Studiul 12

Marti , 18 decembrie 2012

 

5.Ce legătură este între ştergerea păcatelor amintită în Faptele 3:19-21 şi curăţirea Sanctuarului despre care am studiat ieri?

Fapte 3

19. Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare
20. şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos,
21. pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor; despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime.

Deşi poate că nu cunoştea „vremurile sau soroacele” (Faptele 1:7), Petru aminteşte în Faptele 2:14-21 despre profeţia lui Ioel, arătând că ea s-a împlinit în vremea lui. În concepţia sa despre profeţie, pare evident faptul că „vorbind sub inspiraţie şi, exprimând, de aceea, idei care depăşesc înţelegerea sa limitată, Petru face o scurtă referire la două mari evenimente care vor avea loc în ultimele zile ale pământului – (1) revărsarea puternică a Duhului lui Dumnezeu şi (2) ştergerea definitivă a păcatelor celor neprihăniţi – şi care sunt legate de un al treilea eveniment culminant, a doua venire a lui Hristos.” (Comentariul biblic AZŞ, vol. 6, pag. 160)

Fapte 1

7. El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.

Fapte 2

14. Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis: „Bărbaţi iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi cuvintele mele!
15. Oamenii aceştia nu sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi.
16. Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel:
17. „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise!
18. Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi vor proroci.
19. Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum;
20. soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită.
21. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.”

Biserica primară era convinsă atât de a doua venire a lui Hristos, cât şi de făgăduinţa unui cer şi a unui pământ nou (2 Petru 3:13). Prima Sa venire oferea raţiunea teologică pentru cea de a doua venire. În ceea ce ne priveşte, prima venire ar fi fost inutilă dacă nu ar exista a doua venire. Procesul de rezolvare a problemei păcatului a început cu jertfa Sa pe cruce, a continuat prin curăţirea Sanctuarului şi se va încheia atunci când El Se va arăta „a doua oară … ca să aducă mântuirea” (Evrei 9:26,28). Fără a doua venire şi învierea care o însoţeşte, ce valoare ar mai avea mântuirea pentru noi? (Vezi 1 Tesaloniceni 4:16-18.) Niciuna!

2 Petru 3

13. Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.

Evrei 9

26. fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii; pe când acum, la sfârşitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa.
28. tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă.

1 Tesaloniceni 4

16. Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
17. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
18. Mângâiaţi-vă, dar, unii pe alţii cu aceste cuvinte.

Din punctul de vedere al destinului muritorilor, a doua venire a lui Hristos va marca încheierea marii lupte. Ştiind că i se apropie sfârşitul, Satana se străduieşte să-i amăgească pe oameni, să-i ducă în rătăcire pe cât mai mulţi. Ştim că, „pe măsură ce a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos se apropie, agenţii satanici sunt puşi în mişcare. Satana va apărea nu numai ca fiinţă omenească, ci Îl va imita şi pe Isus Hristos, iar lumea care a respins adevărul îl va primi ca pe Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor.” (Ellen G. White, Evenimentele ultimelor zile, pag. 168, 169) De asemenea, noi ştim că venirea lui Hristos va fi un eveniment literal, personal şi vizibil care va afecta întreaga planetă, punând capăt păcatului, suferinţei, nefericirii, dezamăgirii şi morţii.

Priveşte la planeta noastră. În ce măsură am reuşit noi, oamenii, să facem din ea o lume mai bună? Este adevărat că suntem datori să îi ajutăm pe cei mai puţin privilegiaţi decât noi şi pe cei suferinzi şi nevoiaşi. Dar de ce nu trebuie să uităm niciodată că există o singură cale de rezolvare definitivă a problemelor lumii noastre?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO