Studiul 11 – Trimesrul III

Vineri , 13 septembrie 2013

Soarele apune la ora 19:31

 

„Mulţi declară că sunt de partea Domnului, dar nu sunt; majoritatea acţiunilor lor sunt de partea lui Satana. Cum putem determina de partea cui suntem? A cui este inima noastră? Către cine se îndreaptă gândurile noastre? Despre cine ne place să vorbim? Cine beneficiază de cele mai calde sentimente şi de cele mai bune energii ale noastre? Dacă suntem de partea Domnului, ne vom gândi la El şi cele mai plăcute gânduri ale noastre vor fi cu privire la El. Nu avem prietenia lumii; tot ceea ce avem şi suntem I-am consacrat Lui. Tânjim să purtăm chipul Său, să respirăm Duhul Său, să facem voia Sa şi să-I fim plăcuţi în toate lucrurile.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 2, p. 262

„Fiecare suflet are privilegiul de a fi un canal viu, prin care Dumnezeu să-i poată transmite lumii comorile harului Său, bogăţiile de nepătruns ale Domnului Hristos. Nimic nu doreşte Domnul Hristos mai mult decât să aibă slujitori care să reprezinte spiritul şi caracterul Său în lume. De nimic nu are nevoie lumea mai mult decât de manifestarea iubirii Mântuitorului prin oameni. Tot cerul aşteaptă să existe canale prin care uleiul sfânt să poată fi revărsat ca să fie o bucurie şi o binecuvântare pentru inima oamenilor.” – Idem, Parabolele Domnului Hristos, p. 419

Întrebări pentru discuţie

1. Ce simboluri foloseşte Pavel pentru a descrie chemarea înaltă pe care a primit-o poporul lui Dumnezeu? 2 Corinteni 5:18-20; 6:17,18. Ce reprezintă aceste simboluri? Dovedeşti prin viaţa ta că textele acestea vorbesc despre tine?

2 Corinteni 5

18. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării;
19. că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.
20. Noi, dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!

2 Corinteni 6

17. De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi.
18. Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul cel Atotputernic.”

2. Trebuie să recunoaştem sincer că oricâte făgăduinţe am citi şi am cere să se împlinească în dreptul nostru, tot cedăm în faţa ispitei, dacă în momentul ispitirii nu luăm în mod conştient decizia de a ne îndrepta gândurile spre lucrurile de sus. Ce principii şi obiceiuri te ajută să-ţi controlezi gândurile atunci când eşti ispitit?

3. Ce i-ai spune cuiva care face următoarea declaraţie: „E adevărat că nu toate gândurile mele sunt întotdeauna aşa cum ar trebui să fie, dar faptele şi stilul meu de viaţă sunt dincolo de orice reproş!”?

4. Pe lângă adevărurile spirituale şi doctrinare minunate care ne-au fost încredinţate ca adventişti de ziua a şaptea, am primit şi mesajul sănătăţii. Cum ne putem deprinde să integrăm aceste principii în viaţa noastră şi în lucrarea noastră de slujire şi de mărturie? Ce rol ar trebui să aibă mesajul sănătăţii în redeşteptare şi reformă?

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 37

 
1. (Un psalm al lui David.) Nu te mânia pe cei răi şi nu te uita cu jind la cei ce fac răul;
2. căci sunt cosiţi iute ca iarba şi se veştejesc ca verdeaţa.
3. Încrede-te în Domnul şi fă binele; locuieşte în ţară şi umblă în credincioşie.
4. Domnul să-ţi fie desfătarea, şi El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.
5. Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra,
6. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina, şi dreptul tău ca soarele la amiază.
7. Taci înaintea Domnului şi nădăjduieşte în El. Nu te mânia pe cel ce izbuteşte în umbletele lui, pe omul care îşi vede împlinirea planurilor lui rele.
8. Lasă mânia, părăseşte iuţimea; nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău.
9. Fiindcă cei răi vor fi nimiciţi, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni ţara.
10. Încă puţină vreme, şi cel rău nu va mai fi; te vei uita la locul unde era, şi nu va mai fi.
11. Cei blânzi moştenesc ţara şi au belşug de pace.
12. Cel rău face la planuri împotriva celui neprihănit şi scrâşneşte din dinţi împotriva lui.
13. Domnul râde de cel rău, căci vede că-i vine şi lui ziua.
14. Cei răi trag sabia şi îşi încordează arcul, ca să doboare pe cel nenorocit şi sărac, ca să înjunghie pe cei cu inima neprihănită.
15. Dar sabia lor intră în însăşi inima lor, şi li se sfărâmă arcurile.
16. Mai mult face puţinul celui neprihănit decât belşugul multor răi.
17. Căci braţele celui rău vor fi zdrobite, dar Domnul sprijină pe cei neprihăniţi.
18. Domnul cunoaşte zilele oamenilor cinstiţi; şi moştenirea lor ţine pe vecie.
19. Ei nu rămân de ruşine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete.
20. Dar cei răi pier, şi vrăjmaşii Domnului sunt ca cele mai frumoase păşuni: pier, pier ca fumul.
21. Cel rău ia cu împrumut, şi nu dă înapoi; dar cel neprihănit este milos şi dă.
22. Căci cei binecuvântaţi de Domnul stăpânesc ţara, dar cei blestemaţi de El sunt nimiciţi.
23. Domnul întăreşte paşii omului, când Îi place calea lui;
24. dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână.
25. Am fost tânăr, şi am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea.
26. Ci el întotdeauna este milos şi dă cu împrumut; şi urmaşii lui sunt binecuvântaţi.
27. Depărtează-te de rău, fă binele, şi vei dăinui pe vecie.
28. Căci Domnul iubeşte dreptatea şi nu părăseşte pe credincioşii Lui. Totdeauna ei sunt sub paza Lui, dar sămânţa celor răi este nimicită.
29. Cei neprihăniţi vor stăpâni ţara şi vor locui în ea pe vecie.
30. Gura celui neprihănit vesteşte înţelepciunea, şi limba lui trâmbiţează dreptatea.
31. Legea Dumnezeului său este în inima lui; şi nu i se clatină paşii.
32. Cel rău pândeşte pe cel neprihănit şi caută să-l omoare.
33. Dar Domnul nu-l lasă în mâinile lui şi nu-l osândeşte când vine la judecată.
34. Nădăjduieşte în Domnul, păzeşte calea Lui, şi El te va înălţa ca să stăpâneşti ţara: vei vedea pe cei răi nimiciţi.
35. Am văzut pe cel rău în toată puterea lui; se întindea ca un copac verde.
36. Dar, când am trecut a doua oară, nu mai era acolo; l-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi.
37. Uită-te bine la cel fără prihană şi priveşte pe cel fără vicleşug; căci omul de pace are parte de moştenitori.
38. Dar cei răzvrătiţi sunt nimiciţi cu toţii, sămânţa celor răi este prăpădită.
39. Scăparea celor neprihăniţi vine de la Domnul; El este ocrotitorul lor la vremea necazului.
40. Domnul îi ajută şi-i izbăveşte; îi izbăveşte de cei răi şi-i scapă, pentru că se încred în El.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO