Studiul VI – Trimestrul II

Vineri , 9 mai 2014

Soarele apune la ora 20:29

 

Citește capitolul „S-a isprăvit!”, p. 758-764, din Hristos, Lumina lumii de Ellen G. White.

„Legea cere neprihănire — o viaţă neprihănită, un caracter desăvârșit; așa ceva omul nu poate da. El nu poate satisface cerinţele Legii sfinte a lui Dumnezeu. Dar Isus Hristos, venind ca om pe pământ, a trăit o viaţă sfântă și a dezvoltat un caracter desăvârșit. El oferă aceste lucruri ca pe un dar de bunăvoie tuturor celor care vor să le primească. Viaţa Sa ţine locul vieţii oamenilor. În acest fel, prin îndurarea lui Dumnezeu, ei sunt iertaţi de păcatele din trecut. Mai mult decât atât,

Hristos îi umple pe oameni cu atributele lui Dumnezeu. El reface caracterul lor după chipul caracterului divin, o ţesătură dumnezeiască de putere și frumuseţe spirituală. În acest fel, adevărata neprihănire cerută de Lege este împlinită în cel ce crede în Hristos. Dumnezeu poate «să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus» (Romani 3:26).” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 762

Moartea Domnului Isus demonstrează valabilitatea permanentă a Legii. Când primii oameni au păcătuit, Dumnezeu ar fi putut desfiinţa legile Sale și ar fi putut anula pedeapsa. Dar atunci locuitorii pământului ar fi trebuit să ducă pentru totdeauna o viaţă nenorocită într-o lume nelegiuită. Însă Dumnezeu a ales ca Fiul Său să primească în locul nostru pedeapsa pentru păcat, cerută de Lege. Prin moartea lui Isus, orice om poate primi, prin credinţa în El, iertarea păcatelor și poate deveni desăvârșit în ochii lui Dumnezeu.

Întrebări pentru discuţie

1. În multe religii există ideea că, la sfârșitul vieţii omului, Dumnezeu cântărește faptele lui bune și rele pentru a stabili răsplata. Ce e greșit aici?

2. Domnul Isus, Cel egal cu Tatăl, a murit pentru păcatele noastre. Dacă ascultarea de Lege ar putea să ne mântuiască, ce rost ar mai βi avut jertfa Sa?

3. Ce argumente mai putem aduce pentru a demonstra că Legea nu a fost desβiinţată după moartea Domnului Isus pe cruce? La care poruncă din Lege fac referire în mod special cei care susţin această idee?

*
*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Ieremia 8

 
1. În vremea aceea, zice Domnul, se vor scoate din mormintele lor oasele împăraţilor lui Iuda, oasele căpeteniilor lui, oasele preoţilor, oasele prorocilor şi oasele locuitorilor Ierusalimului.
2. Le vor întinde în faţa soarelui, în faţa lunii şi în faţa întregii oştiri a cerurilor, pe care le-au iubit ei, cărora le-au slujit, pe care le-au urmat, pe care le-au căutat şi înaintea cărora s-au închinat. Nu le vor mai strânge, nici nu le vor mai îngropa, şi se vor face gunoi pe pământ.
3. Toţi cei ce vor rămâne din acest neam rău vor dori mai degrabă moartea decât viaţa, în toate locurile unde îi voi izgoni, zice Domnul oştirilor.
4. Spune-le: „Aşa vorbeşte Domnul: „Cine cade şi nu se mai scoală? Sau cine se abate fără să se întoarcă iarăşi?
5. Pentru ce, dar, poporul acesta al Ierusalimului se lasă dus în necurmate rătăciri, stăruie în înşelătorie şi nu vor să se întoarcă la Dumnezeu?
6. Căci Eu sunt cu luare aminte şi aud că ei nu vorbesc cum ar trebui; niciunul nu se căieşte de răutatea lui şi nu zice: „Ce am făcut?” Ci toţi îşi încep din nou alergarea ca un cal care se aruncă la luptă.
7. Chiar şi cocostârcul îşi cunoaşte vremea pe ceruri; turtureaua, rândunica şi cocorul îşi păzesc vremea venirii lor; dar poporul Meu nu cunoaşte Legea Domnului!
8. Cum puteţi voi să ziceţi: „Suntem înţelepţi, şi Legea Domnului este cu noi”? Cu adevărat, degeaba s-a pus la lucru pana mincinoasă a cărturarilor.
9. Înţelepţii sunt daţi de ruşine, sunt uimiţi, sunt prinşi, căci au nesocotit cuvântul Domnului. Şi ce înţelepciune au ei?
10. De aceea, pe nevestele lor le voi da altora, şi ogoarele lor, altor stăpâni. Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi sunt lacomi de câştig mârşav, de la proroc până la preot, toţi înşală!
11. Leagă în chip uşuratic rana fiicei poporului Meu, zicând: „Pace! Pace!” Şi totuşi pace nu este.
12. Vor fi daţi de ruşine, căci săvârşesc astfel de urâciuni; nu roşesc şi nu ştiu de ruşine; de aceea, vor cădea împreună cu cei ce cad şi vor fi răsturnaţi, când îi voi pedepsi, zice Domnul.
13. Vreau să isprăvesc cu ei, zice Domnul. Nu vor mai fi struguri în vie, nici smochine în smochin, şi frunzele se vor veşteji. Le voi da celor ce vor trece peste ele.” –
14. „Pentru ce şedem jos? Strângeţi-vă şi haidem în cetăţile întărite ca să pierim acolo! Căci Domnul Dumnezeul nostru ne sorteşte la moarte, ne dă să bem ape otrăvite, pentru că am păcătuit împotriva Domnului.
15. Aşteptam pacea, şi nu vine nimic mai bun; o vreme de vindecare, şi iată groaza!
16. Sforăitul cailor Săi se aude dinspre Dan şi de vuietul nechezatului lor se cutremură toată ţara; vin, mănâncă ţara şi ce cuprinde ea, cetatea şi pe cei ce o locuiesc.”
17. „Căci iată că trimit între voi nişte şerpi, nişte basilici, împotriva cărora nu este niciun descântec, şi vă vor muşca, zice Domnul.”
18. Aş vrea să-mi alin durerea; dar mă doare inima în mine.
19. Iată, strigătele fiicei poporului meu răsună dintr-o ţară depărtată: „Nu mai este Domnul în Sion? Nu mai este în ea împăratul ei?” – „Pentru ce M-au mâniat ei cu chipurile lor cioplite, cu idoli străini?” –
20. „Secerişul a trecut, vara s-a isprăvit, şi noi tot nu suntem mântuiţi!” –
21. Sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu, mă doare, m-apucă groaza.
22. Nu este niciun leac alinător în Galaad? Nu este niciun doctor acolo? Pentru ce nu se face, dar, vindecarea fiicei poporului meu? –
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO