Speranţă pentru laodiceenii căldicei

Studiul 1 – Trimestrul III

Duminică , 30 iunie 2013

 

În fiecare dintre mesajele către cele şapte biserici din Apocalipsa 2 şi 3, Isus menţionează câteva titluri ale Sale care corespund cu starea spirituală a bisericii respective. În mesajul către Laodiceea, titlurile Sale transmit ideea de reînnoire spirituală.

1. De ce crezi că aminteşte Isus titlurile „Amin”, „Martorul credincios şi adevărat” şi „Începutul zidirii lui Dumnezeu” în mesajul Său către biserica Laodiceea? Apocalipsa 3:14,15; 2 Corinteni 1:20; Ioan 3:10,11; Coloseni 1:13-17.

Apocalipsa 3

14. Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu:
15. „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot!

2 Corinteni 1

20. În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „da”; de aceea şi „Amin”, pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu.

Ioan 3

10. Isus i-a răspuns: „Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu pricepi aceste lucruri?
11. Adevărat, adevărat îţi spun că Noi vorbim ce ştim şi mărturisim ce am văzut; şi voi nu primiţi mărturia Noastră.

Coloseni 1

13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui,
14. în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.
15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea.
16. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.
17. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.

În Apocalipsa 3:14, cuvântul grecesc pentru „început” este arche. El poate avea sensul de „iniţiator al unui eveniment sau al unei acţiuni”. În acest context, arche Îl desemnează pe Isus ca fiind Începutul sau, altfel spus, cauza primară a tot ce a fost creat. El este Creatorul (Ioan 1:1-3; Efeseni 3:8,9).

Apocalipsa 3

14. Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu:

Ioan 1

1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2. El era la început cu Dumnezeu.
3. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

Efeseni 3

8. Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos
9. şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile;

Faptul acesta este extrem de important. Cel care i se adresează Laodiceei nu este nimeni altcineva decât Acela care a rostit un cuvânt şi lumile au venit la existenţă, Acela care a creat pământul, Acela care a dat viaţă tuturor lucrurilor. Atotputernicul Creator îi poate aduce din nou la viaţă pe credincioşii căldicei. El poate aşeza în inimile noastre năzuinţe spirituale noi. El are puterea de a transforma viaţa noastră spirituală!

2. Citeşte 2 Corinteni 5:17 şi Galateni 6:14,15. Ce înseamnă aceste texte pentru tine?

2 Corinteni 5

17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

Galateni 6

14. În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!
15. Căci, în Hristos Isus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă.

Pe ce ne bazăm atunci când afirmăm că mesajul către Laodiceea este un mesaj de speranţă? Ce motive de încurajare poţi descoperi în acest mesaj de mustrare aspră? Care dintre cele trei titluri ale lui Isus îţi este mai drag? De ce?

=========================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Iov 4

1. Elifaz din Teman a luat cuvântul şi a zis:
2. „Dacă vom îndrăzni să-ţi vorbim, te vei supăra? Dar cine ar putea să tacă?
3. De multe ori tu ai învăţat pe alţii şi ai întărit mâinile slăbite.
4. Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau şi ai întărit genunchii care se îndoiau.
5. Şi acum, când este vorba de tine, eşti slab! Acum, când eşti atins tu, te tulburi! Nu este frica ta de Dumnezeu sprijinul tău?
6. Nădejdea ta, nu-i neprihănirea ta?
7. Adu-ţi aminte, te rog: care nevinovat a pierit? Care oameni neprihăniţi au fost nimiciţi?
8. După câte am văzut eu, numai cei ce ară fărădelegea şi seamănă nelegiuirea îi seceră roadele!
9. Aceia pier prin suflarea lui Dumnezeu, nimiciţi de vântul mâniei Lui.
10. Mugetul leilor încetează, dinţii puilor de lei sunt zdrobiţi!
11. Leul bătrân piere din lipsă de pradă, şi puii leoaicei se risipesc.
12. Un cuvânt s-a furişat până la mine, şi urechea mea i-a prins sunetele uşoare.
13. În clipa când vedeniile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc,
14. m-a apucat groaza şi spaima, şi toate oasele mi-au tremurat.
15. Un duh a trecut pe lângă mine… tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul…
16. Un chip cu o înfăţişare necunoscută era înaintea ochilor mei. Şi am auzit un glas care şoptea încetişor:
17. „Fi-va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fi-va el curat înaintea Celui ce l-a făcut?
18. Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii Săi, dacă găseşte El greşeli chiar la îngerii Săi,
19. cu cât mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, care îşi trag obârşia din ţărână şi pot fi zdrobiţi ca un vierme!
20. De dimineaţă până seara sunt zdrobiţi, pier pentru totdeauna şi nimeni nu ţine seama de ei.
21. Li se taie firul vieţii: mor şi tot n-au căpătat înţelepciunea!
 
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO