Studiul 1 – Trimestrul IV

Marți , 31 decembrie 2013

 

Domnul Isus îi atrăgea pe oameni la El în diverse situaţii, inclusiv când Se afla în locuri publice. El i-a oferit Scripturii un loc de seamă în cuvântările Sale. Predicile şi expunerile Sale erau pline cu citate din Cartea Sfântă sau cu aluzii la ea.

3. Citeşte Matei 5:17-39. Ce ne spune acest pasaj despre modul în care a folosit Domnul Hristos Scriptura în activitatea Sa publică?

Matei 5

17. Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.
18. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.
19. Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.
20. Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.
21. Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu ucizi; oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii.”
22. Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule!” va cădea sub pedeapsa focului gheenei.
23. Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
24. lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.
25. Caută de te împacă degrabă cu pârâşul tău, câtă vreme eşti cu el pe drum; ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi să fii aruncat în temniţă.
26. Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ.
27. Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti.”
28. Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.
29. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.
30. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.
31. S-a zis iarăşi: „Oricine îşi va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărţire.”
32. Dar Eu vă spun că oricine îşi va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurveşte.
33. Aţi mai auzit iarăşi că s-a zis celor din vechime: „Să nu juri strâmb; ci să împlineşti faţă de Domnul jurămintele tale.”
34. Dar Eu vă spun: să nu juraţi nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu;
35. nici pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Împărat.
36. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poţi face un singur păr alb sau negru.
37. Felul vostru de vorbire să fie: „Da, da; nu, nu”; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.
38. Aţi auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte.”
39. Dar Eu vă spun: să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.

La data aceea, atitudinea generală a iudeilor faţă de Scriptură era una extrem de legalistă. Ei căutau în ea reguli şi învăţături morale. Un comportament corect, „după lege”, era socotit ca fiind un mijloc de a obţine fericirea veşnică. Domnul Isus a înlăturat însă această atitudine şi a aşezat în locul sistemului lor de reguli religia care vine din inimă.

Religia adevărată se bazează pe acea transformare a inimii care conduce la un comportament moral. În mod ironic, unii farisei, în graba lor de a ajunge la desăvârşire, trecuseră cu vederea tocmai secretul desăvârşirii morale: o relaţie vie cu Dumnezeu. Isus a identificat aceste deficienţe şi, drept soluţie, i-a invitat pe ascultători să Îl primească pe El ca Mântuitor şi Domn. Odată acceptat ca autoritate de control, standardele de comportament nu coborau, ci urcau. Este suficient să citim Predica de pe Munte ca să ne dăm seama cât de înalte erau standardele Sale morale.

„Aceste cuvinte ajungeau la urechile mulţimii uimite ca un lucru straniu şi nou. O astfel de învăţătură era diferită de tot ce auziseră acei oameni vreodată de la vreun preot sau rabin. Nu vedeau în ea nimic care să le linguşească mândria sau să le hrănească nădejdile ambiţioase. Dar acest nou Învăţător avea o putere care-i fermeca. Dulceaţa iubirii divine emana din însăşi prezenţa Sa precum parfumul dintr-o floare. […] Toţi simţeau în mod instinctiv că, în faţa lor, era Cineva care cunoştea tainele sufletului şi care, totuşi, Se apropia de ei cu o milă plină de duioşie.” – Ellen G. White, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p.6

În general, ne este mai uşor să manifestăm un spirit legalist, critic şi dezaprobator. Ce putem face pentru a ne feri de aceste atitudini?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 146

 
1. Lăudaţi pe Domnul! Laudă, suflete, pe Domnul!
2. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.
3. Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor.
4. Suflarea lor trece, se întorc în pământ, şi în aceeaşi zi le pier şi planurile lor.
5. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine-şi pune nădejdea în Domnul Dumnezeul său!
6. El a făcut cerurile şi pământul, marea şi tot ce este în ea. El ţine credincioşia în veci.
7. El face dreptate celor asupriţi; dă pâine celor flămânzi: Domnul izbăveşte pe prinşii de război;
8. Domnul deschide ochii orbilor; Domnul îndreaptă pe cei încovoiaţi; Domnul iubeşte pe cei neprihăniţi.
9. Domnul ocroteşte pe cei străini, sprijină pe orfan şi pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi.
10. Domnul împărăţeşte în veci; Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac! Lăudaţi pe Domnul!
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO