Studiul 10

Joi , 7 iunie 2012

 

Biblia declară că, odinioară, noi am fost robi ai păcatului, dar că, prin Hristos, am fost izbăviţi de păcat (Rom. 6:6, Gal. 4:31, 1 Tes. 1:10), am fost înfiaţi (Rom. 8:15) şi am fost născuţi din nou (1 Petru 1:23).

Romani 6

6. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;

Galateni 4

31. De aceea, fraţilor, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.

1 Tesaloniceni 1

10. şi să aşteptaţi din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morţi, pe Isus, care ne izbăveşte de mânia viitoare.

Romani 8

15. Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere care ne face să strigăm: „Ava!, adică: Tată!”

Lucrătorul eficient este acela care a venit cu trecutul său înaintea lui Dumnezeu şi a acceptat puterea Sa de a lucra acum şi în viitor. Cu alte cuvinte, numai cei care au fost eliberaţi prin Hristos pot fi robii Săi. Dacă nu înţelegem acest adevăr, s-ar putea să ni se pară ciudat că eliberarea nu duce la robie. Însă el este tot la fel de adevărat ca şi următoarele afirmaţii:Pentru a fi umpluţi din punct de vedere spiritual, trebuie să ne golim de noi înşine.” „La biruinţă se ajunge doar prin predare continuă.

8. Ce au vrut să spună Pavel, Timotei, Iacov şi Petru când au declarat că sunt robi ai lui Dumnezeu şi ai lui Isus Hristos? Ce înseamnă acest lucru pentru noi? Filipeni 1:1; Iacov 1:1; 2 Petru 1:1.

Filipeni 1

1. Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii în Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii şi diaconii:

Iacov 1

1. Iacov, rob al lui Dumnezeu şi al Domnului Isus Hristos, către cele douăsprezece seminţii care sunt împrăştiate: Sănătate!

2 Petru 1

1. Simon Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credinţă de acelaşi preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos:

De obicei, robii sau sclavii au un stăpân pentru care sunt constrânşi să lucreze. În sens creştin, lucrarea pentru Domnul este la libera alegere a fiecăruia. Dumnezeu ne iubeşte prea mult ca să ne impună vreun lucru. Atunci când au folosit cuvântul rob, Timotei, Iacov şi Simon Petru au vrut să arate că ei se identifică total cu Hristos şi cauza Sa. Ei au mărturisit faptul că Îi slujesc fără rezerve Domnului lor. Prin aceasta, ei au renunţat la importanţa personală pentru ca oamenii să privească numai la Isus. Robii lui Dumnezeu sunt urmaşii Săi care se angajează să-I fie loiali şi devotaţi prin slujire altruistă.

9. Citeşte Ioan 8:34-36. Ce ne spun aceste versete despre robia faţă de păcat şi despre calea spre libertate?

Ioan 8

34. „Adevărat, adevărat vă spun”, le-a răspuns Isus, „că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului.
35. Şi robul nu rămâne pururi în casă; fiul, însă, rămâne pururi.
36. Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.

Viaţa sclavilor era grea şi imprevizibilă. Ei puteau fi vânduţi oricând dorea stăpânul, pe când fiul stăpânului era întotdeauna în siguranţă în casă. Isus Se referă la situaţia sclavilor de atunci pentru a ne spune un adevăr spiritual vital: dacă Fiul lui Dumnezeu vă eliberează spiritual din robia păcatului, atunci veţi fi cu adevărat liberi. Ar fi ciudat ca sclavii eliberaţi să se întoarcă de bunăvoie la sclavie, dar, pe tărâmul spiritual, tocmai acest lucru se întâmplă atunci când suntem eliberaţi din robia păcatului şi devenim robi ai lui Hristos (Rom. 6:17,18). Când suntem eliberaţi de lucrurile care ne determină să fim egoişti, suntem liberi să ne gândim la alţii şi la binele pe care l-am putea face pentru ei. Acesta este secretul vieţii de slujire.

Romani 6

17. Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii pe care aţi primit-o.
18. Şi, prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO