Studiul 2

Joi , 11 octombrie 2012

 

 Chiar şi la o citire superficială a Bibliei, descoperim că Dumnezeu este implicat în mod activ în existenţa omenirii şi în evenimentele derulate pe pământ. El nu este distant, detaşat, îndepărtat, cum susţineau unele concepţii greceşti din Antichitate sau cum încearcă să-L descrie unii teologi creştini de astăzi. Deşi lumea de astăzi este radical diferită de lumea pe care a creat-o Dumnezeu, El este strâns legat de creaţia Sa.

9.După cum am văzut în secţiunea de ieri, Biblia arată că Domnul este Creatorul nostru, fapt care demonstrează că El este strâns legat de lumea aceasta. Ce ne spun textele următoare despre celelalte lucrări ale lui Dumnezeu desfăşurate aici, pe pământ, în special în cadrul marii lupte?

Geneza 11

9. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ, şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pământului.

Geneza 19

24. Atunci Domnul a făcut să plouă peste Sodoma şi peste Gomora pucioasă şi foc de la Domnul din cer.

Exodul 3

1. Moise păştea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustiu şi a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb.
2. Îngerul Domnului i S-a arătat într-o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat; şi iată că rugul era tot un foc, şi rugul nu se mistuia deloc.
3. Moise a zis: „Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată şi pentru ce nu se mistuie rugul.”
4. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă; şi Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului şi a zis: „Moise! Moise!” El a răspuns: „Iată-mă!”
5. Dumnezeu a zis: „Nu te apropia de locul acesta; scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt.”
6. Şi a adăugat: „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.” Moise şi-a ascuns faţa, căci se temea să privească pe Dumnezeu.
7. Domnul a zis: „Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, şi am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui; căci îi cunosc durerile.
8. M-am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor şi să-l scot din ţara aceasta şi să-l duc într-o ţară bună şi întinsă, într-o ţară unde curge lapte şi miere, şi anume, în locurile pe care le locuiesc canaaniţii, hetiţii, amoriţii, fereziţii, heviţii şi iebusiţii.
9. Iată că strigătele israeliţilor au ajuns până la Mine şi am văzut chinul cu care îi chinuiesc Egiptenii.
10. Acum, vino, Eu te voi trimite la faraon, şi vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.”
11. Moise a zis lui Dumnezeu: „Cine sunt eu, ca să mă duc la faraon şi să scot din Egipt pe copiii lui Israel?”
12. Dumnezeu a zis: „Eu voi fi negreşit cu tine; şi iată care va fi pentru tine semnul că Eu te-am trimis: după ce vei scoate pe popor din Egipt, veţi sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta.”
13. Moise a zis lui Dumnezeu: „Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel şi le voi spune: „Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi”; şi mă vor întreba: „Care este Numele Lui?” Ce le voi răspunde?”
14. Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt.” Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce Se numeşte „Eu sunt”, m-a trimis la voi.”

Ioan 3

16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

1 Tesaloniceni 4

17. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

Biblia vorbeşte despre un Dumnezeu foarte implicat în existenţa omenirii. În esenţă, întregul plan al marii lupte înseamnă ceea ce face Domnul pentru a salva omenirea din păcat şi din mâna lui Satana. De la crearea Pământului (Geneza 1:1) până la cruce (Ioan 19:18) şi până la recrearea Pământului (2 Petru 3:12,13), Biblia ne descrie în mod clar relaţia apropiată a lui Dumnezeu cu omenirea.

Geneza 1

1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.

Ioan 19

18. Acolo a fost răstignit; şi împreună cu El au fost răstigniţi alţi doi, unul de o parte, şi altul de alta, iar Isus la mijloc.

2 Petru 3

12. aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?
13. Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.

Cum ai cunoscut personal implicarea lui Dumnezeu în viaţa ta? Cum L-ai văzut la lucru în viaţa ta şi în viaţa altora? Ce sentimente îţi inspiră gândul că El este apropiat de noi şi profund implicat în viaţa noastră?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO