„Aşa vă trimit şi Eu pe voi”

 

Studiul IX – Trimestrul III

Marți , 26 august 2014

 

 

Prima întâlnire a Domnului Isus cu ucenicii în camera de sus este relatată şi în Evanghelia după Ioan, însă aici sunt prezentate unele elemente pe care nu le întâlnim în Evanghelia după Luca.

3. Cum a definit Domnul Isus misiunea credincioşilor în Ioan 20:21?

Ioan 20

21. Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi.”

Domnul Isus amintise deja ideea aceasta cu câteva zile mai înainte, în rugăciune: „Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume” (Ioan 17:18). În general, trimiterea presupune ca persoana care trimite să aibă autoritate asupra celui trimis şi implică totodată un scop, o misiune de îndeplinit. Domnul Isus a fost trimis de Tatăl ca să mântuiască lumea ,,Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.” (Ioan 3:17), iar noi suntem trimişi de Isus să vestim mântuirea înfăptuită de El. Misiunea noastră este o continuare a lucrării Sale, dar şi o extindere a ei: „Cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu, ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu mă duc la Tatăl” (Ioan 14:12).

Pentru a putea aduce la îndeplinire această misiune vastă, Domnul Isus le-a oferit ucenicilor Duhul Sfânt. El „a suflat peste ei şi le-a zis: «Luaţi Duh Sfânt!»” (Ioan 20:22), fapt care ne aduce aminte de momentul creării lui Adam când Dumnezeu „i-a suflat în nări suflare de viaţă” (Geneza 2:7). După cum suflarea de viaţă a transformat pumnul de ţărână într-un suflet viu, tot la fel Duhul Sfânt i-a transformat pe ucenici din nişte oameni fricoşi şi descurajaţi în nişte martori puternici, capabili să ducă mai departe lucrarea începută de Mântuitorul. Şi noi avem nevoie de ungerea aceasta cu Duhul Sfânt pentru a împlini misiunea care ne-a fost încredinţată.

Domnul te-a chemat să fii martorul Său (martora Sa). Cu privire la ce poţi da mărturie? Ce lucruri ai văzut cu ochii tăi, ce lucruri ai trăit personal şi le poţi împărtăşi altora?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Daniel 12

 
1. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte.
2. Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică, şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică.
3. Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac şi în veci de veci.
4. Tu însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte.”
5. Şi eu, Daniel, m-am uitat şi iată că alţi doi oameni stăteau în picioare, unul dincoace de râu, şi altul dincolo de malul râului.
6. Unul din ei a zis omului aceluia îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului: „Cât va mai fi până la sfârşitul acestor minuni?”
7. Şi am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului; el şi-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă şi mâna stângă şi a jurat pe Cel ce trăieşte veşnic că va mai fi o vreme, două vremuri şi o jumătate de vreme şi că toate aceste lucruri se vor sfârşi când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot.
8. Eu am auzit, dar n-am înţeles; şi am zis: „Domnul meu, care va fi sfârşitul acestor lucruri?”
9. El a răspuns: „Du-te, Daniele! Căci cuvintele acestea vor fi ascunse şi pecetluite până la vremea sfârşitului.
10. Mulţi vor fi curăţaţi, albiţi şi lămuriţi; cei răi vor face răul şi niciunul din cei răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege.
11. De la vremea când va înceta jertfa necurmată şi de când se va aşeza urâciunea pustiitorului, vor mai fi o mie două sute nouăzeci de zile.
12. Ferice de cine va aştepta şi va ajunge până la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile!
13. Iar tu, du-te, până va veni sfârşitul; tu te vei odihni şi te vei scula iarăşi odată în partea ta de moştenire, la sfârşitul zilelor.”
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO