O privelişte pentru întregul univers

 

Studiul 12 – Trimestrul IV

Joi , 19 decembrie 2013

 

În Predica de pe Munte, Domnul Isus a rostit următoarele cuvinte: Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri(Matei 5:16). El ne descoperă în acest îndemn un principiu care se regăseşte în întreaga Scriptură, dar pe care mulţi îl răstălmăcesc: prin faptele lor, credincioşii Îi aduc lui Dumnezeu fie slavă, fie dezonoare.

6. Citeşte Ezechiel 36:23-27. Cum urma Dumnezeu să-Şi înalţe Numele prin cei din poporul Israel de odinioară?

Ezechiel 36

23. De aceea voi sfinţi Numele Meu cel mare care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-aţi pângărit în mijlocul lor. Şi neamurile vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfinţit în voi sub ochii lor.
24. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră.
25. Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţaţi; vă voi curăţa de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.
26. Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne.
27. Voi pune Duhul Meu în voi şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele, şi să păziţi, şi să împliniţi legile Mele.

Pasajul acesta despre noul legământ este foarte bine cunoscut de noi toţi. Dorinţa lui Dumnezeu este să producă o transformare radicală în viaţa copiilor Săi. El vrea să-i curăţească de păcate (vers. 25) şi să le dea o inimă nouă şi un duh nou (vers. 26) ca să poată fi un popor sfânt, în stare să păzească poruncile Sale. El vrea să-i îndreptăţească şi să-i sfinţească, astfel ca ei să-L poată onora în mod cuvenit prin viaţa lor (vers. 23).

Este adevărat că factorul-cheie prin care caracterul lui Dumnezeu a fost descoperit şi înălţat înaintea universului este crucea. „Satana a văzut că masca sa a fost smulsă. Guvernarea sa fusese descoperită înaintea îngerilor necăzuţi şi înaintea universului ceresc. El se descoperise ca ucigaş. Vărsând sângele Fiului lui Dumnezeu, el se rupsese cu totul de simpatia fiinţelor cereşti.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 761

Totuşi, pe lângă faptul că Dumnezeu Şi-a proslăvit Numele prin jertfa Domnului Hristos, El îi cheamă şi pe credincioşii din Noul Testament să fie „o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni” (1 Corinteni 4:9). Aceasta înseamnă că tot ce facem nu facem doar în văzul altor oameni, ci şi în văzul fiinţelor din cer. Deci ce fel de mărturie dăm noi? Prin viaţa noastră putem ajuta „domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască… înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu(Efeseni 3:10) sau putem să facem de ruşine Numele Celui în care mărturisim a crede!

Ce fel de „privelişte” este viaţa ta pentru oameni şi îngeri? O privelişte prin care Dumnezeu este slăvit sau o privelişte care îl face pe Satana să jubileze, mai ales că pretinzi că eşti un urmaş al lui Isus?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 134

 
1. (O cântare a treptelor.) Iată, binecuvântaţi pe Domnul, toţi robii Domnului, care staţi noaptea în Casa Domnului!
2. Ridicaţi-vă mâinile spre Sfântul Locaş şi binecuvântaţi pe Domnul!
3. Domnul să te binecuvânteze din Sion, El, care a făcut cerurile şi pământul!
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO