale, am legat şi am pus în temniţă bărbaţi şi femei:
5 marele preot şi tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar şi scrisori de la ei către fraţii din Damasc, unde m-am dus să aduc legaţi la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo, ca să fie pedepsiţi.
6 Când eram pe drum şi mă apropiam de Damasc, deodată, pe la amiază, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer.
7 Am căzut la pământ şi am auzit un glas care-mi zicea: ‘Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?’
8 ‘Cine eşti, Doamne?’ am răspuns eu. Şi El mi-a zis: ‘Eu sunt Isus din Nazaret, pe care-L prigoneşti’.
9 Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina şi s-au înfricoşat, dar n-au auzit glasul Celui ce vorbea.
10 Atunci, am zis: ‘Ce să fac, Doamne?’ ‘Scoală-te, mi-a răspuns Domnul,du-te în Damasc şi acolo ţi se va spune ce trebuie să faci’.
11 Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână, şi aşa am ajuns în Damasc.
12 Şi a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu, după Lege, şi pe care toţi iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine.
13 El mi-a zis: ‘Frate Saule, capătă-ţi din nou vederea!’ Chiar în clipa aceea, mi-am căpătat vederea şi m-am uitat la el.
14 El mi-a zis: ‘Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales să cunoşti voia Lui, să vezi pe Cel Neprihănit şi să auzi cuvinte din gura Lui;
15 căci Îi vei fi martor faţă de toţi oamenii, pentru lucrurile pe care le-ai văzut şi auzit.
16 Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului.’
17 Şi mi s-a întâmplat că, după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în Templu, am căzut într-o răpire sufletească
18 şi am văzut pe Domnul, care-mi zicea: ‘Grăbeşte-te, ieşi iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre Mine’.
19 Şi am zis: ‘Doamne, ei ştiu că eu băgam în temniţă şi băteam prin sinagogi pe cei ce cred în Tine
20 şi că, atunci când se vărsa sângele lui Ştefan, martorul Tău, eram şi eu de faţă, îmi uneam încuviinţarea mea cu a celorlalţi şi păzeam hainele celor ce-l omorau.’
21 Atunci, El mi-a zis: ‘Du-te, căci te voi trimite departe, la neamuri…’ ”

Pavel, cetăţean roman

22 Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. Dar atunci şi-au ridicat glasul şi au zis: „Ia de pe pământ pe un astfel de om! Nu este vrednic să trăiască!”
23 Şi scoteau strigăte, îşi aruncau hainele şi azvârleau cu ţărână în văzduh.
24 Căpitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetăţuie şi să-l cerceteze, bătându-l cu biciul, ca să afle din ce pricină strigau aşa împotriva lui.
25 Pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutaşului care era de faţă: „Vă este îngăduit să bateţi pe un roman care nu este osândit?”
26 La auzul acestor cuvinte, sutaşul s-a dus să dea de ştire căpitanului şi a zis: „Ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetăţean roman.”
27 Şi când a venit căpitanul a zis lui Pavel: „Spune-mi, eşti roman?” „Da”, i-a răspuns el.
28 Căpitanul a zis: „Eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetăţenia aceasta”. „Şi eu”, a zis Pavel, „sunt chiar născut roman”.
29 Numaidecât, cei ce aveau să-l cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai necăjească, ba căpitanul, când a aflat că Pavel este roman, s-a temut pentru că-l legase.

Pavel înaintea Sinedriului

30 A doua zi, fiindcă voia să ştie bine pentru ce este pârât de iudei, l-a dezlegat şi a poruncit să se adune laolaltă preoţii cei mai de seamă şi tot soborul, apoi a adus pe Pavel jos şi l-a pus înaintea lor.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO