Studiul 13 – Trimestrul II

Miercuri , 26 iunie 2013

 

În Maleahi 3:13-18, poporul se plânge că Domnul nu ţine seama de păcate, întrucât cei care făceau lucruri rele şi nedreptăţi păreau a scăpa nepedepsiţi. De aceea, mulţi se întrebau dacă mai avea rost să-I slujească şi să ducă o viaţă neprihănită, în condiţiile în care răul părea că trece neobservat.

Maleahi 3

13. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva Mea, zice Domnul. Şi mai întrebaţi: „Ce-am spus noi împotriva Ta?”
14. Aţi zis: „Degeaba slujim lui Dumnezeu; şi ce am câştigat dacă am păzit poruncile Lui şi am umblat trişti înaintea Domnului oştirilor?
15. Acum fericim pe cei trufaşi; da, celor răi le merge bine; da, ei ispitesc pe Dumnezeu, şi scapă!”
16. Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui.
17. Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care-i slujeşte.
18. Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte.

6. De ce este uşor să înţelegem nemulţumirea exprimată în Maleahi 3:14,15?

Maleahi 3

14. Aţi zis: „Degeaba slujim lui Dumnezeu; şi ce am câştigat dacă am păzit poruncile Lui şi am umblat trişti înaintea Domnului oştirilor?
15. Acum fericim pe cei trufaşi; da, celor răi le merge bine; da, ei ispitesc pe Dumnezeu, şi scapă!”

7. Care este răspunsul lui Dumnezeu? Maleahi 3:16-18

Maleahi 3

16. Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui.
17. Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care-i slujeşte.
18. Şi veţi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I slujeşte.

În această lume plină de nedreptate, cu toţii ne întrebăm dacă se va face dreptate vreodată. În pasajul acesta, primim asigurarea că Dumnezeu cunoaşte toate cazurile şi că îi va răsplăti pe cei care Îi sunt credincioşi.

8. Maleahi 3:16 este singurul text biblic în care întâlnim expresia „o carte de aducere-aminte”. Ce descoperim în următoarele texte despre cărţile lui Dumnezeu în care sunt înregistrate numele şi faptele oamenilor ? Exodul 32:32; Psalmii 139:16; Isaia 4:3; Apocalipsa 20:11-15.

Maleahi 3

16. Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui.

Exodul 32

32. Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci, şterge-mă din cartea Ta, pe care ai scris-o!”

Psalmii 139

16. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.

Isaia 4

3. Şi cel rămas în Sion, cel lăsat în Ierusalim, se va numi „sfânt”, oricine va fi scris printre cei vii la Ierusalim.

Apocalipsa 20

11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele.
12. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.
13. Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.
14. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.
15. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în iazul de foc.

Ideea care se desprinde din aceste fragmente este că Dumnezeu ştie totul. El îi „cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui” (2 Timotei 2:19) şi pe cei ce nu sunt ai Lui. Noi suntem păcătoşi, dar putem revendica neprihănirea Sa, putem cere iertare şi putere pe baza făgăduinţelor Sale şi apoi, bizuindu-ne pe meritele Domnului Hristos, putem muri faţă de noi înşine şi putem trăi pentru El şi pentru oameni, conştienţi fiind că singura noastră speranţă este în harul Său. Dacă ne punem speranţa în noi înşine, mai devreme sau mai târziu, vom fi dezamăgiţi.

2 Timotei 2

19. Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui”; şi: „Oricine rosteşte Numele Domnului să se depărteze de fărădelege!”

==========================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Estera 10

1. Împăratul Ahaşveroş a pus un bir asupra ţării şi asupra ostroavelor mării.
2. Toate faptele privitoare la puterea lui şi isprăvile lui şi amănuntele despre mărimea la care a ridicat împăratul pe Mardoheu, nu sunt scrise în cartea Cronicilor împăraţilor Mezilor şi Perşilor?
3. Căci Iudeul Mardoheu era cel dintâi după împăratul Ahaşveroş. El era cu vază între Iudei şi iubit de mulţimea fraţilor săi, căci a căutat binele poporului său şi a vorbit pentru fericirea întregului său neam.
 
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO