Studiul VII – Trimestrul I

Duminică, 8 februarie 2015

1. Ce idee esențială este subliniată în Proverbele 17:9; 19:11? Care ar trebui să fie atitudinea noastră față de cei care greșesc?

Proverbele 17

9 Cine acoperă o greşeală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni.

Proverbele 19

11 Înţelepciunea face pe om răbdător şi este o cinste pentru el să uite greşelile.

Ispita de a le spune și altora ce greșeală a comis cineva este foarte mare. Ai auzit ce a facut cutare? Chiar dacă vrem să lăsăm impresia că suntem consternați de fapta respectivă, tot simțim o plăcere să povestim ce s-a întâmplat. Pe scurt, bârfim. Suntem avertizați cu privire la acest lucru, deoarece un asemenea comportament generează conflicte chiar și între prieteni apropiați. Și apoi, ce fel de prieten ești dacă te duci de la unul la altul și povestești ce gafă a comis prietenul tău?

Sfatul este ,,să acoperim” greșelile. Să nu înțelegem însă că ni se recomandă să ascundem păcatul, să ne purtăm ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, de parcă persoana în cauză nu ar fi făcut nimic greșit. Păcatul acoperit încă se află acolo, chiar dacă este ascuns. De altfel, aici, cuvântul ebraic pentru ,,a acoperi” are conotația de ,,a ierta” (Psalmii 85:2; Neemia 4:5). Dragostea, nu bârfa ar trebui să fie reacția noastră față de cineva care greșește.

Psalmii 85

2 ai iertat nelegiuirea poporului Tău,

Neemia 4

5 Nu le ierta fărădelegea, şi păcatul lor să nu fie şters dinaintea Ta; căci au necăjit pe cei ce zidesc.”

2. Cum ne ajută dragostea să reacționăm când ne confruntăm cu greșeala unui prieten? Proverbele 17:17; 1Corinteni 13:5-7.

Proverbele 17

17 Prietenul adevărat iubeşte oricând, şi în nenorocire ajunge ca un frate.

1 Corinteni 13

5 nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
6 nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
7 acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.

Nimeni nu-și iubește prietenul sau partenerul de viață pentru că ar fi desăvârșit. Îi iubim pur și simplu, în pofida greșelilor și defectelor lor. Iar dacă îi iubim, învățăm să nu-i judecăm și să ținem cont de faptul că noi înșine avem defecte și limitări și la fel de vinovați ca ei. Ceea ce putem face este să regretăm împreună cu ei fapta comisă și să căutăm să-i ajutăm, atât cât putem, să o depășească. Așa procedează prietenul adevărat.

Gândește-te la o situație în care ai comis o greșeală gravă și ai fost iertat, sprijinit și consolat. Ce îți spune aceasta despre cum ai putea să faci la fel pentru ceilalți?

******************************************************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND – TRIMESTRUL I

Faptele apostolilor 10

1 În Cezareea era un om cu numele Corneliu, sutaş din ceata de ostaşi numită „Italiana”.
2 Omul acesta era cucernic şi temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu.
3 Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el şi i-a zis: „Cornelie!”
4 Corneliu s-a uitat ţintă la el, s-a înfricoşat şi a răspuns: „Ce este, Doamne?” Şi îngerul i-a zis: „Rugăciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, şi El Şi-a adus aminte de ele.
5 Trimite acum nişte oameni la Iope şi cheamă pe Simon, zis şi Petru.
6 El găzduieşte la un om numit Simon tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare: acela îţi va spune ce trebuie să faci.”
7 Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale şi un ostaş cucernic din aceia care-i slujeau în tot timpul;
8 şi, după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope.
9 A doua zi, când erau pe drum şi se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperişul casei, pe la ceasul al şaselea.
10 L-a ajuns foamea şi a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească.
11 A văzut cerul deschis şi un vas ca o faţă de masă mare, legată cu cele patru colţuri, coborându-se şi slobozindu-se în jos pe pământ.
12 În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare şi târâtoare de pe pământ şi păsările cerului.
13 Şi un glas i-a zis: „Petre, scoală-te, taie şi mănâncă.”
14 „Nicidecum, Doamne”, a răspuns Petru. „Căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat.”
15 Şi glasul i-a zis iarăşi a doua oară: „Ce a curăţat Dumnezeu, să nu numeşti spurcat.”
16 Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, şi îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăşi la cer.
17 Pe când Petru nu ştia ce să creadă despre înţelesul vedeniei pe care o avusese, iată că, oamenii trimişi de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă
18 şi au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis şi Petru, găzduieşte acolo.
19 Şi, pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis: „Iată că te caută trei oameni;
20 scoală-te, coboară-te şi du-te cu ei fără şovăire, căci Eu i-am trimis.”
21 Petru deci s-a coborât şi a zis oamenilor acelora: „Eu sunt acela pe care-l căutaţi; ce pricină vă aduce?”
22 Ei au răspuns: „Sutaşul Corneliu, om drept şi temător de Dumnezeu şi vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înştiinţat de Dumnezeu, printr-un înger sfânt, să te cheme în casa lui şi să audă cuvintele pe care i le vei spune.”
23 Petru deci i-a chemat înăuntru şi i-a găzduit.
24 A doua zi, s-a sculat şi a plecat cu ei. L-au însoţit şi câţiva fraţi din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezareea. Corneliu îi aştepta cu rudele şi prietenii de aproape, pe care-i chemase.
25 Când era să intre Petru, Corneliu, care-i ieşise înainte, s-a aruncat la picioarele lui şi i s-a închinat.
26 Dar Petru l-a ridicat şi a zis: „Scoală-te, şi eu sunt om!”
27 Şi, vorbind cu el, a intrat în casă şi a găsit adunaţi pe mulţi.
28 „Ştiţi”, le-a zis el, „că nu este îngăduit de Lege unui iudeu să se însoţească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el; dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat.
29 De aceea am venit fără cârtire când m-aţi chemat; vă întreb, dar, cu ce gând aţi trimis după mine?”
30 Corneliu a răspuns: „Acum patru zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al nouălea; şi iată că a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare
31 şi a zis: „Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată, şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de milosteniile tale.
32 Trimite, dar, la Iope şi cheamă pe Simon, zis şi Petru; el găzduieşte în casa lui Simon tăbăcarul, lângă mare; când va veni el, îţi va vorbi.”
33 Am trimis îndată la tine, şi bine ai făcut că ai venit. Acum, dar, toţi suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ţi-a poruncit Domnul să ne spui.”
34 Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor,
35 ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El.
36 El a trimis Cuvântul Său fiilor lui Israel şi le-a vestit Evanghelia păcii, prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor.
37 Ştiţi vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan;
38 cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.
39 Noi suntem martori a tot ce a făcut El în ţara iudeilor şi în Ierusalim. Ei L-au omorât, atârnându-L pe lemn.
40 Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi şi a îngăduit să Se arate,
41 nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleşi mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care am mâncat şi am băut împreună cu El după ce a înviat din morţi.
42 Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului şi să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu Judecătorul celor vii şi al celor morţi.
43 Toţi prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.”
44 Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a coborât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul.
45 Toţi credincioşii tăiaţi împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiţi când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat şi peste Neamuri.
46 Căci îi auzeau vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis:
47 „Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi aceştia care au primit Duhul Sfânt ca şi noi?”
48 Şi a poruncit să fie botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO