Studiul 8 – Trimestrul II

Vineri , 24 mai 2013

Soarele  apune la ora 20:46

 

Citiţi comentariile de mai jos şi discutaţi clarificările pe care le aduc mesajului cărţii lui Habacuc.

„Există un răspuns la întrebarea lui Habacuc. Este un răspuns exprimat nu în planul ideilor, ci în planul evenimentelor. Dumnezeu răspunde prin fapte, prin evenimente care vor avea loc, dar răspunsul nu poate fi exprimat în cuvinte. Răspunsul va veni cu certitudine – «dacă zăboveşte, aşteaptă-[l]». Este adevărat, perioada aceasta de timp este greu de suportat; cel neprihănit este îngrozit de ceea ce vede. Dar la aceasta este dat marele răspuns: «Cel neprihănit va trăi prin credinţa lui.» Şi de data aceasta, este un răspuns exprimat nu în planul ideilor, ci în planul existenţei. Pentru profet, credinţa înseamnă încredere în Acela în a cărui prezenţă calmul este o formă de cunoaştere.” – Abraham J. Heschel, The Prophets, p. 143

„Trebuie să cultivăm şi să încurajăm credinţa despre care au mărturisit prorocii şi apostolii – acea credinţă care se sprijină pe făgăduinţele lui Dumnezeu şi aşteaptă mântuirea la timpul şi în felul hotărâte de El. Cuvântul sigur al prorociei îşi va găsi împlinirea finală în arătarea glorioasă a Domnului şi Mântuitorului nostru, Isus Hristos, ca Împărat al împăraţilor şi Domn al domnilor. Timpul de aşteptare poate părea lung, sufletul poate fi apăsat de împrejurări descurajatoare, mulţi în care ne-am pus încrederea pot cădea pe cale, dar, împreună cu prorocul care s-a străduit să-l încurajeze pe Iuda într-o vreme de decădere fără egal, să spunem cu încredere: «Domnul este însă în Templul Lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea Lui!» (Habacuc 2:20).” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 387, 388

Întrebări pentru discuţie

1. Prezintă pe scurt dialogul lui Habacuc cu Dumnezeu. Care era principala lui nemulţumire? Care a fost reacţia sa la răspunsurile date de Dumnezeu?

2. Este oare posibil ca, în ochii lui Dumnezeu, întrebările oneste şi chiar îndoielile să fie o atitudine religioasă mai plăcută decât o credinţă de suprafaţă? Argumentează-ţi răspunsul.

3. Toţi adventiştii de ziua a şaptea din generaţiile trecute au crezut că Hristos va reveni în timpul vieţii lor şi că vor vedea împlinirea finală a acestor frumoase făgăduinţe. Cum putem învăţa să ne păstrăm credinţa în timp ce aşteptăm revenirea Sa?

====================================================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

 2 Cronici 36

1. Poporul ţării a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, şi l-a pus împărat în locul tatălui său la Ierusalim.
2. Ioahaz avea douăzeci şi trei de ani când a ajuns împărat şi a domnit trei luni la Ierusalim.
3. Împăratul Egiptului l-a dat jos de pe scaunul de domnie din Ierusalim şi a pus peste ţară un bir de o sută de talanţi de argint şi de un talant de aur.
4. Împăratul Egiptului a pus împărat peste Iuda şi peste Ierusalim pe Eliachim, fratele lui Ioahaz, şi i-a schimbat numele în Ioiachim. Neco a luat pe fratele său Ioahaz şi l-a dus în Egipt.
5. Ioiachim avea douăzeci şi cinci de ani când a ajuns împărat şi a domnit unsprezece ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său.
6. Nebucadneţar, împăratul Babilonului, s-a suit împotriva lui şi l-a legat cu lanţuri de aramă ca să-l ducă la Babilon.
7. Nebucadneţar a dus la Babilon unelte din Casa Domnului şi le-a pus în casa lui în Babilon.
8. Celelalte fapte ale lui Ioiachim, urâciunile pe care le-a săvârşit şi răul ce se afla în el, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Israel şi Iuda. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Ioiachin.
9. Ioiachin avea opt ani când a ajuns împărat şi a domnit trei luni şi zece zile la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului.
10. În anul următor, împăratul Nebucadneţar l-a dus la Babilon împreună cu uneltele scumpe ale Casei Domnului. Şi a pus împărat peste Iuda şi peste Ierusalim pe Zedechia, fratele lui Ioiachin.
11. Zedechia avea douăzeci şi unu de ani când a ajuns împărat şi a domnit unsprezece ani la Ierusalim.
12. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său; şi nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia, care-i vorbea din partea Domnului.
13. S-a răsculat chiar împotriva împăratului Nebucadneţar, care-l pusese să jure pe Numele lui Dumnezeu. Şi-a înţepenit grumazul şi şi-a învârtoşat inima până acolo încât nu s-a întors la Domnul Dumnezeul lui Israel.
14. Toate căpeteniile preoţilor şi poporul au înmulţit şi ei fărădelegile, după toate urâciunile neamurilor; şi au pângărit Casa Domnului, pe care o sfinţise El în Ierusalim.
15. Domnul Dumnezeul părinţilor lor a dat din vreme trimişilor Săi însărcinarea să-i înştiinţeze, căci voia să cruţe pe poporul Său şi Locaşul Său.
16. Dar ei şi-au bătut joc de trimişii lui Dumnezeu, I-au nesocotit cuvintele şi au râs de prorocii Lui, până când mânia Domnului împotriva poporului Său a ajuns fără leac.
17. Atunci Domnul a făcut să se suie împotriva lor împăratul haldeilor şi a ucis cu sabia pe tinerii lor în casa Locaşului lor celui Sfânt. N-a cruţat nici pe tânăr, nici pe tânără, nici pe bătrân, nici pe omul gârbov sub povara perilor albi, ci a dat totul în mâna lui.
18. Nebucadneţar a dus la Babilon toate uneltele din Casa Domnului, mari şi mici, vistieriile Casei Domnului şi vistieriile împăratului şi ale căpeteniilor lui.
19. Au ars Casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui şi au nimicit toate lucrurile scumpe.
20. Pe cei ce au scăpat de sabie, Nebucadneţar i-a dus prinşi la Babilon. Ei i-au fost supuşi, lui şi fiilor lui, până la stăpânirea împărăţiei perşilor,
21. ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, până ce ţara şi-a ţinut Sabatele ei şi s-a odihnit tot timpul cât a fost pustiită, până la împlinirea celor şaptezeci de ani.
22. În cel dintâi an al lui Cirus, împăratul perşilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul perşilor, care a pus să se facă prin viu grai şi prin scris această vestire în toată împărăţia lui:
23. „Aşa vorbeşte Cirus, împăratul perşilor: „Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărăţiile pământului şi mi-a poruncit să-I zidesc o Casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Domnul Dumnezeul lui să fie cu el şi să plece!”
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO