Studiul 9

Luni , 26 noiembrie 2012

 

Noul Testament foloseşte câteva imagini pentru a descrie semnificaţia botezului.

2. Ce simbolizează botezul? Romani 6:3-8. Ce înseamnă aceasta? De ce este legat botezul? Faptele 2:38; 1 Corinteni 12:13; Faptele 2:41,47.

Romani 6

3. Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?
4. Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.
5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
6. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;
7. căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.
8. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El,

Fapte 2

38. „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

1 Corinteni 12

13. Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.

Fapte 2

41. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezaţi; şi, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.
47. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.

Botezul simbolizează relaţia spirituală cu Dumnezeu prin Hristos (Coloseni 2:11,12). El este echivalentul circumciziei din Vechiul Testament. El reprezintă şi trecerea de la o stăpânire la alta, omul intrând într-o comunitate consacrată slujirii lui Hristos. Primirea Duhului prin botez îi ajută pe credincioşi să slujească biserica şi să lucreze pentru mântuirea celor care nu sunt încă la credinţă (Faptele 1:5,8).

Coloseni 2

11. În El aţi fost tăiaţi împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământeşti,
12. fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morţi.

Fapte 1

5. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”
8. Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

Cu câţiva ani în urmă, Comitetul Reunit al Bisericii Angliei pentru Botez, Confirmare şi Sfânta Împărtăşanie a recunoscut un lucru interesant. În declaraţie se spunea că „primitorii botezului erau în mod normal adulţi şi nu prunci; şi trebuie să se admită că nu există dovezi concludente în Noul Testament pentru botezul pruncilor.” (Baptism and Confirmation Today, pag. 34, citat de Millard J. Erickson, Christian Theology, pag. 1102)

Pruncii nu pot fi nişte candidaţi legitimi la botez, întrucât botezul biblic presupune ca participanţii să manifeste credinţă şi pocăinţă. De asemenea, ideea rolului Cuvântului lui Dumnezeu în dezvoltarea credinţei (Romani 10:17) ne arată că pocăinţa trebuie cuplată cu instruirea biblică şi spirituală. Candidaţii au nevoie de toate acestea ca să poată aduce roade „vrednice de pocăinţa [lor]” (Luca 3:8), ca dovadă a relaţiei lor cu Domnul Hristos.

Romani 10

17. Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.

Luca 3

8. Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţa voastră şi nu vă apucaţi să ziceţi în voi înşivă: „Avem pe Avraam ca tată!” Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fii lui Avraam.

Natura botezului ne ajută să înţelegem diferenţa dintre rânduială şi sacrament. În concepţia celor care îl consideră a fi un sacrament, botezul este mijlocul care produce în om transformarea de la moartea spirituală la viaţă. De aceea vârsta persoanei nu contează, întrucât avem de-a face cu un eveniment supranatural. Dacă îl considerăm a fi o rânduială, atunci botezul este semnul sau simbolul unei schimbări interioare (un eveniment supranatural) care s-a produs deja în viaţa credinciosului atunci când L-a cunoscut pe Domnul Isus. Din această perspectivă, candidaţii la botez trebuie să fi experimentat deja credinţa în Hristos; de aceea este foarte important cine şi când se botează.

Dacă ai fost botezat, reaminteşte-ţi experienţa botezului. De ce, într-un anumit sens, avem nevoie să fim botezaţi în fiecare zi? Cum e posibil acest lucru?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO