Studiul 3 – Trimestrul II

Miercuri , 17 aprilie 2013

 

5. Care aveau să fie semnele apropierii zilei Domnului? Ioel 2:31,32

Ioel 2

31. soarele se va preface în întuneric, şi luna, în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.
32. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, şi între cei rămaşi pe care-i va chema Domnul.

Întunecarea soarelui şi schimbarea lunii în sânge nu trebuie luate drept dezastre naturale, ci drept semne supranaturale care indică faptul că ziua Domnul se apropie. În vremurile biblice, multe naţiuni păgâne se închinau înaintea corpurilor cereşti, făcându-şi din ele idoli, lucru care le fusese interzis israeliţilor prin Moise (Deuteronomul 4:19). În acest sens, profeţia lui Ioel arată că lumina idolilor popoarelor va fi estompată la venirea Domnului, în ziua judecăţii. Ioel 3:15 adaugă faptul că stelele îşi vor pierde strălucirea şi nu vor mai lumina, deoarece slava Domnului va străluci mai puternic.

Deuteronomul 4

19. Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ţi ochii spre cer, şi văzând soarele, luna şi stelele, toată oştirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor şi să le slujeşti: căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut şi le-a împărţit ca să slujească tuturor popoarelor, sub cerul întreg.

Ioel 3

15. Soarele şi luna se întunecă, şi stelele îşi pierd strălucirea.

6. Oamenii nepocăiţi se vor îngrozi de venirea Domnului, dar cum Îl vor întâmpina pe Domnul cei neprihăniţi? Care este deosebirea crucială dintre aceste două categorii de oameni? Isaia 25:9; Ioel 2:32; Faptele 2:21; Romani 10:13.

Isaia 29

5. Dar mulţimea vrăjmaşilor tăi va fi ca o pulbere măruntă, şi mulţimea asupritorilor va fi ca pleava care zboară, şi aceasta deodată, într-o clipă.

Ioel 2

32. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, şi între cei rămaşi pe care-i va chema Domnul.

Fapte 2

21. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.”

Romani 10

13. Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.”

În Scriptură, expresia „a chema Numele Domnului” nu înseamnă doar a te declara urmaş al Său şi a revendica făgăduinţele Sale. Ea poate însemna şi a proclama Numele lui Dumnezeu, în sensul de a da mărturie despre El şi despre ceea ce a făcut El pentru oameni. Astfel, Avraam a construit altare şi a proclamat Numele Domnului în Canaan (Geneza 12:8). Pe Sinai, Dumnezeu a proclamat bunătatea şi harul Său înaintea lui Moise (Exodul 33:19; 34:5). Psalmistul îi îndeamnă pe credincioşi să-I aducă mulţumiri lui Dumnezeu şi să cheme Numele Său, vestind printre popoare lucrările Lui (Psalmii 105:1). Aceste cuvinte se regăsesc şi într-o cântare a mântuirii compusă de profetul Isaia (Isaia 12:4).

Geneza 12

3. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.

Exodul 33

19. Domnul a răspuns: „Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea şi voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur şi am milă de cine vreau să am milă!”

Exodul 34

5. Domnul S-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el şi a rostit Numele Domnului.

Psalmii 105

1. Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui!

Isaia 12

4. şi veţi zice în ziua aceea: „Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea Numelui Lui!

În concluzie, a chema Numele Domnului înseamnă a transmite vestea bună că Dumnezeu este la conducerea lumii şi, totodată, a-i îndemna pe oameni să privească totul din perspectiva lucrărilor şi a caracterului lui Dumnezeu. De asemenea, a chema Numele Domnului înseamnă a le spune tuturor oamenilor despre darul mântuirii pe care Dumnezeu li-l oferă cu generozitate.

Ce înseamnă pentru tine „a chema Numele Domnului”? Cum poţi chema Numele Său? Ce se întâmplă atunci când chemi Numele Său?

================================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

1 Cronici 28

1. David a chemat la Ierusalim toate căpeteniile lui Israel, căpeteniile seminţiilor, căpeteniile cetelor din slujba împăratului, căpeteniile peste mii şi căpeteniile peste sute, pe cei mai mari peste toate averile şi turmele împăratului şi ale fiilor săi, pe dregători, pe viteji şi pe toţi voinicii.
2. Împăratul David s-a sculat în picioare şi a zis: „Ascultaţi-mă, fraţilor şi poporul meu! Aveam de gând să zidesc o Casă de odihnă pentru chivotul legământului Domnului şi pentru aşternutul picioarelor Dumnezeului nostru şi mă pregăteam s-o zidesc.
3. Dar Dumnezeu mi-a zis: „Să nu zideşti o Casă Numelui Meu, căci eşti un om de război şi ai vărsat sânge.”
4. Domnul Dumnezeul lui Israel m-a ales din toată casa tatălui meu, pentru ca să fiu împărat al lui Israel pe vecie; căci pe Iuda l-a ales căpetenie, casa tatălui meu a ales-o din casa lui Iuda, şi dintre fiii tatălui meu pe mine m-a pus să domnesc peste tot Israelul.
5. Dintre toţi fiii mei – căci Domnul mi-a dat mulţi fii – a ales pe fiul meu Solomon, ca să-l pună pe scaunul de domnie al împărăţiei Domnului, peste Israel.
6. El mi-a zis: „Fiul tău Solomon Îmi va zidi Casa şi curţile; căci l-am ales ca fiu al Meu; şi-i voi fi Tată.
7. Îi voi întări împărăţia pe vecie, dacă se va ţine, ca astăzi, de împlinirea poruncilor şi rânduielilor Mele.”
8. Acum, înaintea întregului Israel, înaintea adunării Domnului şi în faţa Dumnezeului nostru care vă aude, păziţi şi puneţi-vă la inimă toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ca să stăpâniţi această bună ţară şi s-o lăsaţi de moştenire fiilor voştri după voi pe vecie.
9. Şi tu, fiule Solomoane, cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău şi slujeşte-I cu toată inima şi cu un suflet binevoitor; căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine; dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda şi El pe vecie.
10. Vezi acum că Domnul te-a ales, ca să zideşti o Casă care să-I slujească de Locaş Sfânt. Întăreşte-te şi lucrează.”
11. David a dat fiului său Solomon chipul prispei şi clădirilor, odăilor vistieriei, odăilor de sus, odăilor dinăuntru şi al odăii pentru scaunul îndurării.
12. I-a dat planul a tot ce avea în minte cu privire la curţile Casei Domnului şi toate odăile de jur împrejur pentru vistieriile Casei lui Dumnezeu şi vistieriile Sfântului Locaş
13. şi cu privire la cetele preoţilor şi leviţilor, la tot ce privea slujba Casei Domnului şi la toate uneltele pentru slujba Casei Domnului.
14. I-a dat chipul uneltelor de aur, cu greutatea celor ce trebuiau să fie de aur, pentru toate uneltele fiecărei slujbe; şi chipul tuturor uneltelor de argint, cu greutatea lor, pentru toate uneltele fiecărei slujbe.
15. A dat greutatea sfeşnicelor de aur şi a candelelor lor de aur, cu greutatea fiecărui sfeşnic şi a candelelor lui; şi greutatea sfeşnicelor de argint, cu greutatea fiecărui sfeşnic şi a candelelor lui, după întrebuinţarea fiecărui sfeşnic.
16. I-a dat greutatea de aur pentru mesele pâinilor pentru punerea înainte, pentru fiecare masă; şi greutatea de argint pentru mesele de argint.
17. I-a dat chipul furculiţelor, lighenelor şi ceştilor de aur curat; chipul potirelor de aur, cu greutatea fiecărui potir, şi a potirelor de argint, cu greutatea fiecărui potir;
18. şi chipul altarului tămâiei în aur curăţat, cu greutatea lui. I-a mai dat şi chipul carului heruvimilor de aur care îşi întind aripile şi acoperă chivotul legământului Domnului.
19. „Toate acestea”, a zis David, „toate lucrările izvodului acestuia mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnându-le în scris cu mâna Lui.”
20. David a zis fiului său Solomon: „Întăreşte-te, îmbărbătează-te şi lucrează; nu te teme şi nu te înspăimânta. Căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi, până se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba Casei Domnului.
21. Iată, ai lângă tine cetele preoţilor şi leviţilor pentru toată slujba Casei lui Dumnezeu; şi iată că ai lângă tine, pentru toată lucrarea, toţi oamenii binevoitori şi îndemânatici în tot felul de lucrări şi căpeteniile, şi tot poporul, supuşi la toate poruncile tale.”
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO