Studiu suplimentar

 

Studiul IV – Trimestrul IV

Vineri , 24 octombrie 2014

 

 

Citeşte capitolul „Dovada adevăratei ucenicii”, p. 59-63, din Calea către Hristos de Ellen G. White.

„Legea este marea oglindă morală a lui Dumnezeu. Omul trebuie să-şi compare cuvintele, spiritul, acţiunile cu Cuvântul lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, vol. 7, p. 935

„În loc să-l scutească pe om de ascultare, credinţa şi numai credinţa ne face părtaşi ai harului lui Hristos, care ne face în stare să ascultăm. Dumnezeu doreşte ca urmaşii Săi să fie cum a fost Isus în natură omenească. Prin puterea Sa, noi trebuie să ducem viaţa de curăţie şi de nobleţe pe care a dus-o Mântuitorul.” – Ellen G. White, Our Father Cares, p. 69

Întrebări pentru discuţie

1. Deşi ni s-a spus că este în avantajul nostru să stăm cât mai departe posibil de locurile lumeşti, ce argumente avem că nu aceasta este soluţia ultimă la problema păcatului şi a ispitei? Cât de departe ar trebui să mergem ca să nu intrăm în contact cu ispita? Care este singura soluţie la problema păcatului şi a ispitei, indiferent unde locuim?

2. Poliţia şi-a propus să plaseze aparatură de urmărire într-un complex de birouri unde lucrau mai multe persoane suspecte. Singurul obstacol erau dobermanii care păzeau clădirea. Atunci, poliţiştii au pus la cale un plan simplu: veneau în fiecare seară şi le aduceau câinilor hamburgeri. Dacă la început le aruncau hamburgerii printre zăbrele gardului, după o vreme, câinii au ajuns să mănânce chiar din mâinile lor şi, mai mult, la sfârşit, să le lingă mâinile în semn de recunoştinţă. Odată îmblânziţi câinii de pază, poliţiştii au reuşit să se strecoare în clădire şi să instaleze aparatura. Ce lecţie putem desprinde de aici cu privire la viaţa noastră spirituală?

3. Gândeşte-te mai mult la contrastul dintre a fi împlinitor al Cuvântului şi a fi doar ascultător al Cuvântului. Care este deosebirea dintre aceste două atitudini?

4. Ce le poţi spune celor care afirmă că sunt scutiţi de păzirea Legii datorită harului Domnului Hristos? Care este adevărata lor problemă?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Zaharia 9

 
1. Iată prorocia, cuvântul Domnului despre ţara Hadrac; şi va începe din Damasc. Căci Domnul are ochiul îndreptat asupra oamenilor şi peste toate seminţiile lui Israel.
2. El se opreşte şi peste Hamat, care se mărgineşte cu Damascul, peste Tir şi Sidon, cu toată înţelepciunea lor!
3. Tirul şi-a zidit o întăritură; a îngrămădit argint ca pulberea şi aur ca noroiul de pe uliţe.
4. Iată că Domnul va pune mâna pe el, îi va năpusti puterea în mare, şi el însuşi va fi ars cu foc.
5. Ascalonul va vedea lucrul acesta, şi se va teme; Gaza, de asemenea, şi o va apuca un puternic cutremur; Ecronul, de asemenea, căci nădejdea lui va fi dată de ruşine; va pieri împăratul din Gaza, şi Ascalonul nu va mai fi locuit.
6. „Străinul se va aşeza în Asdod, şi voi frânge mândria filistenilor.
7. Îi voi scoate sângele din gură şi urâciunile idoleşti dintre dinţi, ca să fie şi el o rămăşiţă pentru Dumnezeul nostru şi să fie ca o căpetenie din Iuda, şi Ecronul, ca iebusiţii.
8. Voi tăbărî în jurul Casei Mele ca s-o apăr împotriva unei oştiri, împotriva celor ce se duc şi vin, şi nu va mai trece asupritorul peste ei, căci acum Mă uit cu ochii Mei.
9. Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe.
10. Voi nimici carele de război din Efraim şi caii din Ierusalim, şi arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea şi va stăpâni de la o mare la cealaltă şi de la Râu până la marginile pământului.
11. Însă cât pentru tine, Sioane, din pricina legământului tău pecetluit cu sânge, voi scoate pe prinşii tăi de război din groapa în care nu este apă.
12. Întoarceţi-vă la cetăţuie, prinşi de război plini de nădejde! O spun şi astăzi că îţi voi întoarce îndoit!
13. Căci Îmi încordez pe Iuda ca arc şi iau pe Efraim ca săgeată, şi voi scula pe copiii tăi, Sioane, împotriva copiilor tăi, Grecio! Te voi face ca sabia unui viteaz!”
14. Dar Domnul Se va arăta deasupra lor, şi săgeata Lui va porni ca fulgerul; Domnul Dumnezeu va suna din trâmbiţă şi va înainta în vijelia de la miazăzi.
15. Domnul oştirilor îi va ocroti şi vor mânca, şi vor zdrobi pietrele de praştie, vor bea, vor face gălăgie ca ameţiţi de vin, vor fi plini ca un pahar de jertfă, ca şi colţurile altarului.
16. Domnul Dumnezeul lor îi va scăpa în ziua aceea ca pe turma poporului Său; căci ei sunt pietrele cununii împărăteşti care vor străluci în ţara Sa!
17. O! cât sunt de înfloritori! Cât sunt de frumoşi! Grâul va înveseli pe tineri, şi mustul, pe fete.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO