Studiul XII – Trimestrul III

Joi , 18 septembrie 2014

 

 

7. Ce a însemnat învierea lui Lazăr pentru lucrarea Domnului Isus pe pământ? Ioan 11:38-44

Ioan 11

38. Isus S-a înfiorat din nou în Sine şi S-a dus la mormânt. Mormântul era o peşteră la intrarea căreia era aşezată o piatră.
39. „Daţi piatra la o parte”, a zis Isus. Marta, sora mortului, I-a zis: „Doamne, miroase greu, căci este mort de patru zile.”
40. Isus i-a zis: „Nu ţi-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu?”
41. Au luat, dar, piatra din locul unde zăcea mortul. Şi Isus a ridicat ochii în sus şi a zis: „Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat.
42. Ştiam că totdeauna Mă asculţi; dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu M-ai trimis.”
43. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: „Lazăre, vino afară!”
44. Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâşii de pânză şi cu faţa înfăşurată cu un ştergar. Isus le-a zis: „Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă.”

Domnul Isus a mai săvârşit două învieri, dar niciuna nu a fost atât de impresionantă ca aceasta. Lazăr era mort de patru zile, lucru pe care îl confirmă Marta, sora lui. În plus, învierea lui Lazăr are loc în plină zi, înaintea unei mulţimi de oameni, iar dovada învierii a fost de netăgăduit.

Totuşi mai importantă și mai impresionantă decât învierea lui Lazăr a fost învierea Domnului Isus. El are viaţa în Sine şi, de aceea, are putere nu numai să îi aducă pe morţi la viaţă şi să îi dea viaţă cui vrea (Ioan 5:21), ci şi să-Şi dea propria viaţă şi să o ia iarăşi înapoi (Ioan 10:17,18). Învierea Sa este dovada clară a acestui fapt.

Ioan 5

21. În adevăr, după cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea.

Ioan 10

17. Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau.
18. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi: aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.”

8. Ce legătură este între învierea Domnului Isus şi învierea noastră? De ce este învierea Sa atât de importantă pentru mântuirea noastră? 1 Corinteni 15:17-20

1 Corinteni 15

17. Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre,
18. şi prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi.
19. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii!
20. Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.

Puterea Domnului Hristos de a rupe legăturile morţii este de netăgăduit. El a ieşit din mormânt ca prim rod al celor care dorm în ţărâna pământului. Învierea Sa este garanţia învierii fiecărui credincios, căci El ţine cheile morţii (Apocalipsa 1:17,18).

Apocalipsa 1

17. Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. El Şi-a pus mâna dreaptă peste mine şi a zis: „Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă,
18. Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.

„Pentru cel credincios, Hristos este Învierea şi Viaţa. Prin Mântuitorul nostru, s-a recâştigat viața care se pierduse prin păcat, deoarece El are viaţa în Sine pentru a trezi la viaţă pe cine vrea. El este învestit cu dreptul de a da nemurire. Viaţa pe care Şi-a dat-o în natura omenească o ia din nou şi o dă omenirii.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 786, 787

După ce V. I. Lenin a murit, trupul său neînsufleţit a fost conservat prin îngheţare, în speranţa că, în cele din urmă, ştiinţa va descoperi o metodă de aducere a morţilor la viaţă. Până acum însă nu s-a descoperit această metodă. Moartea are încă putere asupra noastră şi nu poate fi înfrântă decât de Acela care a creat viaţa. Ce ne spune acest adevăr despre motivul pentru care trebuie să avem încredere că El ne va învia aşa cum a promis?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Amos 6

 
1. Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion şi la adăpost pe muntele Samariei, vai de mai marii aceştia ai celui dintâi dintre neamuri, la care aleargă casa lui Israel!…
2. Treceţi la Calne şi vedeţi, duceţi-vă de acolo până la Hamatul cel mare şi coborâţi-vă în Gat la filisteni; sunt oare cetăţile acestea mai înfloritoare decât cele două împărăţii ale voastre şi este ţinutul lor mai întins decât al vostru?…
3. Credeţi că ziua nenorocirii este departe şi faceţi să se apropie domnia silniciei.
4. Ei se culcă pe paturi de fildeş şi stau întinşi alene pe aşternuturile lor; mănâncă miei din turmă şi viţei puşi la îngrăşat.
5. Aiurează în sunetul lăutei, se cred iscusiţi ca David în instrumentele de muzică.
6. Beau vin cu pahare largi, se ung cu cel mai bun untdelemn, şi nu se întristează de prăpădul lui Iosif!
7. De aceea vor merge în robie, în fruntea prinşilor de război; şi vor înceta strigătele de veselie ale acestor desfătaţi.
8. Domnul Dumnezeu a jurat pe Sine însuşi şi Domnul Dumnezeul oştirilor a zis: „Mi-e scârbă de mândria lui Iacov şi-i urăsc palatele; de aceea voi da în mâna vrăjmaşului cetatea cu tot ce este în ea.”
9. Şi dacă vor mai rămâne zece oameni într-o casă, vor muri.
10. Când unchiul său va lua pe cel mort să-l ardă, ridicându-i oasele din casă, şi va întreba pe cel din fundul casei: „Mai este cineva cu tine?”, acela va răspunde: „Nimeni”…, iar celălalt va zice: „Tăcere! Căci nu trebuie să pomenim acum Numele Domnului!”
11. Căci iată că Domnul porunceşte să se dărâme casa cea mare şi să se facă bucăţi casa cea mică.
12. Pot caii să alerge pe o stâncă? Sau poate cineva să are marea cu boii, de aţi prefăcut judecata în otravă şi rodul dreptăţii, în pelin?
13. Vă bucuraţi de lucruri de nimic şi ziceţi: „Oare nu prin tăria noastră am câştigat noi putere?”
14. „De aceea iată, voi ridica împotriva voastră, casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeul oştirilor, un neam care vă va asupri de la intrarea Hamatului până la pârâul pustiului.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO