Misiunea şi mesajul nostru, factorii unificatori

Studiul 7 – Trimestrul  III

Marți , 13 august 2013

 

Unitatea pe care au cunoscut-o credincioşii din Noul Testament nu se întemeia doar pe relaţiile calde dintre ei.

3. Care era preocuparea supremă a credincioşilor din Noul Testament? Cum a reuşit ea să-i unească? Faptele 1:8; 4:33; 5:42; 9:31; 28:28-31.

Fapte 1

8. Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

Fapte 4

33. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un mare har era peste toţi.

Fapte 5

42. Şi, în fiecare zi, în Templu şi acasă, nu încetau să înveţe pe oameni şi să vestească Evanghelia lui Isus Hristos.

Fapte 9

31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria, se întărea sufleteşte şi umbla în frica Domnului; şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulţea.

Fapte 28

28. Să ştiţi, dar, că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor, şi o vor asculta.”
29. Când a zis aceste vorbe, iudeii au plecat, vorbind cu aprindere între ei.
30. Pavel a rămas doi ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toţi care veneau să-l vadă,
31. propovăduia Împărăţia lui Dumnezeu şi învăţa pe oameni, cu toată îndrăzneala şi fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Isus Hristos.

Ucenicii erau atât de absorbiţi de lucrarea vastă de răspândire a Evangheliei în toată lumea, încât au uitat de ei înşişi şi de ambiţiile lor personale. Tot la fel şi astăzi, biserica nu poate duce Evanghelia la oameni dacă nu e unită şi nu va fi niciodată unită atâta vreme cât nu este absorbită complet de lucrarea de predicare a Evangheliei.

Misiunea este un factor unificator important. Primii credincioşi s-au solidarizat în jurul acestui scop comun. Viaţa, moartea, învierea, slujirea preoţească şi revenirea Domnului nostru îi menţinea uniţi. Membrii noi erau ancoraţi în „învăţătura apostolilor” (Faptele 2:41,42). Coeziunea lor se întemeia pe învăţăturile lui Isus.

Fapte 2

41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.
42. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.

În 2 Petru 1:12, apostolul Petru le spunea credincioşilor că era oricând dispus să le amintească despre adevărul pe care îl aveau (n.tr. – în versiunea King James, present truth – „adevărul prezent”). Acest adevăr îi dădea bisericii un caracter unitar şi o determina să înainteze într-un ritm impetuos, în virtutea faptului că Isus Hristos din Nazaret era împlinirea profeţiilor mesianice din Vechiul Testament. Mesajul de primă importanţă al adevărului prezent cu privire la profeţiile împlinite a fost un alt factor
unificator al bisericii primare.

 2 Petru 1

12. De aceea, voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le ştiţi şi sunteţi tari în adevărul pe care-l aveţi.

Astăzi, în ultimele zile ale istoriei pământului, Dumnezeu i-a încredinţat poporului Său o solie a adevărului prezent (Apocalipsa 14:6-12). Este mesajul „Evangheliei veşnice” care trebuie să fie înţeleasă în legătura pe care o are cu judecata, cu ascultarea şi cu revenirea Domnului. Acest mesaj îi uneşte pe adventiştii de ziua a şaptea într-o singură familie internaţională. Dacă l-am dilua, dacă l-am trece pe un loc secundar sau dacă l-am trata ca pe o relicvă a trecutului, atunci unitatea bisericii ar fi distrusă, iar misiunea şi-ar pierde importanţa şi urgenţa. Dacă l-am răstălmăci şi l-am distorsiona, nu am mai şti care ne este misiunea. Raţiunea existenţei noastre este dată tocmai de proclamarea mesajului profetic al celor trei îngeri.

Apocalipsa 14

6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.
7. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”
8. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!”
9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână,
10. va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.
11. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei!
12. Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.”

Cum te raportezi la mesajul şi la misiunea bisericii noastre? În definitiv, de ce eşti adventist de ziua a şaptea?

*******

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL III

Psalmii 6

1. (Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe instrumente cu corzi. Pe harpa cu opt corzi. Un psalm al lui David.) Doamne, nu mă pedepsi cu mânia Ta şi nu mă mustra cu urgia Ta.
2. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc! Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele.
3. Sufletul mi-e îngrozit de tot; şi Tu, Doamne, până când vei zăbovi să Te înduri de mine?
4. Întoarce-Te, Doamne, izbăveşte-mi sufletul! Mântuieşte-mă, pentru îndurarea Ta!
5. Căci cel ce moare nu-şi mai aduce aminte de Tine; şi cine Te va lăuda în Locuinţa morţilor?
6. Nu mai pot gemând! În fiecare noapte îmi stropesc aşternutul şi-mi scald patul în lacrimi.
7. Mi s-a supt faţa de întristare şi a îmbătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc.
8. Depărtaţi-vă de la mine, toţi cei ce faceţi răul! Căci Domnul a auzit glasul plângerii mele!
9. Domnul îmi ascultă cererile şi Domnul îmi primeşte rugăciunea!
10. Toţi vrăjmaşii mei vor fi acoperiţi de ruşine şi cuprinşi de spaimă; într-o clipă vor da înapoi, acoperiţi de ruşine.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO