Studiul 5

  Duminica , 29 ianuarie 2012

 

Chiar şi în urma unui studiu superficial al istoriei bisericii vom observa cât este de uşor să emitem idei despre Dumnezeu şi apoi să ne închinăm la ele şi nu la Dumnezeu Însuşi, la Dumnezeul descoperit în Biblie. Scepticul Voltaire spunea: „Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, iar omul i-a întors complimentul.” Este posibil să nu fim conştienţi de faptul că avem o concepţie incompletă sau chiar falsă despre Dumnezeu.   

De aceea trebuie să ne întoarcem la Scriptură şi să comparăm concepţia noastră despre Dumnezeu cu ceea ce ne este prezentat acolo. În acest studiu, trebuie să includem şi Vechiul, şi Noul Testament, pentru că Domnul ne-a vorbit în amândouă. Lucrul acesta este important deoarece unii susţin că Dumnezeul descoperit în Noul Testament este diferit de Cel descoperit în Vechiul Testament. Adventiştii de ziua a şaptea nu acceptă această idee, întrucât ea nu este susţinută de Biblie.

1. Ce expresii folosesc profeţii Vechiului Testament în mod repetat la  începutul mesajelor lor? Ier. 7:1-3   

Ieremia 7

1. Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului:
2. „Şezi la poarta Casei Domnului, vesteşte acolo cuvântul acesta şi spune: „Ascultaţi cuvântul Domnului, toţi bărbaţii lui Iuda care intraţi pe aceste porţi ca să vă închinaţi înaintea Domnului!
3. Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Îndreptaţi-vă căile şi faptele, şi vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta.

Mesajele profetice din Vechiul Testament sunt presărate cu expresii de genul: „Aşa zice Domnul”, deci profetul vorbeşte în Numele Domnului şi, mai mult chiar, Dumnezeu Însuşi vorbeşte în Numele Său prin acel profet.   

Noul Testament face referire de nenumărate ori la Vechiul Testament – întreaga sa teologie strâns împletită cu cea a Vechiului. Cum am putea înţelege jertfa lui Hristos dacă nu am cunoaşte sistemul de jertfe descoperit în Vechiul Testament? Isus şi scriitorii Noului Testament au apelat la Vechiul Testament pentru a-Şi susţine argumentele şi ideile. Toate cărţile Noului Testament îşi au fundamentul teologic în Vechiul Testament. Separarea lor nu este justificată. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu (2 Tim. 3:16).

2 Timotei 3

16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire

2. Cum ne ajută textele următoare să înţelegem relaţia dintre Noul şi Vechiul Testament? Ce ne spun despre concepţia Domnului Isus şi a scriitorilor Noului Testament despre Vechiul Testament? Mat. 4:4; 11:10; Marcu 1:2;7:6; Ioan 12:14,15; Fapte 13:33; Rom. 3:10; 1 Cor. 5:7; Gal. 3:13; 1 Petru 1:16.   

Matei 4

4. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”

Matei 11

10. căci el este acela despre care s-a scris: „Iată, trimit înaintea feţei Tale pe solul Meu care Îţi va pregăti calea înaintea Ta.”

Marcu 1

2. După cum este scris în prorocul Isaia: „Iată, trimit înaintea Ta pe solul Meu, care Îţi va pregăti calea…

Marcu 7

6. Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: „Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.

Ioan 12

14. Isus a găsit un măgăruş şi a încălecat pe el, după cum este scris:
15. „Nu te teme, fiica Sionului; iată că Împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgăriţe.”

Fapte 13

33. Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Isus; după cum este scris în psalmul al doilea: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut.”

Romani 3

10. după cum este scris: „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar

1 Corinteni 5

7. Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştile nostru, a fost jertfit.

Galateni 3

13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”

1 Petru 1

16. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”.

Mark Twain afirma că nu îl deranjează părţile din Biblie pe care nu le înţelege, ci cele pe care le înţelege. Ţinând cont de ceea ce spune Biblia despre ea însăşi (2 Tim. 3:16), care trebuie să fie atitudinea noastră faţă de părţile pe care nu le înţelegem sau care nu ne plac? (Vezi şi 1 Cor. 13:12.)

2 Timotei 3

16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,

1 Corinteni 13

12. Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO