Simbolurile unităţii bisericii

Studiul 7 – Trimestrul III

Luni , 12 august 2013

 

Lumea din primul secol de după Hristos era împărţită după caste, statut social şi sex. Tulburările sociale erau la ordinea zilei. Conceptele de drepturi egale, libertate şi demnitate umană nu erau nişte norme acceptate.

În acest context, a intrat pe scenă creştinismul şi a produs o revoluţie socială. Învăţăturile lui Isus cu privire la egalitate, dreptate, grijă faţă de săraci şi respect faţă de cei marginalizaţi păreau nişte idei radicale. Totodată, creştinii erau uniţi în jurul a două valori esenţiale, două calităţi ale lui Dumnezeu – Creator şi Răscumpărător. Ei susţineau că toţi oamenii sunt creaţi de Dumnezeu şi că pot trăi veşnic datorită morţii Domnului Hristos. Orice om, indiferent de statutul lui social, era socotit ca având o valoare uriaşă în ochii lui Dumnezeu.

2.Ce ne spun următoarele simboluri despre modul în care credincioşii, deşi deosebiţi unii de alţii, pot convieţui şi conlucra în mod armonios? 1 Corinteni 12:12-18; 1 Petru 2:4,5.

1 Corinteni 12

12. Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos.
13. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.
14. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.
15. Dacă piciorul ar zice: „Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup?
16. Şi dacă urechea ar zice: „Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup?
17. Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?
18. Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El.

1 Petru 2

4. Apropiaţi-vă de El, Piatra vie lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu.
5. Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă şi să aduceţi jertfe duhovniceşti, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.

Apostolul Pavel apelează la simbolul trupului omenesc pentru a ilustra unitatea dintre membrii bisericii. Corpul uman este bine închegat. Organele lui sunt interconectate şi depind unele de altele. Fiecare parte a corpului are un anumit rol. Dacă suferă o parte, suferă tot corpul (1 Corinteni 12:18-26).

1 Corinteni 12

18. Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El.
19. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?
20. Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup.
21. Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi.”
22. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă.
23. Şi părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţe,
24. pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel, ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste,
25. pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele.
26. Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.

De asemenea, Petru apelează la simbolul casei duhovniceşti, în care membrii sunt pietrele vii care se potrivesc perfect în zidurile unui templu glorios, aducând slavă Numelui lui Isus.

În ambele ilustraţii, se pune accent pe relaţiile strânse dintre membri. În societatea aceea, caracterizată de relaţii distruse, de lupte pentru putere şi de disensiuni profunde, legăturile armonioase dintre membrii bisericii erau un argument puternic în favoarea creştinismului. Domnul Isus a subliniat clar acest adevăr care este valabil în orice vreme: „Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei: dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii” (Ioan 13:34,35).

În ce măsură reflectă biserica ta locală unitatea despre care este vorba în aceste pasaje biblice? Tu contribui în vreun fel la întărirea unităţii? Ori ai anumite atitudini care vin să sporească problemele existente?

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Psalmii 5

1. Pleacă-Ţi urechea la cuvintele mele, Doamne! Ascultă suspinele mele!
2. Ia aminte la strigătele mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine mă rog!
3. Doamne, auzi-mi glasul dimineaţa! Dimineaţa eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept.
4. Căci Tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-I placă răul; cel rău nu poate locui lângă Tine.
5. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor Tăi; Tu urăşti pe cei ce fac fărădelegea
6. şi pierzi pe cei mincinoşi; Domnul urăşte pe oamenii care varsă sânge şi înşală.
7. Dar eu, prin îndurarea Ta cea mare, pot să intru în Casa Ta şi să mă închin cu frică în Templul Tău cel sfânt.
8. Doamne, călăuzeşte-mă pe calea plăcută Ţie, din pricina vrăjmaşilor mei! Netezeşte calea Ta sub paşii mei.
9. Căci nu este nimic adevărat în gura lor; inima le este plină de răutate, gâtlejul le este un mormânt deschis, şi pe limbă au vorbe linguşitoare.
10. Loveşte-i ca pe nişte vinovaţi, Dumnezeule! Fă-i să cadă prin înseşi sfaturile lor. Prăbuşeşte-i în mijlocul păcatelor lor fără număr! Căci se răzvrătesc împotriva Ta.
11. Atunci toţi cei ce se încred în Tine se vor bucura, se vor înveseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău.
12. Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjori cu bunăvoinţa Ta, cum l-ai înconjura cu un scut.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO