Studiul 2 – Trimestrul IV

Miercuri , 9 octombrie 2013

 

După ce Domnul Hristos S-a înălţat la cer şi Şi-a început lucrarea de Mare-Preot în sanctuarul de sus, templul de pe pământ nu a mai îndeplinit practic niciun rol în planul de mântuire (Matei 27:50,51). Însă Dumnezeu nu a renunţat la planul Său de a locui în mijlocul poporului Său de pe pământ, lucru care acum devenise posibil prin Duhul Sfânt. Apostolii apelează la simbolistica templului pentru a transmite acest adevăr.

Matei 27

50. Isus a strigat iarăşi cu glas tare şi Şi-a dat duhul.
51. Şi îndată perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat,

4. Ce referiri la templu se fac în următoarele pasaje? Ce adevăr ne învaţă Biblia aici? 1 Corinteni 3:16,17; 6:19,20; 2 Corinteni 6:16; Efeseni 2:19-22.

1 Corinteni 3

16. Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?
17. Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi.

1 Corinteni 6

19. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?
20. Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

2 Corinteni 6

16. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui Viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.”

Efeseni 2

19. Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,
20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.
21. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.
22. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.

În 1 Corinteni 3:16,17, Pavel se adresează bisericii ca întreg, aducând în discuţie teme asociate cu templul, precum calitatea lui Dumnezeu de proprietar al templului (vers. 16) şi sfinţenia templului (vers. 17). După aceea, în 1 Corinteni 6:19,20, el aplică aceste principii în dreptul fiecărui credincios. Fiind un templu, credinciosul este un locaş sfânt şi, ca atare, se află sub obligaţia de a duce o viaţă sfântă. Pavel apelează la simbolistica templului pentru a întări apelul la o viaţă curată şi sfântă şi, mai exact, la curăţie sexuală, pe care el o aşază în opoziţie cu imoralitatea (1 Corinteni 6:15-18). Referirea la biserică prin asociere cu sanctuarul este foarte potrivită în acest context. Credincioşii şi necredincioşii nu au nimic în comun (2 Corinteni 6:14 – 7:1), deoarece biserica este în legământ cu Dumnezeu şi Îi aparţine Lui în mod exclusiv (2 Corinteni 6:18).

1 Corinteni 3

16. Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?
17. Dacă nimiceşte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi.

1 Corinteni 6

15. Nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos, şi voi face din ele mădulare ale unei curve? Nicidecum!
16. Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: „Cei doi se vor face un singur trup”.
17. Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El.
18. Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său.

2 Corinteni 6

14. Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?
15. Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?
16. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui Viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.”
17. De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi.
18. Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul cel Atotputernic.”

2 Corinteni 7

1. Deci fiindcă avem astfel de făgăduinţe, preaiubiţilor, să ne curăţăm de orice întinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu.

Pe lângă faptul că este templul lui Dumnezeu, biserica este şi o preoţie sfântă (1 Petru 2:5,9). Evident, privilegiul acesta este însoţit de câteva obligaţii semnificative. Cât de important este ca, într-o atitudine de credinţă şi ascultare, să-I predăm viaţa noastră Domnului, Aceluia care ne-a oferit atât de mult şi care aşteaptă mult de la noi!

1 Petru 2

5. Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.
9. Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;

Noi suntem mântuiţi pe deplin prin neprihănirea Domnului Hristos. Aşteaptă El totuşi ceva din partea noastră, ca urmare a faptului că am fost socotiţi neprihăniţi prin har? Cum putem face cel mai bine ceea ce El aşteaptă de la noi?

*

*************

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 63

 
1. (Un psalm al lui David. Făcut când era în pustiul lui Iuda.) Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat şi fără apă.
2. Aşa Te privesc eu în Locaşul cel Sfânt, ca să-Ţi văd puterea şi slava.
3. Fiindcă bunătatea Ta preţuieşte mai mult decât viaţa, de aceea buzele mele cântă laudele Tale.
4. Te voi binecuvânta, dar, toată viaţa mea, şi în Numele Tău îmi voi ridica mâinile.
5. Mi se satură sufletul ca de nişte bucate grase şi miezoase, şi gura mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe buze,
6. când mi-aduc aminte de Tine în aşternutul meu şi când mă gândesc la Tine în timpul privegherilor nopţii.
7. Căci Tu eşti ajutorul meu, şi sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale.
8. Sufletul meu este lipit de Tine; dreapta Ta mă sprijină.
9. Dar cei ce caută să-mi ia viaţa se vor duce în adâncimile pământului;
10. vor fi daţi pradă sabiei, vor fi prada şacalilor.
11. Dar împăratul se va bucura în Dumnezeu; oricine jură pe El se va făli, căci va astupa gura mincinoşilor.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO