Cuvântul, scutul şi apărarea redeşteptării

Studiul 3 – Trimestrul III

Joi , 18 iulie 2013

 

Duhul Sfânt a lucrat cu putere prin învăţăturile şi predicarea apostolului Pavel în biserica creştină înfiinţată de el în Efes. Efesul era un oraş cu o populaţie de circa 259 000 de locuitori şi era considerat inima comerţului asiatic. Vasele aduceau aici mărfuri din toată Asia, iar oamenii veneau cu miile să cumpere mătase fină, pietre preţioase rare, mirodenii, covoare, obiecte de artă alese şi alimente exotice. Efesul era, totodată, şi centrul de închinare la zeiţa Diana şi avea să fie viitorul sediu al renumitei Biblioteci a lui Celsus, care avea cam 12 000 de volume. Oraşul deţinea un amfiteatru colosal, cu 15 000 mii de locuri, unde erau susţinute concerte şi reprezentaţii teatrale. Promiscuitatea sexuală era un lucru obişnuit. Dacă a existat vreodată un loc unde creştinismul nu ar fi avut cum să prindă rădăcină, să se dezvolte şi să aducă roade, atunci acela era Efesul.

8. Care era îngrijorarea lui Pavel cu privire la credincioşii din Efes? Ce sfat le-a dat el? Ce rol a declarat el că are Cuvântul lui Dumnezeu? Faptele 20:27-32

Fapte 20

27. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu.
28. Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.
29. Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma;
30. şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.
31. De aceea vegheaţi şi aduceţi-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi.
32. Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său care vă poate zidi sufleteşte şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi.

9. Redă pe scurt învăţăturile lui Petru, Iacov şi Ioan despre importanţa Bibliei pentru viaţa fiecărui creştin. Ce spun ei despre impactul Bibliei asupra vieţii noastre spirituale? 1 Petru 1:22,23; Iacov 1:21,22; 1 Ioan 2:14.

1 Petru 1

22. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţat sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima;
23. fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.

Iacov 1

21. De aceea lepădaţi orice necurăţie şi orice revărsare de răutate, şi primiţi cu blândeţe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele.
22. Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.

1 Ioan 2

14. V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pe cel rău.

Ce ne spun textele amintite mai sus despre rolul Cuvântului lui Dumnezeu? În aceste condiţii, de ce este necesar ca el să se afle în centrul redeşteptării spirituale personale şi colective?

=========================================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Iov 22

1. Elifaz din Teman a luat cuvântul şi a zis:
2. „Poate un om să aducă vreun folos lui Dumnezeu? Nu; ci înţeleptul nu-şi foloseşte decât lui.
3. Dacă eşti fără prihană, are Cel Atotputernic vreun folos? Şi dacă trăieşti fără vină, ce va câştiga El?
4. Pentru evlavia ta te pedepseşte El oare şi intră la judecată cu tine?
5. Nu-i mare răutatea ta? Şi fărădelegile tale fără număr?
6. Luai fără pricină zăloguri de la fraţii tăi, lăsai fără haine pe cei goi.
7. Nu dădeai apă omului însetat, nu voiai să dai pâine omului flămând.
8. Ţara era a ta, fiindcă erai mai tare, te aşezai în ea, fiindcă erai cu vază.
9. Dădeai afară pe văduve cu mâinile goale, şi braţele orfanilor le frângeai.
10. Pentru aceea eşti înconjurat de curse şi te-a apucat groaza dintr-odată.
11. Nu vezi dar acest întuneric, aceste ape multe care te năpădesc?
12. Nu este Dumnezeu sus în ceruri? Priveşte vârful stelelor, ce înalt este!
13. Şi tu zici: „Ce ştie Dumnezeu? Poate să judece El prin întunericul de nori?
14. Îl înfăşoară norii, nu vede nimic, bolta cerească abia dacă o străbate!”
15. Ce! Vrei s-apuci pe calea străveche, pe care au urmat-o cei nelegiuiţi,
16. care au fost luaţi înainte de vreme şi au ţinut cât ţine un pârâu care se scurge?
17. Ei ziceau lui Dumnezeu: „Pleacă de la noi! Ce ne poate face Cel Atotputernic?”
18. Şi totuşi Dumnezeu le umpluse casele de bunătăţi. – Departe de mine sfatul celor răi! –
19. Cei fără prihană vor fi martori ai căderii lor şi se vor bucura, cel nevinovat va râde de ei
20. şi va zice: „Iată pe potrivnicii noştri nimiciţi! Iată-le bogăţiile arse de foc!”
21. Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu şi vei avea pace; te vei bucura astfel iarăşi de fericire.
22. Primeşte învăţătură din gura Lui şi pune-ţi la inimă cuvintele Lui.
23. Vei fi aşezat iarăşi la locul tău, dacă te vei întoarce la Cel Atotputernic, dacă depărtezi fărădelegea din cortul tău.
24. Aruncă dar aurul în ţărână, aruncă aurul din Ofir în prundul pâraielor!
25. Şi atunci Cel Atotputernic va fi aurul tău, argintul tău, bogăţia ta.
26. Atunci Cel Atotputernic va fi desfătarea ta şi îţi vei ridica faţa spre Dumnezeu.
27. Îl vei ruga, şi te va asculta, şi îţi vei putea împlini juruinţele.
28. Pe ce vei pune mâna îţi va izbuti, pe cărările tale va străluci lumina.
29. Vină smerirea, tu te vei ruga pentru ridicarea ta: Dumnezeu ajută pe cel cu ochii plecaţi.
30. El va izbăvi chiar şi pe cel vinovat, care îşi va datora scăparea curăţiei mâinilor tale.”

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO