Studiul 1 – Trimestrul III

Luni , 1 iulie 2013

 

3.De ce mustră Domnul Isus cu atâta asprime biserica Laodiceea? Ce înseamnă să fii căldicel? Ce alte cuvinte ar fi putut folosi în loc de „căldicel”? Apocalipsa 3:15,16

Apocalipsa 3

15. „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot!
16. Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.

În comentariul său asupra acestui pasaj biblic, Ellen G. White notează: „Mesajul către biserica din Laodiceea li se aplică în modul cel mai categoric acelora a căror experienţă religioasă este insipidă, care nu dau o mărturie hotărâtă în favoarea adevărului.” – CBAZŞ, vol. 7, p. 962. Afirmaţia aceasta este interesantă. Experienţa religioasă insipidă este o experienţă lipsită de viaţă. Pe dinafară, pare a fi autentic creştină, însă interiorul lasă de dorit. Forma exterioară este prezentă, dar lipseşte puterea interioară. Laodiceenii nu sunt nici eretici, nici nişte fanatici plini de zel; problema lor este indiferenţa. Ei dau impresia de oameni buni. În cuvintele lui Pavel, ei au „o formă de evlavie”, dar îi tăgăduiesc puterea (2 Timotei 3:5). Despre această categorie de oameni, Domnul Isus spunea: „Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine” (Matei 15:8).

2 Timotei 3

5. având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.

Matei 15

8. „Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.

4.De ce îi mustră Dumnezeu pe copiii Lui? Evrei 12:7-11; Iov 5:17-19; Psalmii 94:12; Proverbele 29:15,17.

Evrei 12

7. Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl?
8. Dar, dacă sunteţi scutiţi de pedeapsă, de care toţi au parte, sunteţi nişte feciori din curvie, iar nu fii.
9. Şi apoi, dacă părinţii noştri trupeşti ne-au pedepsit, şi tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor, şi să trăim?
10. Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puţine zile, cum credeau ei că e bine; dar Dumnezeu ne pedepseşte pentru binele nostru, ca să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui.
11. Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, şi nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii.

Iov 5

17. Ferice de omul pe care-l ceartă Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.
18. El face rana şi tot El o leagă; El răneşte, şi mâna Lui tămăduieşte.
19. De şase ori te va izbăvi din necaz şi de şapte ori nu te va atinge răul.

Psalmii 94

12. Ferice de omul pe care-l pedepseşti Tu, Doamne, şi pe care-l înveţi din legea Ta,

Proverbele 29

15. Nuiaua şi certarea dau înţelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face ruşine mamei sale. –
17. Pedepseşte-ţi fiul, şi el îţi va da odihnă şi îţi va aduce desfătare sufletului. –

Domnul îi iubeşte pe copiii Lui prea mult ca să-i lase să meargă pe calea spre pierzare. El face tot ce este necesar pentru a reaprinde în sufletul lor flacăra vieţii spirituale. Mustrarea Sa este aspră, fiindcă dragostea Sa este puternică. El ne ceartă doar pentru că doreşte mult să ne vindece. Profetul Osea ne transmite această idee în cuvintele apelului său la pocăinţă: „Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile” (Osea 6:1).

Osea 6

1. „Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.

Te-a trecut vreodată Dumnezeu prin experienţe dureroase, stânjenitoare chiar, pentru a te smeri şi a te aduce mai aproape de El? Ce lecţii învăţate atunci te feresc să mai treci prin astfel de experienţe?

====================================================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

 Iov 5

1. Strigă acum! Cine îţi va răspunde? Căruia dintre sfinţi îi vei vorbi?
2. Nebunul piere ucis de mânia lui, prostul moare ucis de aprinderea lui.
3. Am văzut pe un nebun prinzând rădăcină; apoi deodată i-am blestemat locuinţa.
4. Fiii lui n-au noroc, sunt călcaţi în picioare la poartă, şi nimeni nu-i scapă!
5. Secerişul lui este mâncat de cei flămânzi, care vin să-l ia chiar şi din spini, şi averile lui sunt înghiţite de oameni însetaţi.
6. Nenorocirea nu răsare din ţărână, şi suferinţa nu încolţeşte din pământ.
7. Omul se naşte ca să sufere, după cum scânteia se naşte ca să zboare.
8. Eu aş alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu I-aş spune necazul meu.
9. El face lucruri mari şi nepătrunse, minuni fără număr.
10. El varsă ploaia pe pământ şi trimite apă pe câmpii.
11. El înalţă pe cei smeriţi şi izbăveşte pe cei necăjiţi.
12. El nimiceşte planurile oamenilor vicleni, şi mâinile lor nu pot să le împlinească.
13. El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor, şi planurile oamenilor înşelători sunt răsturnate:
14. dau peste întuneric în mijlocul zilei, bâjbâie ziua în amiaza mare ca noaptea.
15. Astfel, Dumnezeu ocroteşte pe cel slab împotriva ameninţărilor lor şi-l scapă din mâna celor puternici.
16. Aşa încât nădejdea sprijină pe cel nenorocit, iar fărădelegea îşi închide gura.
17. Ferice de omul pe care-l ceartă Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.
18. El face rana şi tot El o leagă; El răneşte, şi mâna Lui tămăduieşte.
19. De şase ori te va izbăvi din necaz şi de şapte ori nu te va atinge răul.
20. El te va scăpa de moarte în vreme de foamete şi de loviturile sabiei în vreme de război.
21. Vei fi la adăpost de biciul limbii, vei fi fără teamă când va veni pustiirea.
22. Vei râde de pustiire ca şi de foamete şi nu vei avea să te temi de fiarele pământului.
23. Căci vei face legământ până şi cu pietrele câmpului, şi fiarele pământului vor fi în pace cu tine.
24. Vei avea fericire în cortul tău, îţi vei găsi turmele întregi,
25. îţi vei vedea sămânţa crescându-ţi şi odraslele înmulţindu-se ca iarba de pe câmp.
26. Vei intra în mormânt la bătrâneţe, ca snopul strâns la vremea lui.
27. Iată ce am cercetat şi aşa este! Ascultă, că sunt spre folosul tău!”

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO