Studiul 13

Luni , 25 martie 2013

 

2. Citeşte Geneza 2:7 şi 3:19. Din ce a fost creat Adam? Care a fost consecinţa păcatului său?

Geneza 2

7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.

Geneza 3

19. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.”

Dumnezeu l-a creat pe om din ţărâna pământului, iar el a devenit o fiinţă vie. Omul îşi putea continua existenţa atâta timp cât păstra relaţia cu Acela care l-a creat. În momentul în care a păcătuit, Adam s-a separat de Sursa vieţii. Ca urmare, el a murit şi s-a întors în ţărâna pământului.

3. Citeşte Isaia 26:19 şi Daniel 12:2. Ce se va întâmpla cu cei care dorm în ţărâna pământului?

Isaia 26

19. Să învie, dar, morţii Tăi! Să se scoale trupurile mele moarte! – Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, cei ce locuiţi în ţărână! Căci roua Ta este o rouă dătătoare de viaţă, şi pământul va scoate iarăşi afară pe cei morţi.

Daniel 12

2. Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică, şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică.

Făgăduinţa învierii le inspiră o mare speranţă creştinilor. Iov a exprimat această speranţă în cuvintele următoare: „Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu(Iov 19:26). Pentru cei credincioşi, moartea nu este decât o stare trecătoare. Dumnezeul care l-a întocmit pe Adam din ţărâna pământului şi i-a suflat în nări suflare de viaţă nu a uitat cum să creeze oameni din ţărână. Învierea va fi un act de creaţie, la fel cum a fost crearea lui Adam.

4. Citeşte 1 Corinteni 15:52-58. Ce învăţătură strâns legată de creaţiune, aşa cum este prezentată în Geneza, putem desprinde de aici?

1 Corinteni 15

52. într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.
53. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.
54. Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă.
55. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?”
56. Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este Legea.
57. Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!
58. De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică.

Învierea celor drepţi la a doua venire a Domnului Isus se va produce instantaneu. Ea va fi un eveniment supranatural, în care Dumnezeu va face totul, aşa ca atunci când l-a creat pe om la început. Adevărul acesta intră în contradicţie totală cu evoluţionismul teist. Practic, dacă Dumnezeu nu are nevoie de mai multe milioane de ani de evoluţie pentru a ne recrea, ci numai de o clipită, înseamnă că El a putut să ne creeze la fel şi la început, fără a apela la evoluţie. Conchidem, aşadar, că speranţa învierii este o dovadă biblică în plus, care susţine creaţiunea şi respinge evoluţionismul teist.

Ce ne spune despre limitele ştiinţei faptul că ea nu ne poate oferi nicio explicaţie în privinţa subiectului atât de important al învierii?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO