Studiul XII – Trimestrul III

Miercuri , 17 septembrie 2014

 

 

Când Isus vorbeşte despre moarte şi pedepsirea celor răi, în textul grecesc sunt folosite două cuvinte: hadēs şi gehenna. Hadēs este echivalentul ebraicului she’ôl care, în Vechiul Testament, are sensul de „locuinţă a morţilor”, „mormânt”, „loc unde coboară toţi când mor”, fără a avea conotaţia de „pedeapsă” sau „răsplată”. Dar, în Noul Testament, este un pasaj în care hadēs pare a fi asociat cu pedeapsa.

5. Care este ideea principală transmisă de parabola bogatului nemilostiv? Găsim aici vreo dovadă că, imediat după ce mor, oamenii se duc fie în rai, fie în iad? Luca 16:19-31

Luca 16

19. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi in subţire; şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire.
20. La uşa lui, zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube.
21. Şi dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului; până şi câinii veneau şi-i lingeau bubele.
22. Cu vremea, săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l-au îngropat.
23. Pe când era el în Locuinţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui
24. şi a strigat: „Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi înmoaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba; căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta.”
25. „Fiule”, i-a răspuns Avraam, „adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit.
26. Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată.”
27. Bogatul a zis: „Rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu;
28. căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.”
29. Avraam a răspuns: „Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei.”
30. „Nu, părinte Avraame”, a zis el, „ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi.”
31. Şi Avraam i-a răspuns: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.”

Pilda bogatului nemilostiv nu are ca temă starea omului în moarte, dar foloseşte drept cadru o credinţă populară nebiblică a timpului, cu privire la ceea ce se întâmplă după moarte. Lecţia transmisă de pildă este că destinul nostru este determinat de deciziile noastre zilnice şi, dacă respingem ocaziile pe care Dumnezeu ni le oferă aici, nu ne vom mai întâlni cu ele după ce murim. O interpretare literală mai mult creează probleme decât să rezolve. Chiar amănuntele tabloului descris aici de Domnul Isus sunt alese ca să ne ajute să înţelegem că nu trebuie să luăm cuvintele în sensul lor propriu, ci în sensul figurat.

6. Ce avertizări a dat Domnul Isus cu privire la iad? Matei 5:22,29,30; 23:33.

Matei 5

22. Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule!” va cădea sub pedeapsa focului gheenei.
29. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.
30. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.

Matei 23

33. Şerpi, pui de năpârci! Cum veţi scăpa de pedeapsa gheenei?

În limba română, în Evanghelii nu întâlnim cuvântul „iad”, ci cuvântul „gheenă”, care are şi înţelesul de „infern”, „iad”. În textul grecesc, apare cuvântul gehenna, provenit din numele ebraic Gê Hinnom, „Valea (fiilor) lui Hinom”. Vechiul Testament spune că valea aceasta se afla la sud de Ierusalim şi acolo împăraţii Ahaz şi Manase îndeplineau ritualul păgân oribil al arderii copiilor în cinstea lui Moloh (2 Cronici 28:3; 33:6). Ulterior, împăratul Iosia a pus capăt acestei practici (2 Împăraţi 23:10). Din cauza păcatelor săvârşite acolo, Ieremia a prorocit că Dumnezeu avea să transforme locul într-o „vale a măcelului” (Ieremia 32,35; 19:6), într-un cimitir. Pentru aceste motive, Valea lui Hinom a devenit simbolul judecăţii finale şi al pedepsirii celor răi. Domnul Isus a întrebuinţat acest nume în sens figurat, fără să dea explicaţii despre timpul şi locul pedepsei, dar acestea se găsesc în mai multe pasaje biblice şi toate ne arată că iadul nu este un loc al chinurilor veşnice.

2 Cronici 28

3. a ars tămâie în valea fiilor lui Hinom şi a trecut pe fiii săi prin foc, după urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.

2 Cronici 33

6. Şi-a trecut fiii prin foc în valea fiilor lui Hinom, umbla cu descântece şi vrăjitorii şi ţinea la el oameni care chemau duhurile şi care-i spuneau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului, ca să-L mânie.

2 Imparati 23

10. Împăratul a pângărit Tofetul în valea fiilor lui Hinom, ca nimeni să nu-şi mai treacă fiul sau fiica prin foc în cinstea lui Moloh.

Ieremia 32

35. Au zidit înălţimi lui Baal în valea Ben-Hinon ca să treacă prin foc lui Moloc pe fiii şi fiicele lor: lucru pe care nu li-l poruncisem; şi nici nu-Mi trecuse prin gând că au să facă asemenea grozăvii ca să ducă pe Iuda în păcat.”

Ieremia 19

6. De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când locul acesta nu se va mai numi Tofet, nici valea Ben-Hinom, ci se va numi valea Măcelului!

*

****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Amos 5

 
1. Ascultaţi cuvântul acesta, cântecul acesta de jale pe care-l fac pentru voi, casa lui Israel!
2. „A căzut, şi nu se va mai scula, fecioara lui Israel, stă trântită la pământ, şi nimeni n-o ridică.”
3. Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Cetatea care scotea la luptă o mie de oameni nu va rămâne decât cu o sută, şi cea care scotea o sută de oameni nu va mai rămâne decât cu zece din casa lui Israel.”
4. Căci aşa vorbeşte Domnul către casa lui Israel: „Căutaţi-Mă, şi veţi trăi!
5. Nu căutaţi Betelul, nu vă duceţi la Ghilgal şi nu treceţi la Beer-Şeba. Căci Ghilgalul va fi dus în robie, şi Betelul va fi nimicit.
6. Căutaţi pe Domnul, şi veţi trăi! Temeţi-vă, ca nu cumva să apuce ca un foc casa lui Iosif, şi focul acesta s-o mistuie, fără să fie cineva la Betel ca să-l stingă,
7. voi care prefaceţi dreptul în pelin şi călcaţi dreptatea în picioare!”
8. El a făcut Cloşca cu pui şi Orionul, El preface întunericul în zori, iar ziua în noapte neagră; El cheamă apele mării şi le varsă pe faţa pământului: Domnul este numele Lui.
9. El aduce ca fulgerul prăpădul peste cei puternici, aşa că nimicirea vine peste cetăţui.
10. Ei urăsc pe cel ce-i mustră la poarta cetăţii şi le este scârbă de cel ce vorbeşte din inimă.
11. De aceea, pentru că pe sărac îl călcaţi în picioare şi luaţi daruri de grâu de la el, măcar că aţi zidit case de piatră cioplită, nu le veţi locui; măcar că aţi sădit vii foarte bune, nu veţi bea din vinul lor!
12. „Căci Eu ştiu că nelegiuirile voastre sunt multe şi că păcatele voastre sunt fără număr: asupriţi pe cel drept, luaţi mită şi călcaţi în picioare la poarta cetăţii dreptul săracilor.”
13. De aceea, în vremuri ca acestea, înţeleptul trebuie să tacă; căci sunt vremuri rele.
14. Căutaţi binele, şi nu răul, ca să trăiţi, şi ca astfel, Domnul Dumnezeul oştirilor să fie cu voi, cum spuneţi voi!
15. Urâţi răul, şi iubiţi binele, faceţi să domnească dreptatea la poarta cetăţii; şi poate că Domnul Dumnezeul oştirilor va avea milă de rămăşiţele lui Iosif.
16. De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul oştirilor, Cel Atotputernic: „În toate pieţele se vor boci şi pe toate uliţele vor zice: „Vai! Vai!” Vor chema pe plugar la jale şi la bocire pe cei ce fac jelanii pentru morţi.
17. În toate viile va fi bocet, când voi trece prin mijlocul tău, zice Domnul.
18. Vai de cei ce doresc „ziua Domnului”! Ce aşteptaţi voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric, şi nu lumină.
19. Veţi fi ca un om care fuge dinaintea unui leu pe care-l întâlneşte un urs şi care, când ajunge acasă, îşi reazemă mâna pe zid, şi-l muşcă un şarpe!
20. Nu va fi oare ziua Domnului întuneric în loc de lumină? Nu va fi ea întunecoasă şi fără strălucire?
21. Eu urăsc, dispreţuiesc sărbătorile voastre şi nu pot să vă sufăr adunările de sărbătoare!
22. Când Îmi aduceţi arderi de tot şi daruri de mâncare, n-am nicio plăcere de ele; şi viţeii îngrăşaţi pe care-i aduceţi ca jertfe de mulţumire, nici nu Mă uit la ei.
23. Depărtează de Mine vuietul cântecelor tale; nu pot asculta sunetul lăutelor tale!
24. Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare, şi neprihănirea, ca un pârâu care nu seacă niciodată!
25. Mi-aţi adus voi jertfe şi daruri de mâncare în timpul celor patruzeci de ani din pustiu, casa lui Israel?…
26. Veţi ridica, dar, pe Sacut, împăratul vostru, şi pe Caivan, chipurile voastre idoleşti, steaua dumnezeului vostru pe care vi l-aţi făcut,
27. şi vă voi duce în robie dincolo de Damasc, zice Domnul al cărui nume este Dumnezeul oştirilor!”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO