Duşmanul tău

Studiul IV – Trimestrul IV

Duminică , 19 octombrie 2014

 

Cineva spunea odată despre duşmanul lui: „Îl văd în fiecare zi, când mă bărbieresc.” Acesta este lucrul pe care vrea Iacov să-l recunoşti: că tu eşti cel mai mare duşman al tău. Mântuirea începe atunci când te vezi aşa cum eşti în realitate, nu aşa cum îţi închipui că eşti.

1. Citeşte Iacov 1:23,24. Despre cine este vorba în aceste versete? Care este principala lui problemă?

Iacov 1

23. Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă,
24. şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era.

Nu este rău să arătăm cât mai bine posibil. Problema este însă că oamenii pierd o mulţime de timp şi de bani pentru a-şi îmbunătăţi aspectul fizic. Dar să nu ne înşelăm! Iacov spune că avem nevoie să ne uităm cu mai multă atenţie la noi înşine, chiar dacă s-ar putea să nu ne placă ce vom vedea.

2. Citeşte Matei 19:16-22 şi 26:33-35,69-75. Există vreo diferenţă între imaginea de sine a acestor oameni şi starea lor reală? Ce ne spune despre starea lor modul în care au reacţionat la cuvintele Domnului Isus?

Matei 19

16. Atunci s-a apropiat de Isus un om şi I-a zis: „Învăţătorule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică?”
17. El i-a răspuns: „De ce mă întrebi: „Ce bine?” Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.”
18. „Care?”, I-a zis el. Şi Isus i-a răspuns: „Să nu ucizi; să nu preacurveşti; să nu furi; să nu faci o mărturisire mincinoasă;
19. să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta”; şi: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
20. Tânărul I-a zis: „Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea; ce-mi mai lipseşte?”
21. „Dacă vrei să fii desăvârşit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci şi vei avea o comoară în cer! Apoi vino şi urmează-Mă.”
22. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat; pentru că avea multe avuţii.

Matei 26

33. Petru a luat cuvântul şi I-a zis: „Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.”
34. „Adevărat îţi spun”, i-a zis Isus, „că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.”
35. Petru I-a răspuns: „Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” Şi toţi ucenicii au spus acelaşi lucru.
69. Petru însă şedea afară în curte. O slujnică a venit la el şi i-a zis: „Şi tu erai cu Isus Galileeanul!”
70. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor şi i-a zis: „Nu ştiu ce vrei să zici.”
71. Când a ieşit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică şi a zis celor de acolo: „Şi acesta era cu Isus din Nazaret.”
72. El s-a lepădat iarăşi, cu un jurământ, şi a zis: „Nu cunosc pe Omul acesta!”
73. Peste puţin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat şi au zis lui Petru: „Nu mai încape îndoială că şi tu eşti unul din oamenii aceia, căci şi vorba te dă de gol.”
74. Atunci el a început să se blesteme şi să se jure, zicând: „Nu cunosc pe Omul acesta!” În clipa aceea a cântat cocoşul.
75. Şi Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus: „Înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar.

Tânărul bogat credea că ascultase de porunci din tinereţea lui. Însă Domnul Isus i-a făcut o invitaţie la care nu se aşteptase şi nu se gândise deloc: să adere la un alt fel de ascultare, care trecea dincolo de respectarea exterioară a regulilor.

Şi Petru avea o imagine de sine nerealistă. Încrezător în sine, el a promis cu însufleţire că, dacă toţi ceilalţi aveau să se împiedice şi să cadă, el avea să rămână credincios, chiar cu preţul vieţii. Prea puţin îşi dădea el seama cât de bine îl ţinea păcatul în strânsoarea lui. Atât tânărul bogat, cât şi Petru s-au înşelat cu privire la starea lor spirituală
adevărată. Totuşi, spre deosebire de tânărul bogat, Petru s-a convertit în final.

Cât de uşor observăm defectele altora! Totuşi suntem destul de conştienţi şi de defectele noastre, doar că nu suntem tot atât de dispuşi să le recunoaştem! Cercetează-ţi sufletul. Care este starea ta? Eşti conştient că ai nevoie de Mântuitorul?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Zaharia 4

1. Îngerul care vorbea cu mine s-a întors şi m-a trezit ca pe un om pe care-l trezeşti din somnul lui.
2. El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „M-am uitat, şi iată că este un sfeşnic cu totul de aur, şi deasupra lui, un vas cu untdelemn, şi pe el, şapte candele cu şapte ţevi pentru candelele care sunt în vârful sfeşnicului.
3. Şi lângă el sunt doi măslini, unul la dreapta vasului, şi altul, la stânga lui.”
4. Şi, luând iarăşi cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine: „Ce înseamnă lucrurile acestea, domnul meu?”
5. Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns: „Nu ştii ce înseamnă aceste lucruri?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.”
6. Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: „Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul oştirilor!
7. Cine eşti tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc şes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful Templului, în mijlocul strigătelor de: „Îndurare, îndurare cu ea!”
8. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
9. „Mâinile lui Zorobabel au întemeiat Casa aceasta şi tot mâinile lui o vor isprăvi; şi veţi şti că Domnul oştirilor M-a trimis la voi.
10. Căci cine dispreţuieşte ziua începuturilor slabe? Aceştia şapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceştia şapte sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul.”
11. Eu am luat cuvântul şi i-am zis: „Ce înseamnă aceşti doi măslini la dreapta sfeşnicului şi la stânga lui?”
12. Am luat a doua oară cuvântul şi i-am zis: „Ce înseamnă cele două ramuri de măslin care sunt lângă cele două ţevi de aur prin care curge uleiul auriu din el?”
13. El mi-a răspuns: „Nu ştii ce înseamnă?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.” Şi el a zis:
14. „Aceştia sunt cei doi unşi care stau înaintea Domnului întregului pământ.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO